Ansökan - eHälsomyndigheten

advertisement
Ansökan
Behörighet till Läkemedelsförteckningen 1 (1)
Begäran skickas till:
eHälsomyndigheten
Att: Registrator
Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Ansökan måste fyllas i, undertecknas
och skickas in till angiven adress för att få
behörighet att nyttja Läkemedelsförteckningen
Läkemedelsförteckningen
Med Läkemedelsförteckningen avses den sammanställning av köpta läkemedel som beskrivs i lagen 2005:258 om
Läkemedels­förteckning. Mina vårdkontakter tillhandahåller en tjänst för förskrivares tillgång till Läkemedelsförteckningen
(”Tjänsten”). För dig som inte har användarkonto i Mina vårdkontakter, läs mer på personal.minavardkontakter.se.
1. Förutsättningar för behörighet
1.1 Innehållet i ansökan
För att en förskrivare ska få behörighet att använda Tjänsten
krävs att denne förskrivare (i fortsättningen kallad ”Användare”)
godkänner villkoren i denna begäran (vilket sker genom under­
tecknande), fyller i uppgifter enligt nedan samt skickar in denna
begäran till eHälsomyndigheten (”eHälsomyndigheten”)
– se adress ovan. När ansökan godkänts av eHälsomyndigheten
kan Användaren få tillgång till Tjänsten efter identifiering med
sin e-legitimation.
1.2 Medgivande till behandling av personuppgifter
Användaren medger att eHälsomyndigheten genom automatisk
databehandling får använda tillgängliga källor för att från tid till
annan kontrollera Användarens behörighet.
Användaren samtycker till att eHälsomyndigheten får behandla
person­uppgifter lämnade av Användaren i anledning av denna
ansökan i syfte att tillhandahålla Tjänsten. Förskrivare samtycker
också till att förskrivarens namn, arbetsplats, ort samt anledning
till åtkomst vid begäran lämnas ut till den patient som begär detta
och vars Läke­medelsförteckning förskrivaren haft åtkomst till.
Användare som vill få information om vilka personuppgifter om
denne som behandlas av eHälsomyndigheten kan skriftligen
begära detta hos:
eHälsomyndigheten
Personuppgiftsombudet
Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Kostnadsfri information lämnas ut en gång per kalenderår.
1.3 Användarens ansvar för uppgifternas riktighet
Användaren ansvarar för att vid var tid se till att de förutsättningar
som ligger till grund för behörigheten föreligger. Förändringar
beträffande dessa förutsättningar ska omgående anmälas till
eHälsomyndigheten. Vid byte av arbetsplats ska den nya arbets­
platskoden meddelas eHälsomyndigheten.
2. Övriga bestämmelser
2.1 Behörighetens giltighetstid
Användarens behörighet gäller tills vidare. eHälsomyndigheten
för­be­håller sig rätten att med omedelbar verkan återkalla
Användarens tillgång till Tjänsten och därmed till Läkemedels­
förteckningen, om förut­sättningarna inte längre är uppfyllda, eller
om det finns anledning att misstänka att Användaren bryter mot
villkoren i denna begäran, eller på annat sätt åsidosätter gällande
lagstiftning eller andra föreskrifter. Användaren ska omgående
underrätta eHälsomyndigheten när förutsättningarna för behörighet
inte längre föreligger. Användaren kan när som helst begära att
eHälsomyndigheten ska återkalla Användarens behörighet.
2.2 Ändringar
eHälsomyndigheten förbehåller sig rätten att från tid till annan
företa ändringar och/eller tillägg till de villkor och förutsättningar
som gäller för behörighet att använda Tjänsten.
3. Särskilda villkor
Tjänsten får endast användas i enlighet med lagen om Läke­
medelsförteckning. Observera att vid inhämtande av samtycke
från patient ska Användaren försäkra sig om att patienten förstår
vad samtycket innebär.
Användaruppgifter (Observera att samtliga fält är obligatoriska)
Förskrivarens, för- och efternamn
Personnummer ååmmdd-nnnn
Folkbokföringsadress (gata, nr, postnummer och ort)
Arbetsplatskod
Förskrivarkod (individuell)
Telefonnummer (även riktnr)
Underskrift
Namnteckning
Ort och datum
Namnförtydligande
Skriv ut och underteckna den ifyllda blanketten. Posta till eHälsomyndigheten, adress ovan.
December 2015 © eHälsomyndigheten
E-post
Download