Rutinbeskrivning syrgas

advertisement
Rutinbeskrivning syrgas.
Medicinska gaser såsom syrgas (02) är läkemedel.
Det finns en lokal gaskommitté som verkar för en säker och effektiv gashantering.
Användning: Oxygenterapi
Förvaring
- Färdigfyllda gasflaskor med medicinsk gas ska förvaras överskådligt vid normal
rumstemp, i väl ventilerade utrymmen. I rummet får inte lagras fett eller oljor, inte
heller absorberande material som textilier. Gasflaskor får inte placeras nära elektriska
uttag, elektriska apparater etc.
- Gasflaskor ska hanteras med aktsamhet
- Vid förvaring av gasflaskor ska flaskventilen vara stängd.
- Gasflaskor för medicinskt ändamål har EU-anpassats och har vit flaskfärg .
Kontroller och användningstid:
Gasleverantören har ansvar för kontrollen av själva gasflaskan. Hållbarhetstid finns angiven
på gasflaskan.
Brandfarligt
Öppen eld och rökning är förbjuden där syrgasbehandling pågår. Oxygen i sig själv brinner
inte, men den påskyndar och underhåller förbränning. Fett och olja kan självantändas i syrgas
under högt tryck och därigenom orsaka explosion och brand. Syrgasbehandlade patient kan
dock utan risk använda t.ex. cerat, salivstimulerande medel eller nässalva.
Administration av syrgas
- behandling skall ordineras av läkare med angivande av dos (L/min) och
behandlingstid.
- Befuktning används om dosen är > 2 L/min och då med sterilt vatten i
originalförpackning sk AquaPak, som är hållbart i en månad.
Gasanvariga personer på avdelningen:
Ann Carlsson
Elisabeth Karlsson
Jeanette Andersson
Syrgasutrustningen kontrolleras dagligen av utsedd person.
2010-10-26 , gäller ett år / Eva-Lotta Johansson
Download