Grundutbildning SIP allmän presentation

advertisement
Utbildning i SIP
(samordnad individuell plan)
- Barn och unga -
Bakgrund, sammanhang
 Lag om överenskommelse mellan kommun och landsting, 2010
 Lag om samordnad individuell plan, 2010
 PRIO - Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa
- Grundkrav och prestationer stimulera, påskynda utvecklingen
 Nationellt utvecklingsarbete SIP på SKL är kopplat till
Psynkprojektet, 2012-2014 och Uppdrag Psykisk Hälsa, 2015
Vad är SIP?
Ett redskap för samordning
Mina erfarenheter av samverkan
Behövs SIP?
Varför SIP
Socialtjänstlagen 2 kap § 7
Hälso- och sjukvårdslagen § 3 f
och
Pågående stöd
eller
Behov av stöd
från flera verksamheter
Behov av
samordning
Socialtjänstlagen 2 kap § 7 och
Hälso- och sjukvårdslagen § 3 f
 Insatser både från socialtjänsten och hälsooch sjukvården
 Bedömer att planen behövs för att den
enskilde ska få sina behov tillgodosedda
 Samtycke
 Utan dröjsmål
 Upprättas tillsammans med
den enskilde/ närstående
Innehåll i planen
Av planen ska framgå
1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan
än kommunen eller landstinget
4. vem av huvudmännen som ska ha
det övergripande ansvaret för planen
Lag (2009:981) Prop. 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m.
Vilka kan få en
samordnad individuell plan?
 Alla - som har behov av samordning för att få sina behov
tillgodosedda
Gäller alla åldrar
Gäller all typ av problematik
Vilka yrkesverksamma?
 Gäller alla verksamheter inom hälso- och
sjukvård i landstinget
 Gäller alla verksamheter inom socialtjänsten
- Myndighet, utförare, LSS, råd och stöd
 Vård utförd av privata aktörer
Skola Förskola
 Skollagen, 29 kap 13 §
- Skolan har juridisk skyldighet att samverka när
socialnämnden begär det om barn riskerar att fara illa
 Elevhälsan inte skyldighet initiera SIP
 Inget hindrar att skolan deltar
 Regionala/lokala överenskommelser beskriver
skolans delaktighet
 Skolledning och elevhälsa ha kunskap om SIP
Ett familjeperspektiv
Enkla och komplexa SIP
 Vem gör vad möten
 Samordna i ett tidigt skede
 Exempel på när en SIP kan behövas
- När föräldrar/barnet vill
- När oklart vem som ska hjälpa
- Stöd i särskild ordningsföljd
- En insats förutsätter en annan
- Samma budskap från olika verksamheter
- Fler kompetenser behövs
- Samma insats från flera?
Delaktighet
 Familjens delaktighet är centralt i hela arbetet
 Föräldrar, släktingar andra för familjen viktiga personer
 Barns delaktighet
- Berätta om sin åsikt för någon
- Skriva ett brev
- Ha en stödperson med sig
- Delta under del av möte
- Delta via teknisk lösning tex.
högtalartelefon/webb
SIP i förhållande till andra planer
Workshop - Att upprätta en SIP
Upprätta en SIP

Syftet är att prova på att göra en SIP och fånga upp
frågeställningar/svårigheter som kan uppstå i det praktiska arbetet med SIP
Gör så här:

Läs vinjetten

Utse en mötesledare som ska driva processen framåt och en som
dokumenterar grupparbetet

Arbeta er igenom SIP processen steg för steg. Använd gärna processkartan.
Fyll i planen .
Workshop - Reflektera om SIP utifrån vinjett.
Gör så här:
 Utse en i gruppen som håller tiden
 Utse en som dokumenterar
 Läs vinjetten
 Resonera utifrån en eller flera frågor
 Välj ut en fråga/reflektion som ni vill lyfta vid den gemensamma
diskussionen
www.psynk.se
www.uppdragpsykiskhalsa.se
Download