Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
16315
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2017-01-03
RUTIN
Pacemaker - elektrodextraktion - Operation
Version
4
Innehållsansvarig: Irja Folkesson, Operationssjuksköt., Operation 3 Sahlgrenska (irjfo)
Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef, Verksamhetsledning thorax (helre3)
Denna rutin gäller för: Operation 3 Sahlgrenska
Arbetsbeskrivning
Sammanfattning
Elektrodextraktion = borttagande av elektrod. Elektroden(-erna) kan vara placerad i hjärtats högra
kammare, i höger förmak eller i sinus coronarius.
Indikationer



Infektion: Dosficke-infektion, endocardit.
Skada på eller icke fungerande elektrod
Annat behov av elektrodbyte
Material
På salen ska beredskap finnas för akut sternotomi, akut pericardtapping och ev. hjärt-lungmaskin.
Inne på salen:
 Blå back med utrustning för akut och pericardtapping (sterilförrådet sektion ”M”)
Inne på salen eller utanför i korridoren på akutvagnen:
 Akutsåg el. såggaller. Obs! På tidigare sternotomerad patient krävs oscillerande såg eller
thoracotomi-galler
 Akutgaller
 Ljumsk-kanyleringsgaller
Galler/hakar

Friläggningsgaller
Extra instrument






LASER-kit, innehåll: Spectranetics Soft grip hemostat (en sorts fattningstång) ”LASER”-sax,
Gauge pin mätsticka till elektrodens innerlumen. Coil expander(pryl).
LLD-kit 1, 2 ,3 och EZ (Innehåller ledare och lockingstylet)
Testsladd
Ev. skruvmejsel till pacemaker
Laser sheath kit 12 fr. 14 fr 16 fr. (Spectranetics)
Ev. Speciella ytterskidor
Suturer
Runt elektroden:
Hud:
Fixering av pacemakern
Till reviderad dosficka:
Till franska stryp runt punktionsområdet:
3-0 Polysorb ligatur hjul (ev. 2-0 Polysorb)
3-0 Polysorb C-14 ,3-0 Biosyn 3-0 Vicryl el 2-0 Monosof
2-0 Ti-Cron CV-300
3-0 Polysorb GS-21 el 1:ans Polysorb GS 25
3-0 Polysorb GS-21 el 1:ans Polysorb GS 25
Övrigt:






U-bar set el. Universalset
Slitslakan el. extra klisterhanddukar
Tvättset
Tvättork
Diatermificka ev. djup skopificka
Ev mellanrumsborste till rengöring av elektrodkanalen i gamla dosan (99,5% sprit)
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
16315
Giltigt fr.o.m
2017-01-03
RUTIN
Pacemaker - elektrodextraktion - Operation













Version
4
Lamphandtag
Operationsrockar
Op-handskar
1 st knivblad nr 10
1 st 20-ml spruta
Svart kanyl
Rosa kanyl
Förband, Mepilex Border, tryckförband
C-bågeskydd
Ev. Introducer-set
Odlingsrör till elektrodtip
Blå/röda stryprör (franska)
Defibrillatorplattor Stat Padz (anestesiförrådet)
Läkemedel:





Lokalbedövning: Xylocain 10 mg/ml eller Marcain adrenalin 5mg/ml+5microgram/ml.
Ev. Genta Fleece 6x4cm
NaCl
Descutansvamp och Väteperoxid 15mg/ml till rengöring av infekterad dosficka.
Ev 99,5% sprit till desinfektering av dosa.
Uppdukning av material
Se PM övriga ingrepp
Apparatur
Se PM övriga ingrepp
Laserapparaten ”testas/kalibreras” med icke steril specialprobe efter uppdukningen och innan
patienten sövs. Den finns i laserapparatens ”skåp”.
 Excimer-laser med tillhörande skyddsglasögon, varningsskylt om LASER att hänga på dörren
 Utrustning för röntgengenomlysning
 Vagn med programmerare och testutrustning för pacemaker
 Ställ med blyförkläden (utanför salen)
 UCG skall användas
Intraoperativa förberedelser av patient
Se Pm hjärta standard
Narkosförberedelser: CVK, artärnål, UCG, pads för extern defibrillering/pace
Desinfektion av hud
Tvätta området från halsen och ut till clavikeln och hela bröstkorgen ner till naveln. Tvätta även en
ljumske.(För ev. sternotomi, subxiphoidal pericardtappning, ljumsk kanylering.) Om patienten är
tidigare sternotomerad, tvättas höger sida av bröstkorgen så långt ut lateralt som möjligt. Palla upp
sidan med gelkudde.
Sterildrapering
U-bar set el. Universalset, slitslakan el. klisterhanddukar.
Operation
Huden incideras i eller i närheten av den tidigare hudincisionen. Inspektera halsens sidor om ev.
punktion har föregåtts elektrodinläggningen. Fortsatt dissektion genom subcutan vävnad med diatermi
och/eller sax, försiktigt för att inte riskera elektrodskada.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
16315
Giltigt fr.o.m
2017-01-03
Version
4
RUTIN
Pacemaker - elektrodextraktion - Operation
Elektrodläget kontrolleras med genomlysning, man identifierar den elektrod som ska extraheras.
IS-1-kopplingen klipps av och man fattar elektroden med en fattningstång (”SofGrip”). Innerdelen av
elektroden vidgas med en ”Coil Expander” och man mäter elektrodens innerdiameter med mätsticka
(Gauge Pin).
Ledare i LLD-kitet förs in i elektroden så långt in som är möjligt. Den dras ut därefter.
En ”Locking Stylet” i uppmätt storlek tas upp och sätts in i elektroden så långt som möjligt och fixeras.
Runt elektroden knyts även en lång ligatur. (Denna tillsammans med LockingStyleten används för att
hålla och dra lätt i elektroden samtidigt som man ”skär” med LASER-proben. (LASER-proben ”skär”
circulärt runt elektroden i kärlet när den aktiveras.)
Laserproben kalibreras innan nästa moment enligt instruktioner.
Ligatur och LockingStylet dras igenom LASER-proben med hjälp av locking stylet. Vid behov
fortsätter man med att trä en dilatator över LASER-proben och denna i sin tur träs över
pacemakerelektroden.
Man aktiverar LASERN och ”skär” en bit i taget runt pacemakerelektroden inne i venen. Denna
procedur upprepas tills man har kommit omedelbart proximalt om elektroden i hjärtat. När man har
fått loss pacemakerelektroden i hjärtat dras den ut genom LASER-proben/dilatatorn, som får sitta kvar
i blodkärlet. Via den kan man lägga in en ledare från introducersetet och lägga in en ny elektrod v.b.
Se PM Pacemakerimplantation. Såret sluts. Förband och tryckförband läggs. Elektrodtippen klipps
av ett par cm och skickas till baktlab för odling.
Kontroll efter avslutat ingrepp
Se PM övriga ingrepp
 Tryckförband läggs enligt ordination från kirurg (obs! notera tiden)
 Kontroller på iva/vårdavdelning: Rtg-kontroll, kontroll av Hb, puls, bltr, hjärtrytm, diures
Komplikationer/risker med ingreppet






Kärlskada under LASER-proceduren, med perforations- och blödningsrisk.
Perforation hö. förmak med risk för hjärttamponad
Perforation av hö. kammare med risk för hjärttamponad
Pleurapunktion
Hjärtarrytmier med hemodynamisk påverkan
Skada på tricuspidalisklaffen
Revideringar i denna version
Ersätter version 9 i PM-biblioteket.
Ansvar
Medicinskt ansvarig sektionschef på enheten är tillsammans med vårdenhetschefen på enheten
ansvarig för att rutinen är känd och följs enligt rutin. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner
och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOSFS
2011:9.
Uppföljning, utvärdering och revision
Avvikelse från rutinen ska dokumenteras i patientjournalen och inträffade negativa händelser ska
rapporteras i avvikelsesystemet Med Control Pro där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd
och uppföljning.
Granskare/arbetsgrupp
Jakob Gäbel, Sektionschef Thoraxkirurgi
Charles Kennergren, Överläkare Thoraxkirurgi
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)
Download