Smittskyddsenheten

advertisement
Smitt
Smittskyddsenheten
NR 3. 2015
INNEHÅLL
MERS-CoV ........................................................................................................................................................................................... 1
Ebola ................................................................................................................................................................................................... 2
Mässlingsvaccination .......................................................................................................................................................................... 2
Sommarmagsjuka ............................................................................................................................................................................... 2
Hälsoundersökningar barn .................................................................................................................................................................. 3
Kompletterande vaccinationer ........................................................................................................................................................... 3
Influensavaccination ........................................................................................................................................................................... 3
Viktoriadagen ...................................................................................................................................................................................... 3
Nytt på Smittskyddsenheten .............................................................................................................................................................. 4
Här når du oss ..................................................................................................................................................................................... 4
MERS-COV
Sedan september 2012 har en epidemi med allvarlig luftvägsinfektion orsakad av ett nytt luftvägsvirus, MERS-CoV (Middle Eastern
Respiratory Syndrome corona virus) pågått framför allt i Mellanöstern. Hittills har 1288 människor insjuknat och av dem har 498
dött. Dödligheten (CFR – case fatality rate) har legat på cirka 40-50 %. Mer än 95 % av fallen har inträffat i Mellanöstern, framför
allt Saudiarabien (1028 fall) och Förenade Arabemiraten (77 fall). Europa har haft totalt 15 importfall. Inga fall har ännu registrerats
i Sverige.
Sedan början av maj har man fått en spridning till Sydkorea där man hittills (16 juni) har diagnostiserat 154 fall, varav 19 dödsfall.
Ursprunget till den sydkoreanska epidemin är ett fall, en man som besökt flera länder i Mellanöstern. Smittspridningen har sedan
skett till anhöriga men framför allt i sjukhusmiljö till patienter och sjukvårdspersonal.
MERS är en zoonos. Reservoiren för smittämnet är inte säkert känd, men man har visat att kameler och dromedarer kan överföra
smitta till människor. Smittspridning kan ske mellan människor, men sekundär smittspridning har hittills endast skett till personer
som varit i nära kontakt med en smittad och i stor utsträckning till sjukvårdspersonal. Inkubationstiden för sjukdomen är 2 till 14
dagar.
WHO har inte utfärdat några restriktioner för resa till de berörda länderna. Man bör dock vara särskilt noga med handhygien och
undvika kontakt med kameler/dromedarer och livsmedel från dessa djur.
Med anledning av det nya utbrottet i Sydkorea uppdaterar Socialstyrelsen under vecka 25 sina ”Rekommendationer för
handläggning av misstänkta fall av MERS-CoV”. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-9-16. Uppdateringen
kommer att finnas på Smittskyddsenhetens hemsida www.smittupp.nu så snart den är klar.
Den största förändringen i Socialstyrelsens dokument är att även personer med luftvägsymptom som kommit från Sydkorea de
senaste 14 dagarna ska räknas som misstänkta fall.
För sjukvårdspersonal i Sverige betonas i Socialstyrelsens dokument vikten av att ta noggrann reseanamnes på patienter med
luftvägssymptom.
EBOLA
Epidemin i Västafrika pågår fortfarande men på låg nivå. Liberia deklarerades fritt från Ebola den 9 maj 2015. I de två länder där
det fortfarande förekommer fall hade man 16 nya fall i Guinea och 15 fall i Sierra Leone under vecka 23. Man har inte haft några
fall hos sjukvårdsarbetare sedan 14 maj. Italien fick ett importfall den 12 maj hos en sjukvårdsarbetare som varit i Sierra Leone
men som fick lämna sjukhuset den 10 juni. Inga sekundärfall har upptäckts i Italien.
MÄSSLINGSVACCINATION
Inför sommaren och ökande antal utlandsresor vill Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenheten Uppsala påminna om risken
för att smittas med mässling om man inte har ett ordentligt skydd genom vaccination eller naturlig immunitet.
Mässling är en mycket allvarlig sjukdom som globalt fortfarande är en av de vanligaste orsakerna till död hos barn under 5 år.
Mässlingsvirus påverkar vårt immunförsvar och cirka 20 % av alla som får mässling får någon form av följdinfektion som
öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation.
Antalet barn som vaccineras mot mässling ökar stadigt i världen. Men för att få ett skydd på befolkningsnivå och kunna utrota
sjukdomen krävs att mellan 90-95% av alla barn blir vaccinerade med två doser mässlingsvaccin. Många länder har uppnått
dessa vaccinationsnivåer men inte alla. Även i länder med hög vaccinationstäckning mot mässling finns vissa grupper som inte
har något eller dåligt skydd.
Under de senaste åren har man sett mässlingsutbrott i ett flertal länder i Europa och det pågår också ett utbrott i USA, trots hög
vaccinationstäckning. 2010-2011 blev 30 000 sjuka i Europa, framför allt Frankrike och Rumänien. De senaste två åren har det
varit ca 10 000 fall per år i Europa.
Man införde mässlingvaccination i Sverige gradvis från 1971. Sedan 1982 har cirka 95 % av alla svenska barn vaccinerats mot
mässling, röda hund och påssjuka med två vaccindoser. Personer som är födda före 1960 har nästan alltid haft mässling som
barn och är därmed skyddade. Därför har vi idag inga större mässlingsutbrott i Sverige.
Riskgrupper för mässling i Sverige: Personer som är födda på 1960- och 1970-talet kan däremot ha undgått mässlingsinfektion
och heller inte fått två doser vaccin. Under 2014 har flera svenskar i denna åldersgrupp fått mässling. Även bland barn och unga
vuxna födda på 1980-talet och senare finns det personer utan fullgott skydd, ofta därför att de inte tagit de vaccinationer som
erbjudits i barnvaccinationsprogrammet. Små barn (6- 18 månaders ålder) som ännu inte vaccinerats kan förstås också smittas
med mässling.
Risken för mässling ökar när man åker utomlands, även till europeiska länder. Om du ska resa utomlands och tror att du har
missat att ta 2 doser mässlingvaccin som barn, eller om du ska resa med små barn som ännu inte fått sin första dos
mässlingvaccin, se till att få ett bra skydd inför resan. Kontakta din vårdcentral eller en vaccinationsbyrå. Barn 12-18 månader
kan få sin 18-månaders vaccindos tidigarelagd via barnavårdscentralen. Barn 6-12 månader måste ta en extra dos.
SOMMARMAGSJUKA
Förra året rapporterades drygt 4 700 fall av bakteriell magsjuka hos personer smittats i Sverige. Cirka 40-50% av dessa fall
inträffade under sommarmånaderna juni-augusti. De smittämnen som ger magsjuka och som ska rapporteras enligt
Smittskyddslagen är t.ex. salmonella, ehec, campylobacter och yersinia. Eftersom de flesta som drabbas av magsjuka tillfrisknar
på egen hand utan att provtas så är de magsjukefall som rapporteras bara toppen av ett isberg.
Folkhälsomyndigheten har inför sommaren 2015 publicerat råd om hur man kan undvika magsjuka:
• Var noga med att tvätta händerna efter toalettbesök, innan du börjar laga mat, efter att du har hanterat rått kött och
efter att du varit i kontakt med djur eller djurens närmiljö
• Vid grillning, använd inte samma fat och redskap till den färdiggrillade maten som du använt till rått kött
• Håll olika livsmedel såsom rått kött och mat som inte ska hettas upp separerade från varandra
• Tänk på att diska skärbrädan och kniven som du använt till köttet innan du skär sallad eller andra grönsaker
• Vid uppvärmning av mat ska man se till att den blir ordentligt upphettad
• Se till att kyckling, hamburgare och rå korv blir helt genomstekt
• Undvik att låta maten stå framme länge i värmen och var noga med att kyla ner maten snabbt och sedan förvara den kallt
2
•
•
•
Skölj alltid grönsaker noga i rent vatten
Undvik opastöriserad mjölk och mjölkprodukter, som ost, som är gjord på opastöriserad mjölk.
Bada inte nära betande djur
HÄLSOUNDERSÖKNINGAR BARN
Smittskyddsenheten har tillsammans med flyktingmottagningen Cosmos, elevhälsan, barnhälsovården, lungkliniken och
landstingets flyktingsamordnare tagit fram en ny rekommendation för hälsoundersökningar av invandrade barn som kommit till
Uppsala län från länder utanför EU.
Den finns att läsa på Smittskyddets hemsida
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/Smittskydd/Dokument/15_06_15_Halsoundersokning_i_Uppsala_l
an_av_barn_som_ar_nyinflyttade_i_Sverige.pdf
Nyheter är vissa ändringar i provtagningen, nya åldersintervall för vissa prover och att de flesta av barnen i första hand ska
undersökas och provtas på Cosmos flyktingmottagning.
KOMPLETTERANDE VACCINATIONER
Smittskyddsenheten har också tillsammans med framför allt elevhälsan och barnhälsovården förnyat rekommendationerna för
kompletterande vaccinationer för skolbarn som kommer till Sverige från andra länder och inte har fullständiga
barnvaccinationer.
