Regler för Teknik-SM 2015

advertisement
Regler för Teknik-SM 2015
Allmänt
1. Teknik-SM riktar sig mot studenter vid de tekniska och naturvetenskapliga
utbildningarna, men är öppen för alla som studerar på heltid upp till masternivå när
kvaltävlingen genomförs. Tävlande får inte ha någon tidigare examen motsvarande en
master eller högre nivå.
2. Teknik-SM testar de tävlandes färdigheter inom områden såsom deltagarnas
samarbetsförmåga, presentationsteknik, stresstålighet, projektledarskap,
ingenjörsmässighet, uppfinningsrikedom, problemlösningsförmåga och teknikkunskap.
För att kunna vinna måste ett lag kunna uppvisa goda färdigheter inom samtliga dessa
områden.
3. Övergripande beslut om Teknik-SM tas av tävlingsledningen. Tävlingsledningen utgörs
av projektägare samt samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer tillsammans med
projektledare. Vid tveksamheter väger alltid projektägares röst tyngst.
4. Tävlingsledningens beslut går ej att överklaga.
5. Huvudspråk för Teknik-SM är svenska, men texter på andra språk kan förekomma.
Lagsammansättning
6. Deltagande lag består av 1-3 studenter från samma lärosäte. Deltagarna ska bedriva
sina huvudsakliga studier vid detta lärosäte.
7. Antalet deltagande lag från respektive lärosäte är obegränsat.
8. Studenter som tidigare har vunnit Teknik-SM får endast delta i lag tillsammans med
studenter som inte tidigare vunnit finalen i Teknik-SM.
9. Tävlande lag måste vara anmälda senast måndagen den 12 oktober kl.12.00 på sätt
tävlingsledningen angett.
10. Lagsammansättningen får ändras samt kompletteras upp till maximalt 3 medlemmar
endast under anmälningsperioden.
11. Respektive lag ansvarar för att rätt uppgifter om laget förs in i webbportalen.
Kvaltävlingen
12. Kvaltävling genomförs via internet i datorsalar på merparten av de lärosäten som har
deltagande lag onsdagen den 14 oktober klockan 18.00 - 21.00.
13. Anmälda lag från lärosäten där tävlingen inte genomförs får efter överenskommelse
med tävlingsledningen tävla på ett annat lärosäte.
14. Samtliga deltagare ska vid kvaltävlingen kunna visa giltig studentlegitimation eller
motsvarande.
15. Lokal för kvaltävling anslås på erforderligt sätt senast tisdagen den 13 oktober.
16. Tillåtna hjälpmedel att ta med är papper, penna och ”miniräknare”. Tävlingsdator
tillhandahålls i lokalen. Programvara samt Internet åtkomligt genom tävlingsdatorn får
användas. Det är inte tillåtet att använda mer än en dator, ytterligare skärmar eller att
använda skrivare under tävlingen.
17. Det är inte tillåtet att under tävlingen utbyta information med andra än sina
lagkamrater och tävlingsarrangörerna. Det är inte tillåtet att använda sig av
mobiltelefon, e-post, chatklienter eller liknande kommunikationsmedel.
18. Sen ankomst till kvaltävlingen innebär mindre tid att genomföra tävlingen.
19. Preliminärt resultat från kvaltävlingen tillgängliggörs på erforderligt sätt inom 30
minuter efter avslutad kvaltävling.
20. Protester mot det preliminära resultatet kan lämnas till
[email protected] senast klockan 09.00 torsdagen den 15 oktober.
21. Slutgiltig resultatlista publiceras på erforderligt sätt dagen efter kvaltävlingen.
Semifinal och final
22. Semifinal äger rum i Stockholm den 6-7 november. I semifinalen deltar de åtta lag,
dock max ett lag per lärosäte, som är bäst placerade i kvaltävlingen. Tävlingsledningen
kan dessutom utse ett nionde lag som också går till semifinal.
23. Final äger rum i Stockholm den 7-8 november. I finalen deltar de 3 bästa lagen från
semifinalen.
24. Regler för semifinal och final delas ut separat.
Priser
25. Första pris i Teknik-SM 2015 är, förutom att kunna kalla sig svensk mästare i framtida
teknik, en buckla samt en resa bestämd av och tillsammans med Sveriges Ingenjörer
och Ingenjörer utan gränser. I vinstresan ingår deltagande i projekt.
26. Andra respektive tredje pris i Teknik-SM 2015 är presentkort om 5 000 kr/deltagare
respektive 2 000 kr/deltagare hos företag/organisation Sveriges Ingenjörer utsett.
27. Vid lärosäten där fler än fem lag deltagit i kvaltävlingen vinner det lag som nått bäst
resultat i kvaltävlingen ett lokalt pris. Lag på lärosäten med färre än fem anmälda lag
kan vinna lokalt pris om lagets poäng är det samma eller högre än det lag med lägst
poäng som fått lokalt pris. Det lokala priset består av presentkort om 500 kr/deltagare
hos företag/organisation Sveriges Ingenjörer utsett.
Fusk
28. Fusk förekommer inte i denna tävling. Om lag använt otillåtna medel eller deltagit med
lagmedlem som inte uppfyller kraven, diskvalificeras laget.
Övrigt





Sveriges Ingenjörer och Ingenjörer utan gränser har inget vinstintresse med Teknik-SM.
Syftet med tävlingen är att bidra med innovativa lösningar till problem för att skapa en
bättre värld.
I och med att tävlingen är offentlig kommer uppfinningar som skapas i och med denna
ej att kunna patenteras.
Genom att delta i tävlingen godkänner och samtycker lagmedlemmarna, utan rätt att
begära ersättning eller någon begränsning i tiden, till följande
o att eventuella förslag (med tillhörande material, bilder, prototyper och texter)
fritt får användas och nyttjas av Sveriges Ingenjörer och Ingenjörer utan
gränser, eller i de projekt där Sveriges Ingenjörer och Ingenjörer utan gränser
är samarbetspartners, för exempelvis men inte uteslutande, marknadsföring
och PR-verksamhet samt att det får offentliggöras och presenteras på valfritt
sätt av Sveriges Ingenjörer och Ingenjörer utan gränser.
o att Sveriges Ingenjörer och Ingenjörer utan gränser erhåller en
världsomspännande nyttjanderätt till att, exempelvis men inte uteslutande,
återge, kopiera, visa, testa, mångfaldiga och i övrigt förfoga över och använda,
tävlingsbidraget (med tillhörande material, bilder, prototyper och texter) och
rättigheterna kopplade härtill, inklusive därtill hörande immateriella
rättigheter, i sin verksamhet samt i de projekt där Sveriges Ingenjörer eller
Ingenjörer utan gränser är samarbetsparters.
o att Sveriges Ingenjörer och Ingenjörer utan gränser äger rätt att, själva eller
med anlitande av annan, fritt anpassa, justera, modifiera, korrigera, och i
övrigt förändra tävlingsbidraget (med tillhörande material, bilder, prototyper
och texter), för fritt nyttjande i dess verksamhet eller i projekt där Sveriges
Ingenjörer och Ingenjörer utan gränser är samarbetspartners.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Deltagare ansvarar för att tävlingsexemplar inte inkräktar på tredje mans rättigheter.
Varje deltagare, dvs tävlande, har ansvar för att bidrag inte bryter mot lag, moral eller
etik.
Download