Några fler frågor jag fått via mail

advertisement
Några fler frågor jag fått via mail
1. Om en person med endogen smitta smittar en annan person räknas det då som en
exogen smitta? Kan den endogensmittade smitta nån annan?
Ja
2. Varför kan inte gramnegativa bakterier sporulera?
Har antagligen med de olikheter som finns i cellväggen
3. Är Neisseria gonorrhoeae och Chlamydia trachomatis vanliga vid uretrit?
Klamydia är betydligt vanligare än gonorré. Uretrit är infektion i urinröret vilket är vanligare
(män)
4. Är det Cryptococcus neoformans som orskar meningit hos HIV-infekterade?
Ja
5. Är det RS-virus som kan ge barn så svåra infektioner att dom kan behöva respirator?
Ja
6. Är det T rubrum som oftast ger humana infektioner?
Ja
7. Kan man behandla HSV-2 med antivirala läkemedel?
Ja
8. Om man ska ange två cellfunktioner som skadas vid virusreplikation, kan man då ange
avstängning av värdcellens transkriptions- och translationsmaskineri, induktion av apoptosis
och lysis av värdcellen?
Ja
9. Vilken funktion har nukleotiden i bakterien? Tar den hand om energilagring och
energitransport eller avgränsar den DNA:t från resten av bakterien?
avgränsar den DNA:t från resten av bakterien
10. Vilken bakterie? En infektion med denna bakterie initieras med att bakterien inhaleras. I
de nedre respiratoriska delarna av lungorna så fagocyteras bakterierna av alveolära
makrofager. Bakterien har dock en förmåga att påverka makrofagerna på ett sånt sätt att
deras normala funktion störs och bakterien kan överleva och replikera sig i makrofagerna.
Infekterade makrofager kan sprida sig till andra delar av kroppen t.ex. benmärg, mjälte och
njurar sk granulom kan bildas. Legionella pneumophila eller mycobacterium tuberculosis?
mycobacterium tuberculosis
11. Är det lättare för en lågvirulent bakterie i svalgets normalflora att ge infektion efter att
värden haft en virusinfektion i övre luftvägarna/svalg därför att imuunförsvaret ”försvagas”
lite efter att ha tagit hand om virusinfektionen och därför att barriären (slemhinnan) har
skadats?
därför att barriären (slemhinnan) har skadats
12. Ange en indikation för användning av fenoxymetylpenicillin
Fenoximetylpenicillin (Penicillin V )->Faryngotonsillit, akut sinuit, akut otitis media,
samhällsförvärvad pneumoni, okomplicerade hud- och mjukdelsinfektioner, kutan
borreliainfektion, tandabscess.
RAFs bedömning: Fenoximetylpenicillin (Penicillin V) har god aktivitet mot
pneumokocker och streptokocker men otillräcklig aktivitet mot Gramnegativa bakterier
inkl. Haemophilus influenzae. Det är ett förstahandsmedel vid hud- och
mjukdelsinfektioner orsakade av betahemolytiska streptokocker samt vid behandling av
otit, sinuit, tonsillit och pneumoni. Preparatet är även förstahandsmedel vid hudborrelios
(ECM).
13. Namnge ett enzym som kan bryta ner betalaktamantibiotika.
Betalaktamas
14. och sen viruspeplikationen…!
1. igenkänning
2. inbindning
3. penetration (går igenom cellmenbranet)
4. uncoating (tar bort ev hölje och sin kapsid)
5. makromolekylsyntes
a.)Enzymer, DNA bindande protein
b.)Replikation av arvsmassa
c.)Strukturellaprotein
6. assembly of virus (ihopsättning av virus)
7. frigörelse av virus (budding eller lys)
Download