Miljöförvaltningen 1(6) Miljöinsp Ewa Björnberg tel 046

advertisement
1(6)
Miljöförvaltningen
Miljöinsp Ewa Björnberg
tel 046-355499
e-post [email protected]
GOLFBANA – MILJÖTILLSYN
Företag _____________________________ Org.nr. _________________________
Ansvarig/närv. ________________________ Fastighet ________________________
Adress ______________________________ Postadress _______________________
Tel. _________________________________ Inspektör ________________________
Besöksdatum _________________________ Tid för inspektion kl. ____ - - kl. ____
Total areal _____ ha
Greener _____ ha
Areal inom vattenskyddsområde _____ ha
ja 
Används ”Miljöpärm för golfbaneskötsel”?
nej 
Tillstånd och utbildning (SFS 2006:1010, SNFS 1997:2, NV allm råd 97:3, SJVFS 2007:76)
ja 
nej 
1.
Hanteras klass 1L medel?
2.
Vem/vilka utför bekämpningen? ________________________________________
greenkeeper

annan anställd
 vem _______________________
annan

maskinstation
 vilken _____________________
3.
Behörighetsutbildning/kunskapsbevis giltigt/a t.o.m. ________________________
5.
Är sprutan funktionstestad? (SNFS 1997:2, 7§, NV allm råd 97:3) ja 
a) testad senast ___________
nej 
av vem? _________________________________
rev 090216/bp
Postadress
Vårfrugatan 1 B
223 50 LUND
Gatuadress
Vårfrugatan 1 B
Telefon
046-35 50 00 vx
Telefax
046-211 49 72
e-post
[email protected]
2(6)
Anmälan/ansökan om kemisk bekämpning (SNFS 1997:2, 11 och14 §§)
Skickas till miljöförvaltningen varje år?
ja 
nej 
Förvaring av bekämpningsmedel (KIFS 2008:2, 2 kap 7§, KIFS 2008:3, 3 kap 5§)
1.
Finns särskilt utrymme som används
endast för lagring av kemikalier?
ja 
nej 
a) är utrymmet låsbart?
ja 
nej 
b) är utrymmet låst?
ja 
nej 
c) annat förvaringsutrymme? __________________________________________
d) ventilerbart utrymme?
ja 
nej 
e) förteckning/säkerhetsdatablad?
ja 
nej 
f) hårdgjort och avloppslöst golv?
ja 
nej 
g) absorptionsmaterial?
ja 
nej 
h) tröskel?
ja 
nej 
i) varningsskylt?
ja 
nej 
k) hur sker förvaring under pågående bekämpningsarbete?
i förrådet?
ja 
nej 
annan plats _______________________________________________________
2.
Preparat – märkning och placering.
a) etiketter saknas eller är oläsliga ?
ja 
nej 
b) originalförpackningar ?
ja 
nej 
c) avskilt från foder och livsmedel ?
ja 
nej 
d) avskilt från eldfarliga eller explosiva ämnen ?
ja 
nej 
e) icke godkända preparat i förrådet?
ja 
nej 
rev 090216/bp
3(6)
Tillredning/ Påfyllning (SNFS 1997:2, 5 och 6 §§, NV, allm råd 97:3)
1.
Sprutan står vid påfyllning på:
a) platta kopplad till uppsamlingsbrunn?
ja 
nej 
b) biobädd?
ja 
nej 
c) biologiskt aktiv mark ?
ja 
nej 
d) annat ________________________________________________
e) avstånd till vattendrag och olika typer av brunnar? ____________ meter
2.
Påfyllning av vatten sker från:
Tank eller tappvatten 
3.
Brunn 
Annat ________________
Om påfyllning sker från annan källa än tank eller tappvatten:
a) finns separat pump?
ja 
nej 
b) finns i så fall risk för baksug?
ja 
nej 
Fältarbetet
(MB 1998:808, 14 kap 6§, SFS 2006:1010, SNFS 1997:2, NV allm råd 97:3)
1.
ja 
Förs bekämpningsjournal?
nej 
(skall sparas i minst tre år och skall vid begäran kunna uppvisas för tillsynsmyndighet)
2.
Vindmätare 
Termometer 
Vindflöjel 
3.
Vattentank för rengöring i fält?
ja 
nej 
4.
Vattentank för förarhygien?
ja 
nej 
5.
Preparatpåfyllare?
ja 
nej 
6.
Dunkskölj?
ja 
nej 
7.
Markanpassade skyddsavstånd:
a) sjöar och vattendrag
____ m ( 6 m)
ej aktuellt 
b) dräneringsbrunnar
____ m ( 1 m)
ej aktuellt 
c) vattentäkter
____ m (12 m) ej aktuellt 
rev 090216/bp
4(6)
8.
Vindanpassade skyddsavstånd:
a) växthus, grannar, åkerholmar m m
ja 
nej 
b) används vindavdriftsreducerande munstycken?
ja 
nej 
typ av munstycke:___________________________________________
c) används ”HJÄLPREDA”?
ja 
nej 
Rengöring av sprutan (SFS 2006:1010, SNFS 1997:2, NV allm råd 97:3)
1.
Var sker rengöringen av sprutan?
a) i fält

