Frågor jag fått

advertisement
Frågor och svar som jag fått skickat till mig via mail
Hur fungerar stelkramps toxinet (tetanospasmin/tetanustoxinet) ?
SVAR: Toxinet påverkar neuronet så att en inhibitorisk neurotransmittor inte kan frigöras (jag sa vid genomgången att
det var acetylcholinesteras men den inhibitoriska neurotransmittorn är GABA). Hur som helst effekten av detta blir att
musklerna blir konstant aktiverade -> stelkramp.
Jag undrade om bakterierna kan överföra ex resistens till alla sorters bakterier eller om det bara är de inom samma sort?
SVAR:
*Vid transformation kan vilket DNA som helst överföras till vilken bakterie som helst.
’Vid konjugation överförs DNA via pili och detta tror man händer ibland exempelvis mellan enterokock och
stafylokock se s. 36 i boken där vi får en VMRSA.
*Vid konjugation överförs DNA med ett bakterievirus och dom brukar i regel bara infektera speciella sorters bakterier
men, teoretiskt sett så skulle förändringar kunna ske så att även detta kan hända.
*Rekombination kan ske mellan DNA sekvenser som är väldigt lika.
*Transposoner är gener som kan hoppa detta sker inne i en cell.
Byter bakterier plasmider och sånt med alla bakterier de stöter på hela tiden eller gör de det bara ibland?
SVAR: Ibland och om bakterien har någon fördel så kan förändringen bli bestående.
Hur påverkar LPS kroppen?
SVAR: LPS (endotoxin) gör många delar i immunförsvaret väldigt aktivt .... vilket leder till att kroppen skadas på
flera olika sätt; vasculär permeabilitet ökar, feber ökar, intravasculär koagulation se bok eller de anteckningar som finns
utlagda på kurshemsidan.
Säger man ikosahedrala virus eller tjugokantiga virus?
SVAR: Båda svaren ok
Vad är det för skillnad på mekanisk barriär och kemisk barriär?
SVAR: Mekaniska barriärer: hud, slemhinna, sekretion, enkelriktade flöden
Kemiska barriärer: lågt pH (mage, vaginalt, hud), galla även normalflora
Vad är det för skillnad på virus kapsid och bakteriens kapsel?
SVAR: Virus kapsid består av strukturella proteiner som skuddar virusets arvsmassa. Kapsid+arvsmassa kallas ibland
för nukleokapsid.
Bakterie kapsel är ett ganska löst lager av polysackarid/och polypeptider (protein), är lagret jätte löst kallas det slem.
Hur funkar Betalaktamantibiotika (penicilliner)?
De bider till ”penicillinbindande proteiner”/ ”transpeptidas karboxylaser” dvs de proteiner som i en bakterie katalyserar
ihosättningen av peptidolukandelar (crosslinkingen fingerar inte och cellväggen blir mycket försvargad)
Vilket antibiotika väljer man vid bakteriell meningit (hjärnhinneinflammation)?
Eftersom detta är så pass alvarligt så måste man snabbt ge antibiotika intravenöst, eftersom man då inte hunnit odla och
resistens bestämma är valet att ”slå” bredare->cefotaxim
Penicillin allergi->kloramfenicol
Efter odling och resistensbestämning:
penicillinkänsliga meningokocker och pneumokocker ->bensylpenicillin
penicillin restenta pneumokocker->cefotaxim
H.influensae->ampicillin
H.influensae amicillin resistens->cefotaxim
Om en person med endogen smitta smittar en annan person räknas det då som en exogen smitta?
Ja
Kan den endogensmittade smitta nån annan?
Ja i princip men oftast är detta en bakterie ur normalfloran
Varför kan inte gramnegativa bakterier sporulera?
Har antagligen med de olikheter som finns i cellväggen
Är Neisseria gonorrhoeae och Chlamydia trachomatis vanliga vid uretrit?
Klamydia är betydligt vanligare än gonorré. Uretrit är infektion i urinröret vilket är vanligare (män)
Är det RS-virus som kan ge barn så svåra infektioner att dom kan behöva respirator?
Ja
Kan man behandla HSV-2 med antivirala läkemedel?
Ja
Om man ska ange två cellfunktioner som skadas vid virusreplikation, kan man då ange avstängning av värdcellens
transkriptions- och translationsmaskineri, induktion av apoptosis och lysis av värdcellen?
Ja
.
Vilken bakterie? En infektion med denna bakterie initieras med att bakterien inhaleras. I de nedre respiratoriska delarna
av lungorna så fagocyteras bakterierna av alveolära makrofager. Bakterien har dock en förmåga att påverka
makrofagerna på ett sånt sätt att deras normala funktion störs och bakterien kan överleva och replikera sig i
makrofagerna. Infekterade makrofager kan sprida sig till andra delar av kroppen t.ex. benmärg, mjälte och njurar sk
granulom kan bildas. Legionella pneumophila eller mycobacterium tuberculosis?
mycobacterium tuberculosis
Är det lättare för en lågvirulent bakterie i svalgets normalflora att ge infektion efter att värden haft en
virusinfektion i övre luftvägarna/svalg därför att imuunförsvaret ”försvagas” lite efter att ha tagit hand om
virusinfektionen och därför att barriären (slemhinnan) har skadats?
därför att barriären (slemhinnan) har skadats
Ange en indikation för användning av fenoxymetylpenicillin!
Fenoximetylpenicillin (Penicillin V )->Faryngotonsillit, akut sinuit, akut otitis media, samhällsförvärvad pneumoni,
okomplicerade hud- och mjukdelsinfektioner, kutan borreliainfektion, tandabscess.
RAFs bedömning: Fenoximetylpenicillin (Penicillin V) har god aktivitet mot pneumokocker och streptokocker men
otillräcklig aktivitet mot Gramnegativa bakterier inkl. Haemophilus influenzae. Det är ett förstahandsmedel vid hudoch mjukdelsinfektioner orsakade av betahemolytiska streptokocker samt vid behandling av otit, sinuit, tonsillit och
pneumoni. Preparatet är även förstahandsmedel vid hudborrelios (ECM).
Namnge ett enzym som kan bryta ner betalaktamantibiotika.
Betalaktamas
viruspeplikationen…!
1. igenkänning
2. inbindning
3. penetration (går igenom cellmenbranet)
4. uncoating (tar bort ev hölje och sin kapsid)
5. makromolekylsyntes
a.)Enzymer, DNA bindande protein
b.)Replikation av arvsmassa
c.)Strukturellaprotein
6. assembly of virus (ihopsättning av virus)
7. frigörelse av virus (budding eller lys)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards