Matematik GR (A), Algebra för ingenjörer, 7,5 hp

advertisement
1 (3)
Kursplan för:
Matematik GR (A), Algebra för ingenjörer, 7,5 hp
Mathematics BA (A), Algebra for Engineers, 7.5 Credits
Allmänna data om kursen
Kurskod
MA117G
Ämne/huvudområde
Matematik
Nivå
Grundnivå
Progression
(A)
Inriktning (namn)
Algebra för ingenjörer
Högskolepoäng
7.5
Fördjupning vs. Examen
G1N , Kursen ligger på grundnivå och har endast
gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde
Naturvetenskap
Ansvarig avdelning
Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik
Inrättad
2007-08-15
Fastställd
2011-06-07
Senast reviderad
2013-06-26
Giltig fr.o.m
2013-07-01
100%
Syfte
Den studerande skall förvärva grund för fortsatta studier i matematik,
naturvetenskap och teknik.
2 (3)
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten:
- kunna lösa elementära ekvationer
- kunna utföra enkla beräkningar med komplexa tal
- kunna lösa enkla problem med hjälp av trigonometri
- kunna lösa enkla problem med hjälp av exponential- och logaritmfunktioner
- kunna lösa enkla linjära ekvationssystem med användning av Gausselimination
- kunna utföra enkla räkningar med matriser och beräkna determinanter upp till
ordning tre.
- kunna använda skalärprodukt och kryssprodukt av vektorer för enkla
tillämpningar på linjer och plan i det tredimensionella euklidiska rummet
Innehåll
Moment 1 (4 hp):
- Matematisk notation och metoder: Summanotation, aritmetisk och geometrisk
summa, geometriska serier
- Talsystemen: Heltal, rationella tal, reella och komplexa tal.
- Olikheter och ekvationer. Absolutbelopp.
- Elementära funktioner: trigonometriska funktioner, exponential- och
logaritmfunktioner.
- Polynomdivision, faktorsatsen, nollställen.
Moment 2 (3 hp):
- Linjära ekvationssystem.
- Matrisalgebra och determinanter.
- Vektorer med geometriska tillämpningar.
Behörighet
Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D.
Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala
antagningsordningen.
Undervisning
Självstudier och lärarledda sammankomster, eventuellt kombinerade med andra
undervisningsformer.
Examination
I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan
förekomma.
Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.
3 (3)
Betygsskala
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F
är underkänt.
Litteratur
Obligatorisk litteratur
Rodhe-Sollervall, Matematik för ingenjörer, 5 eller 6
Referenslitteratur
Adams, R.A., Calculus, A Complete Course, Pearson/Addison-Wesley
Kompletterande material från institutionen.
Download