Underlag för bedömning av VFU - Lärarhögskolan

advertisement
Lärarhögskolan
Umeå universitet
Underlag för bedömning
Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning III (VFU III)
Underlag för bedömning gäller för:
Kursnamn: Läraryrkets dimensioner i fritidshemmet II
Kurskod: 6PE117
Program och termin: Termin 6 i Grundlärarprogrammet - fritidshem
VFU-period vt 14: from onsdag v4 tom torsdag vecka 8
Lärarstudent
Lokal VFU-handledare
Universitetslärare
Namn
Namn
Namn
Kurs
Termin
E-post
Område/Skola
Adress
E-post
E-post
Tel
Tel
Tel
Du som är lokal VFU-handledare
ansvarar för att
– fylla i dina kontaktuppgifter
– ta kontakt tas med ansvarig
universitetslärare vid problem
– senast 1 vecka efter
efter avslutad VFU skicka underlagför
bedömning till universitetsläraren
Du som är universitetslärare ansvarar
för att
– fylla i dina kontaktuppgifter
– dela ut underlaget till studenterna
– kontakta student för trepartssamtal
– arkivera undertecknat underlag vid
institutionen
Pers.nr.
Du som är student ansvarar för att
– fylla i dina kontaktuppgifter
– överlämna underlaget till din lokala
VFU-handledare
– i slutet av VFU-perioden
underteckna dokumentet för att
intyga att du tagit del av innehållet
– ta kontakt tas med ansvarig
universitetslärare vid problem
Detta dokument används som
– underlag inför mottagande av lärarstudent
– underlag för samtal mellan lokal VFU handledare och lärarstudent under VFU-perioden (formativt)
– underlag inför och under trepartssamtal (formativt)
– underlag för bedömning efter avslutad VFU (summativt)
Dokumentet är ett av flera underlag för bedömning och kommer att vara utgångspunkt för trepartssamtal. Inför
trepartssamtalet ska lokal VFU-handledare och student tillsammans reflektera över studentens utveckling, med
fokus på områden i bedömningsunderlaget och genomförd VFU under aktuell period. Reflektionerna skrivs in
av lokal VFU-handledare i underlaget. Studenten ska här också relatera till tidigare studier i utbildningen. Det
ifyllda underlaget sänds till universitetsläraren senast två arbetsdagar före trepartssamtalet.
Efter avslutat trepartssamtal skriver samtliga deltagare under dokumentet.
Efter avslutad VFU skickas underlag för bedömning till universitetsläraren och därefter arkiveras det enligt
gällande regler på kursansvarig institution (enligt riktlinjer i Riksarkivets författningssamling RA-FS 2011:2)
Lärarhögskolan
Umeå universitet
Underlag för bedömning
Nedan beskrivs de områden utifrån vilka studenten bedöms. Själva bedömningen i form av examinationen görs av
universitetsläraren efter avslutad VFU. Emellertid kan nedan områden för bedömning med fördel bilda
utgångspunkt för diskussion mellan lokal VFU handledare och student under hela VFU-perioden.
Diskutera och värdera hur långt studenten nått i sin måluppfyllelse utifrån nedan områden för bedömning samt
kommentera hur studenten ska träna och vidareutveckla.
Färdighet och Förmåga
1. Studenten väljer innehåll och arbetssätt i relation till barns behov och förutsättningar,
Kommentar:
Studentens styrkor:
Studenten kan träna och vidareutveckla:
Underlag för att bedöma saknas
2.
Studenten planerar, genomför och utvärderar undervisningstillfällen inom ett praktiskt
estetiskt ämne
Kommentar:
Studentens styrkor:
Studenten kan träna och vidareutveckla:
Underlag för att bedöma saknas
3. Studenten initierar och genomför pedagogisk diskussion i arbetslaget
Kommentar:
Studentens styrkor:
Studenten kan träna och vidareutveckla:
Underlag för att bedöma saknas
Lärarhögskolan
Umeå universitet
4.
Underlag för bedömning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten beskriver och reflekterar över hur eget och andras förhållningssätt och ledarskap
påverkar barn
Kommentar:
Studentens styrkor:
Studenten kan träna och vidareutveckla:
Underlag för att bedöma saknas
Lärarhögskolan
Umeå universitet
Underlag för bedömning
Datum för trepartssamtalet
Kommentarer efter trepartssamtalet
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Underskrifter
______________________
Student
________________________
Lokal VFU handledare
_______________________
Universitetslärare
________________________
Lokal VFU handledare
_______________________
Universitetslärare
Namnförtydliganden
______________________
Student
Summering
Antal tillfällen med pedagogiska aktiviteter:
Frånvaro:
Eventuella ytterligare kommentarer efter avslutad VFU (om trepartssamtalet skett tidigt under VFU-perioden)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Underskrifter
______________________
Student
________________________
Lokal VFU handledare
Download