b) på platta kopplad till uppsamlingsbrunn

c) biobädd

d) på biologiskt aktiv mark

e) avstånd till vattendrag och olika typer av brunnar? _____ m
f) sprutans förvaring under säsongen:
inomhus 
biobädd 
på bevuxen mark 
på platta kopplad till uppsamlingsbrunn

Minskning av bekämpningsmedelsanvändningen
1.
Vilka åtgärder har vidtagits för att minska bekämpningsmedelsanvändningen?
Har den bekämpade ytan minskat?
____________________________________________________________________________
2.
Vilka åtgärder har gjorts för att öka den biologiska mångfalden?
____________________________________________________________________________
3.
Ytor och typ av ytor som inte bekämpas kemiskt: ____________________________________
4.
Har typ av svamp identifierats före kemisk bekämpning? ______________________________
____________________________________________________________________________
rev 090216/bp
5(6)
Ogräsbekämpning på ytor utanför spelområde (tomt, P-plats o liknande)
(SNFS 1997:2, NV allm råd 97:3)
1.
Vilken/vilka metod(er) används?
mekanisk 
2.
termisk 
kemisk , vilket preparat? _______________________
Avstånd till vattentäkt, dräneringsbrunnar, diken, vattendrag? ___________ m
Farligt avfall (SFS 2001:1063)
1.
Hur förvaras och omhändertas rester av utgångna bekämpningsmedel?
____________________________________________________________________________
2.
Hur hanteras tomemballage? _____________________________________________________
3.
Hur förvaras spillolja?
4.
Underlag/skydd?
IBC-tank 
fat 
dunk 
hårdgjort golv  spilltråg  spilltratt 
Annat: ______________________________________________________________________
5.
Vem utför transporten av det farliga avfallet? ________________________________________
6.
Om egen transport – har transportanmälan gjorts?
ja 
nej 
7.
Finns kvitto på omhändertagandet av farligt avfall?
ja 
nej 
8.
Finns anteckningar över uppkommet farligt avfall (43 §)
ja 
nej 
(anteckningarna skall bevaras i minst 5 år.)
Annat avfall
1.
Hur omhändertas plast/plastsäckar? ______________________________________________
2.
Övriga förpackningar/metall/glas mm? ____________________________________________
Cisterner/diesellagring (NFS 2003:24)
1.
Hur stor är cisternen? _____________________________
a) Typ av cistern?
K-cistern 
b) Är den invallad/står på hårt underlag?
S-cistern 
skyddad S-cistern 
ja 
nej 
rev 090216/bp
6(6)
c) Tak över cistern vid invallning?
ja 
nej 
d) Spilltråg/droppskydd?
ja 
nej 
e) Påkörningsskydd?
ja 
nej 
f)
Besiktigad senast år? ___________
g) Kopia på besiktningsprotokoll skickat till miljöförvaltningen? ja 
nej 
ja 
nej 
h) Godkänt överfyllnadsskydd ?
Syntetiska mineralgödselmedel – näringsbelastning
kg N/100 m²
kg P/100 m²
kg K/100 m²
green
tee
fairway
Kadmiumhalt i fosforgödselmedel? ______mg Cd/kg P
Avloppsslam/rötslam
Används kommunalt avloppsslam vid anläggning?
ja 
nej 
(till avloppsslam räknas allt som innehåller rötslam oavsett utspädningsgrad)
Rengöring av traktorer och maskiner?
Underlag: ____________________________________________________________
rev 090216/bp
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards