Titel - Alfresco

advertisement
NU-sjukvården
Barium.ID: 17683
Publicerat för enhet: Avdelning 34
Version: 5
Innehållsansvarig: Johan Robinson, Överläkare, Barn- och ungdomsklinik läkare (johro1)
Giltig från: 2016-11-01
Godkänt av: Ulrika Mattsson Kölfeldt, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsklinik gemensamt (ulrma6)
Giltig till: 2018-11-01
Rutin
Syrgasbehandling och saturationsgränser
Bakgrund
Sammanfattning/syfte
Syrgas är att betrakta som ett läkemedel och det är särskilt viktigt att
mängden given syrgas inte blir för hög när det ges till prematura barn.
Syrgasbehandling styrs rutinmässigt med hjälp av transcutan
saturationsmätning med pulsoximeter SpO2 (SaO2 anger saturationen i
artärblod).
Syrgas med aktuella saturationsgränser skrives in i läkemedelslistan,
t ex: ”Syrgas till sat. 91 - 95%” eller ”O2 till sat. 91 – 95 %”.
Eftersom saturationen kan variera relativt mycket över tid, används i
första hand den transcutana mätningen för att styra
syrgasbehandlingen, även om man har arteriella blodgaser att tillgå.
Saturationsgränser efter aktuell korrigerad ålder:
Saturationsgränser
* ≤ v 34+6: 91 – 95 %
≥ v 35+0:
≥ 95 %
Larmgräns (kan behöva
individualiseras)
85 – 97 %
90 – 100 %
* OBS Saturationsvärden 91-95 % gäller
ALLA prematura barn ≤ v 34+6
Ref: ”Vård av extremt för tidigt födda barn” Socialstyrelsen sept 2014
Åtgärder
-Utredning
-Behandling
-Uppföljning
1 (1)
Papperskopior gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!
Download