INSTITUTIONEN FÖR CELL - Institutionen för kemi och

advertisement
INSTITUTIONEN FÖR CELL- OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI
Tentamensmoment:
Rättningspoäng:...............av
Rättningsdatum:.............................
max 25 p.
Kurs, linje etc: Cellbiologi del 2
Baskurs Biologi, 40 p
Rättningspoäng:.............av max 45 p.
Tentamensdatum:
Namn: ………………………. Pnr: ……………….
Betyg: ..................
Termin då kursen läses(lästes): ……......
Anm:....................................................
Distanskurs.
Lärare: Malte Hermansson
Skriv namn och personnummer på varje papper!
Tentan tas isär och det kan bli felaktigheter om inte Ditt namn och pers. nr. finns med.
Försök att svara på frågorna på avsett utrymme eller på baksidan av samma papper.
Glöm inte namn och när Du läste kursen första gången!
OBS Lämna in alla delar av tentan även om du inte skriver alla delarna!
LYCKA TILL!
___________________________________________________________________________
1.
-
Ge en förklaring till varför en stam av bakterien Escherichia coli som är his är
-
auxotrof medan en E. coli som är lac inte är det.
(1p)
2.
Antag att gen X är lokaliserad till bakterie A:s kromosom.
Under vilka förutsättningar kan gen X överföras till bakterie B via:
a.
konjugation
b.
generaliserad transduktion
c.
transformation
(3p)
3.
Plasmider och bakteriofager är viktiga vektorer vid genöverföringar.
a.
Karaktärisera en plasmid
b.
Karaktärisera en bakteriofag
c.
Beskriv ett exempel där en bakteriofag uppvisar stora likheter med en
plasmid
(2p)
4.
5.
Nukleinsyrans utseende har stor betydelse för bakteriofagers egenskaper.
a.
Beskriv infektionsförloppet, i detalj, för en fag med enkelsträngat RNA av
pluspolaritet som genom (en +RNA-fag). Vilka enzymer medverkar i detta
infektionsförlopp?
b.
Varför är infektionsförloppet men även virionen enklare hos en
bakteriofag med +RNA än hos en fag med –RNA?
(3p)
a.
Rita tillväxtkurvan för en population av bakterien E. coli då den odlas i ett
medium som innehåller både glukos och laktos som kol- och energikällor.
Förklara dess utseende.
b.
Lac-operonet är både positivt och negativt reglerat. Vad innebär detta?
(2p)
6
Kombinera ett urval av följande termer: kemo-, organo-, litho-, hetero-, foto-, auto-,
trof
till ett ord så att de beskriver följande bakterier så korrekt som möjligt
(0,5 p. per rätt beskriven bakterie)
A: E. coli:
B: Nitrosomonas europea:
7
Den lömska bakterien Pestocolera bautatoxis har genom en olyckshändelse släppts ut
i en sjö. Den modiga mikrobiologen Brockolina Madigansson tar prover för att
analysera om bakterien finns kvar i sjön efter två veckor. Ange vilken analys hon bäst
använder för att snabbast detektera bakterien? Ge en MYCKET KORT motivering till
ditt val. (1 p. )
8
Markera om följande påståenden är fullständigt korrekta eller innehåller felaktigheter
genom att skriva "RÄTT" eller "FEL" i rutan. Observera att det inte finns några regler
för hur många delfrågor som kan vara "RÄTT" eller "FEL".
Riktigt svar på en delfråga ger: + 0,5 p
Felaktigt svar på en delfråga ger: - 0,5 p
Uteblivet svar på en delfråga ger: 0 p
Om den sammanlagda poängsumman på denna fråga blir negativ, räknas den som
poäng.
RÄTT /
FEL
A.
Aktiv membrantransport via ABC-systemet använder protongradienten som
energikälla
B.
Vid syntesen av nytt peptidoglykan i en växande gramnegativ cell används
ATP som energikälla när byggstenarna sätts in i molekylen av transpeptidaser.
C.
De flesta bakterier kan använda N2 som kvävekälla för uppbyggnad av bland
annat proteiner och nukleinsyror
D.
Så kallade sideroforer används av bakterier för att kunna ta upp järn från
miljön.
E.
Exponentiell fas är den delen av en tillväxtkurva där antalet celler (N) vid en
viss tid (t) kan beskrivas med formeln N=N0 ×2n, där n är antalet generationer
och N0 är antalet celler vid t=0.
F.
Vid gramfärgning stoppas kristallviolett-jod komplexen, som bildats inne i
gramnegativa celler, från att komma ut genom att etanol dehydrerar de två
membranen som gramnegativa celler har.
M3 fortsättning …
G.
En typisk anpassning hos en psykrofil bakterie är att den har en relativt stor
andel mättade fettsyror i cellmembranet.
H.
Lysozym bryter bindningarna i kolhydratkedjorna i peptidoglykanet.
I.
Kemotaxisystemet hos en bakterie kan adaptera sig till en ökande
koncentration av attraktantmolekyler genom att cellens receptorer
(transducers), som känner av yttermiljön, blir mer känsliga genom att de
metyleras.
J.
En fakultativ anaerob bakterie kan växa både i syrerika miljöer och i miljöer
där det inte finns syre.
K.
En vanlig typ av syntropi är när en bakterie i sin metabolism producerar vätgas
som slutprodukt och en annan bakterie i sin tur använder vätet som
elektronacceptor.
L.
Bakterier kan reducera CO2 under anaeroba förhållanden
9
Definiera/förklara klart och kort följande termer och begrepp:
(0,5 p per rätt svar)
Metanogen bakterie
Microbial loop
Mikroaerofil bakterie
Endospor
Divisom
Denitrifikation
10
RITA upp kvävecykeln och alla dess processer.
A. Visa i Din figur vilka processer som är aeroba och vilka som är anaeroba
B. Sätt namn på alla processer.
C. Ange i vilka processer kvävet oxideras respektive reduceras genom att
markera processen med OX eller RED
D. Markera med ”ENE” de processer där kvävet används som energikälla.
E. Markera med ett ”e-” de processer där kvävet används som elektronacceptor.
F. Du behöver inte i övrigt beskriva i ord vad processerna innebär.
(3 p.)
Download