Den nya rekommendationen hittar du här:
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/Smittskydd/Dokument/150522_Komplettering_av_vaccination_for
_ofullstandigt_vaccinerade_barn_och_ungdomar.pdf
INFLUENSAVACCINATION
WHO har tagit fram rekommendation för vilka influensastammar som ska ingå i 2015/2016 års säsongsvaccin mot influensa för
norra halvklotet.
Förra säsongen 2014/2015 hade vaccinet relativt dålig överenstämmelse med de influensavirus som cirkulerade i befolkningen
och det har bedömts ha gett endast 23 % skydd jämfört med att man räknar med 50-60 % skydd mot säsongsinfluensa. Man har
därför bytt två av de stammar som ingår i vaccinet, en av de två influensa A stammarna (H3N2) och influensa B stammen för att
få bättre överensstämmelse med de stammar som cirkulerade i slutet på förra årets säsong. Den andra influensa A stammen
(H1N1) som ingår i vaccinet är oförändrad jämfört med förra säsongen.
Årets influensavaccination börjar tisdag 3 november. Smittskyddsenheten kommer att ha sin årliga influensainformation inför
vaccinationsstart tisdag 20 oktober och torsdag 22 oktober.
VIKTORIADAGEN
Torsdag 21 maj höll Smittskyddsenheten sin årligen återkommande informationsdag för lokalt smittskyddsansvariga inom
primärvården, Viktoriadagen. Cirka 100 personer deltog i ett heldagsprogram på hotell Gillet i Uppsala.
Åhörarna fick ta del av information från Strama och Vårdhygien om antibiotikaresistens och sjukvårdsrelaterade smittor.
Länsveterinär och Miljöförvaltningen berättade om de smittskyddsanknutna delarna av sina respektive verksamheter.
Smittskyddsenheten informerade om resistenta bakterier hos djur och om tarminfektioner samt om nyheter inom
smittskyddsområdet. På eftermiddagen var temat migrationshälsa med föreläsningar om det globala hälsoläget, verksamheten
på Cosmos flyktingmottagning och en redogörelse för migrationsprocessen av landstingets flyktingsamordnare Pierre Houdet.
Power Point presentationer från föreläsningarna finns att läsa på Smittskyddsenhetens hemsida:
http://www.lul.se/sv/Extranat/For_vardgivare/MOT-PATIENTEN/Smittskyddsenheten/Utbildning/Viktoriadagar/Viktoriadagen2015/
3
NYTT PÅ SMITTSKYDDSENHETEN
Under de närmaste månaderna blir det en del ändringar i personalstyrkan på Smittskyddsenheten Uppsala:
Sharon Fernandez-Vega, smittskyddsassistent, kommer tyvärr att sluta hos oss efter två års vikariat. Hon går vidare till annat
arbete inom Landstinget Uppsala län, vi önskar henne all lycka till med det nya jobbet.
Annie Ardung Sattari, smittskyddsassistent, är från 1 september varmt välkommen tillbaks till oss efter barnledighet.
I september får vi också en ny medarbetare, Eva Furuland, som är varmt välkommen till oss som smittskyddssjuksköterska.
HÄR NÅR DU OSS
Postadress: Smittskyddsenheten, Landstinget i Uppsala län, 751 85 Uppsala
Besöksadress: Gränby Bilgata 2 (Liljeforstorg vårdcentral)
Faxnummer: 018-55 29 01
E-post till myndighetsbrevlådan: [email protected]
Vid akuta ärenden dagtid på vardagar, då enheten är obemannad ring 018-611 60 62
Mats Ericsson
Smittskyddsläkare
Helena Palmgren
Biträdande smittskyddsläkare
Bodil Ardung
Smittskyddssjuksköterska
Johan Hedlund
Smittskyddssjuksköterska
Catharina Samuelsson Panula Smittskyddsassistent
Annie Ardung Sattari
Smittskyddsassistent
(föräldraledig åter 2015-08-31)
Sharon Fernandez-Vega
Smittskyddsassistent
(t.o.m. 2015-06-26)
Marie Björlin
STI-samordnare
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Telefon: 018-611 92 30
Telefon: 018-611 92 20
Telefon: 018-611 92 21
Telefon: 018-611 92 22
Telefon: 018-611 92 24
Telefon: 018-611 92 25
[email protected]
Telefon: 018-611 03 86
[email protected]
Telefon: 018-611 03 85
Mer information från Smittskyddsenheten hittar du på:
http://www.smittupp.nu
Ansvarig utgivare: Mats Ericsson, Redaktörer: Helena Palmgren, Bodil Ardung, Johan Hedlund, Marie Björlin
Smittskyddsenheten, 751 85 Uppsala
Telefon: 018-611 00 00 (växel) E-post: [email protected]
4
Download