Mål och innehåll Planering och handledning

advertisement
Lärarutbildningsnämnden
INFORMATIONSBLAD
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
Kursnamn:
Kurskod:
Institution:
Program:
Programtermin/VFU:
Moment/provkod:
Idrott och hälsa IIIa, inriktning gymnasieskolan, 30 hp
ID1423
Hälsovetenskaper, enheten för Idrott
Ämneslärarutbildningen, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp
Termin 5/ VFU 3 av 4
Fullgjord VFU 4,5 hp/ 0302
Mål och innehåll
Den verksamhetsförlagda utbildningen i kursen ska behandla lärares profession och den här
perioden fokuserar utvärdering och utveckling av undervisning i idrott och hälsa. Studenten
ska självständigt och tillsammans med VFU-handledare planera och genomföra undervisning
med olika innehåll och olika syften. Studenten ska också försöka observera, analysera och
dokumentera elevers lärande och få möjlighet att diskutera detta med VFUhandledare/ämneslag. Med detta i fokus ska studenten få tillfälle att planera och genomföra
några lektioner i följd med samma grupp elever för att kunna utveckla sina tankar kring
progression. Om möjligt ska studenten få tillfälle att väcka frågor i undervisningen kring
stereotypa könsmönster och möjlighet att undervisa i motionsgymnastik. Övrigt innehåll
planeras i samråd mellan student, VFU-handledare och eventuellt elever.
De kursmål som den studerande ska uppnå under den verksamhetsförlagda utbildningen finns
nedan. Bedömningskriterier framgår av blanketten ”Underlag för bedömning av
Verksamhetsförlagd utbildning” kommer att läggas upp på LUV i god tid innan kursstart.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisning i skolämnet idrott och hälsa och reflektera över ämnesdidaktiska val
- visa kunskaper i metodik och progression vid undervisning i rörelseaktiviteter
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i
förhållande till undervisningens mål
- visa självkännedom och empatisk förmåga
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det
pedagogiska arbetet
Planering och handledning
Enligt Ramavtal för verksamhetsförlagd utbildning, Örebro universitet och skolhuvudmän i
regionen, ska VFU-lärare ges förutsättningar att kunna fullgöra sitt uppdrag som handledare.
Detta innebär, förutom ett inledande planeringssamtal och ett avslutande utvärderingssamtal,
bland annat minst 4 timmar/vecka för samtal med VFU-student. För vidare information om
rättigheter och skyldigheter för VFU-lärare, studenter och VFU-samordnare se
Samverkansdokumentet, Ramavtalets bilaga 1.
Dnr ORU 1.2.1-02435/2015
Senast reviderad: september 2016
Lärarutbildningsnämnden
INFORMATIONSBLAD
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
Genomgång av kursens innehåll, genomförande och bedömning sker vid VFU-lärarträffen
onsdagen den 15 november, klockan 16.00–17.30. Lokal: G102, G-huset, Örebro universitet.
Utvärderingssamtal och bedömning
Vid tveksamhet om studenten kommer uppfylla tillfredsställande nivå på ett eller flera
bedömningskriterier och/eller inte kunna genomföra antalet dagar för VFU-perioden så ska
VFU-läraren följa Riktlinjer för stödåtgärder, Ramavtalets bilaga 5 .
Rapportering/redovisning
VFU-läraren bedömer, i förhållande till vart och ett av bedömningskriterierna, om studenten
uppfyller kriteriet. I förekommande fall också till vilken nivå. VFU-lärare och student fyller
tillsammans i Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning. Betyg på kursen sätts
av kursens examinator på universitetet.
Kontaktperson
Karin Andersson, 019-30 39 23, [email protected]
Examinator
Andreas Nilsson, 019-30 35 53, [email protected]
Dnr ORU 1.2.1-02435/2015
Senast reviderad: september 2016
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards