Mia Ericson

advertisement
Mia Ericson, Docent
Beroendemedicin
Sektionen för Psykiatri och Neurokemi
Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi
Sahlgrenska akademin
Göteborgs Universitet
Nervcellen – en av 100 miljarder
Varje nervcell har flera tusen synapser
Nervceller kommunicerar via signalsubstanser
Vanliga
signalsubstanser
Glutamat
GABA
Acetylkolin
Serotonin
Dopamin
Belöningssystemet - historik
!"#$%&'($'")*
+,)"-"'&'($'")*
Belöningssystemet
.,/0'&'12232-,%,-*4*50)*67)*06,)/,6'$8*
– för artens överlevnad
()&'
!"#$%&'
*"+,&'
-./0&'
Belöningssystemet
Höjda nivåer dopamin
framkallar belöning,
men kan senare ge ett
sug efter mer.
Mat
Dryck
Dopamin
nervsignal
Nikotin
Alkohol
Droger
Hur vet vi att ökade dopaminnivåer ger en ökad
belöning?
Spelar det någon roll hur drogen konsumeras?
Koncentration av drog i hjärnan
Inhalering
Injektion
Sniffning
Tablett
Tid
Hastighet på aktivering av belöningssystemet
Koncentration i striatum
Hur känner du dig??
Tablett
Injektion
10
60
Tid (minuter)
Metylfenidat
Hjärnan försöker att normalisera
Plasma
0
500
Sinnesstämning
Positiv
0
400
0
300
0
200
0
100
Hur känner du dig??
20
40
60
Negativ
2
120
80 100 12
Tid (min)
Rökning
(kokain)
Avbildat från Van Dyke and Byck (1982)
Hjärnan kämpar emot!
90)2-$*17'1,)'$*%,8*
8)"1*
:&8*(,)",'8,*
Abstinens
Normalt
Med drog
Vid abstinens
Kan man se på en hjärna att den är abstinent?
Positron Emission Tomography (PET)
Synbar abstinens efter kokain
Normal
Cocaine Abuser (10 d)
Cocaine Abuser (100 d)
Kokain bygger om hjärnan
Stimuli driver oss till omedvetna beteenden
Aktivering utan drog?
Måste en farmakologiskt aktiv substans
till för att hjärnan ska bygga om sig och
reagera på stimuli (cues)?
Spelmissbruk
Beroende förändrar hur hjärnan fungerar
Icke-beroende hjärna
Beroende hjärna
kontroll
Kontroll
Belöning
Drift
Minnen
NOT
GO
Belöning
Drift
Minnen
Volkow et al., Neuropharmacology, 2004.
GO
Komplext system!
“Neuroscience has not yet learned
the full workings of even one
complete circuit in the brain”
London Times, 2009
Många olika faktorer påverkar hur hjärnan fungerar
Biologi
Miljö
Gener
Beteende
[email protected]
Download