Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp

advertisement
1 (3)
Kursplan för:
Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra,
7,5 hp
Mathematics BA (A), Mathematical Statistics and Linear Algebra, 7.5 Credits
Allmänna data om kursen
Kurskod
MA074G
Ämne/huvudområde
Matematik
Nivå
Grundnivå
Progression
(A)
Inriktning (namn)
Matematisk statistik och linjär algebra
Högskolepoäng
7.5
Fördjupning vs. Examen
G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än
60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde
Naturvetenskap
Ansvarig avdelning
Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik
Inrättad
2007-01-18
Fastställd
2010-01-18
Senast reviderad
2013-06-13
Giltig fr.o.m
2013-07-01
100%
Syfte
Den studerande ska under kursen tillägna sig grundläggande kunskaper om
sannolikhetslära samt om statistiska tillämpningar av några metoder för
beskrivning och analys av numeriska data. Vidare ska den studerande under
kursen tillägna sig grundläggande insikter och färdigheter i linjär algebra.
2 (3)
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- definiera grundläggande begrepp och lösa enkla problem inom sannolikhetsläran
- behärska grundläggande beskrivande statistik inklusive de vanligaste
centralmåtten och spridningsmåtten
- definiera och använda begreppen stokastisk variabel, frekvens- och
fördelningsfunktion samt göra beräkningar med några av de vanligaste
fördelningarna
- beräkna punkt- och intervallskattningar av populationsmedelvärden
- tillämpa skalärprodukt och kryssprodukt på linjer och plan i det tredimensionella
euklidiska rummet
- lösa enkla linjära ekvationssystem
- utföra enkla räkningar med matriser och beräkna determinanter av högst ordning
tre
Innehåll
Sannolikhetslära och statistisk inferens.
Stokastiska variabler, några frekvens- och fördelningsfunktioner.
Punkt- och intervallskattning av populationsmedelvärden.
Vektorer med geometriska tillämpningar.
Linjära ekvationssystem.
Matrisalgebra och determinanter.
Behörighet
Matematik GR (A), Introduktionskurs, 7,5 hp.
Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala
antagningsordningen.
Undervisning
Självstudier och lärarledda sammankomster, eventuellt kombinerade med andra
undervisningsformer.
Examination
I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan
förekomma.
Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.
3 (3)
Betygsskala
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F
är underkänt.
Litteratur
Obligatorisk litteratur
Anton-Rorres, Elementary Linear Algebra, Applications Version, Wiley & Sons,
Senaste
J.T. McClave and T. Sincich, A first course in statistics, Pearson Prentice Hall, 10th
edition, 0-13-236343-7
Kommentar: Course litterature if the course is given in english.
Vännman Kerstin, Matematisk statistik, Studentlitteratur, 91-44-01690-5
Kommentar: Obligatorisk litteratur om kursen ges på svenska.
Referenslitteratur
Rodhe-Sollervall, Matematik för ingenjörer, 9789189104013
Kompletterande material från institutionen.
Download