Förslag till försöksplan ”Blodsocker under scuba

advertisement
Blodsocker under dykning. Jendle, Adolfsson, Attvall, Örnhagen
20070207
Försöksplan
Plasmaglukosförändringar hos typ 1 diabetes under apparatdykning
Bakgrund:
Diabetes mellitus har tidigare utgjort ett hinder för apparatdykning. Uppluckring av dessa
bestämmelser har skett internationellt senaste tiden, bl a har diabetiker tillåtits dyka i Brittiska
Subaqua klubben (BSCA) samt Sub-Aqua föreningen (SAA) samt den Skottländska SubAqua klubben (SSAC) sedan 1991.
I Sverige har man haft hållningen att avråda från apparatdykning, men individer med diabetes
har ändå kunnat införskaffa ett dykarcertifikat men i sådant fall först då vissa förutsättningar
för detta uppfyllts.
Hur dykning påverkar glukosnivåerna hos diabetiker samt frekvensen av hypoglykemier är
ofullständigt känd. För att kunna ge bättre råd inför dykning hos patienter med diabetes
behövs ytterligare studier.
Hypotes:
Glukossvängningar hos insulinbehandlade diabetiker är ej riskabelt skilda från de hos friska
försökspersoner i samband med dykning.
Primär effektvariabel:
Frekvens av hypoglykemi i samband med dykning, P-glukos <3,3 mmol/L
Sekundär effektvariabel:
Andel avbrutna dyk pga hypoglykemi
Duration av hyppglykemi
Frekvens av mild hyperglykemi, P-glukos >10 mmol/L
Frekvens av allvarlig hyperglykemi, P-glukos >15 mmol/L
Försökspersoner:
10 typ-1 diabetiker och 10 friska kontroller. I görligaste mån kommer ålders- och
könsmatchade grupper att skapas. Totalt utförs 4 olika dyk och 1 ytsimsövningar per dykare.
Varje dykning sker i dykpar där den ena dykaren är diabetiker och den andra utgör kontroll.
På detta sätt skapas parvis identiska dyk där den ene är diabetiker.
Provtagningen blir standardiserad i paret genom att den utförs av en person (diabetikern) som
är van att mäta glukos.
Samtliga dykningar och ytsimsövningar sker i torrdräkt.
Inklusionskriterier
Ålder <40 år
Man/kvinna
Diabetes Mellitus typ-1
BMI <30
Exklusionskriterier
Allvarlig hypoglykemi senaste 6 mån
Dålig metabol kontroll HbA1c >8% (Mono-S)
Blodsocker under dykning. Jendle, Adolfsson, Attvall, Örnhagen
20070207
Prolifferativ retinopati
Unawareness
Dykningar
Varje dykare gör 1 ytsimsövningar och 4 dyk fördelade på;
Dag 1
Middag kl 1600
Ytsim #1. C:a 55 min
Dag 2
Frukost kl 0800
Dyk #1. C:a 55 min, djup 18 m
Lunch kl 1300
Dyk #2. C:a 55 min, djup 15 m
Middag kl 1800
Dag 3
Frukost kl 0800
Dyk #3. C:a 55 min, djup 18 m
Lunch kl 1300
Dyk #4. C:a 55 min, djup 18 m
Middag kl 1800
Mätningar
Dyk och mätningar planeras tidsmässigt utifrån måltider. Totalt 5 stycken mätcykler.
Varje mätcykeln innefattar följande delar;
1. Plasmaglukos mäts före måltid (-90 min före dyk (T-90))
2. Insulin tas omedelbart före måltid
3. Måltid (duration 30 min)
4. Plasmaglukos (-60 min före dyk (T=-60))
5. Förberedelser inför dyk, påtagning av utrustning mm (duration 20 min)
5. Plasmaglukos (-10 min före dyk (T=-10))
6. Förberedelser inför dyk, parkontroll, igång i vatten (duration 10 min)
7. Dykning/Ytsimsövning (T=0). Nedgång i par sker med 2 min intervall.
8. Urgång ur vattnet efter vattentid 55 min.
9. Plasmaglukos (omedelbart efter avslutat dyk (T=60))
10. Klargörning efter dyk
11. Plasmaglukos (120 min efter dykstart (T=120)
Vid plasma glukos >15 mmol/L så mäts även plasmaketoner
Kontinuerlig glukosmätning mha CGMS, vävnadsglukos mäts var 10:e sekund från fredag em
till sönd middag.
Frågeformulär
Frågeformulär för insamling av persondata.
Kön
Ålder
Vikt
Längd
BMI
Ansvarig diabetesläkare
Diabetes typ 1 sedan år + mån
Kända diabetes komplikationer
Blodsocker under dykning. Jendle, Adolfsson, Attvall, Örnhagen
20070207
Svår hypoglykemi med behov av hjälp av annan individ
senaste året; ja/nej
senaste 6 mån; ja/nej
Aktuell behandling, insulin doser och doseringstillfällen
Måltidsinsulin,
Basinsulin,
Annan medicinering (inklusive p-piller)
HbA1c
Glutenintolerans
Thyreoideasjukdom
Allergi
Rökning
Snusning
Dykutbildning / kurser
Dykdebut och erfarenhet, antal genomförda dyk – ca i 10-tal
Dykaktivitet senaste året
Aktuell hälsa
Senaste förkylning (ÖLI)
CGMS enkät
Värdet för patienten via enkät. Se bilaga
Statistisk plan
Deskriptiva parametrar beskrivs som medelvärden och SD.
Statistisk jämförelse mellan plasmaglukos vid olika mättillfällen före och efter dyk görs med
varianstest (SPSS).
CGMS mätningar beskrivs som procentuellt över/inom/under målvärden
Hypoglykemier beskrivs i antal, duration samt allvarlighetsgrad.
Hyperglykemier beskrivs i antal, duration samt allvarlighetsgrad (mild P-Glukos 10-15
mmol/L, allvarlig P-Glukos>15 mmol/L).
Arbete 2
Sensortid funktion
Antal sensorer per tidsenhet
Orsak till senorbyte
Korrelation till P-glukos
MAD jämfört med P-glukos
Jämförelse av CGMS-registerdata dygn 1, 2 och 3
Signifikansnivå för alla statistiska metoder är p<0.05
Plats för undersökning
Dykcentrum på västkusten som kan härbärgera 20 dykare, 2 dykarledare, 2 diabetessköterskor
och 2 försöksledare. Dvs totalt 26 pers.
Etisk ansökan
Skickas till Uppsala.
Var söka efter försökspersoner
Annons via webbsidor; www.dykarna.nu och www.ssdf.
Annons i spordykaren.
Tidsplan
Blodsocker under dykning. Jendle, Adolfsson, Attvall, Örnhagen
20070207
Etisk ansökan oktober 2006
Dykförsök vår alt sommar 2007
Plats för publikation:
Undersea and Hyperbaric Medicine alt UHMS periodica. (arb 1)
Diabetes Care alt Terap. and Technologies (arb 2).
Blodsocker under dykning. Jendle, Adolfsson, Attvall, Örnhagen
20070207
Vill Du hjälpa till med forskning kring diabetes och dykning?
Svenska sportdykarförbundet, i samarbete med landstinget i Värmland och Sahlgrenska
Universitetssjukhuset avser genomföra en studie för att öka kunskapen om diabetes och
dykning. Är Du sportdykare med insulinberoende diabetes och vill vara med så läs igenom
informationen nedan och kontakta sedan Dr Johan Jendle så snart som möjligt om Du skulle
vilja vara med.
Diabetes är en sjukdom som tidigare inte var förenlig med dykning. Nya insuliner och
glukosmätare har möjliggjort bättre glukoskontroll och mindre risk för låga blodsocker varför
man anser att vissa typer av diabetiker, med så kallat stabil diabetes, kan dyka, men
fortfarande råder olika meningar om vilka dessa är. Det finns vetenskapliga rapporter som
tyder på att blodsockerhalten skulle sjunka snabbare under dykning och vistelse i hyperbar
miljö än under motsvarande aktivitetsnivå på land.
För att öka kunskapen om hur blodsockret uppför sig under dykning behöver vi ett antal
dykare med insulinberoende diabetes som är förtrogna med egna blodsockeranalyser och som
kan ställa upp och genomföra dykningar under en veckoslutända (fredag kl 1300-söndag kl
1800) i Lysekil, Bohuslän sommaren 2007. Du bör ha minst PADI OW, CMAS ** eller
motsvarande kompetens och kunna torrdräktdykning. Du kommer också att få använda en
kontinuerlig glukosmätare (CGMS) före och under dykning där dina glukosvärden registreras
automatiskt var 10:e sekund under hela dygnet. Denna registrering sker med hjälp av en
sensor som förs in under huden.
Som tack för att Du ställer upp får Du två övernattningar med måltider samt dyk på ett
dykcenter i Bohuslän, resan bekostas själv. Det är en fördel om Du kan dyka med Din egen
utrustning, men det finns möjlighet att låna utrustningsdetaljer för att komplettera.
Johan Jendle
Endokrin o Diabcentr
Centralsjh Karlstad
054-615000
0709-571257
Peter Adolfsson
Barnendokrin
Drottning Silvias
Barnmedicin SU
Hans Örnhagen
Svenska sportdykarförbundet
Download