Underlag för bedömning av VFU som word - Lärarhögskolan

advertisement
Lärarhögskolan
Umeå universitet
Underlag för bedömning
Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning II (VFU II)
Underlag för bedömning gäller för:
Kursnamn: Att undervisa i förskolan
Kurskod: 6PE100
Program och termin: Termin 2 i Förskollärarprogrammet
VFU-period vt 2014
Kursnamn: Att undervisa i fritidshem
Kurskod: 6PE112
Program och termin: Termin 3 i Grundskollärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem
VFU-period ht 2013: v 41 - v 44
Lärarstudent
Lokal VFU-handledare
Universitetslärare
Namn
Namn
Namn
Kurs
Termin
E-post
Område/Skola
Adress
E-post
E-post
Tel
Tel
Tel
Du som är lokal VFU-handledare
ansvarar för att
– fylla i dina kontaktuppgifter
– ta kontakt tas med ansvarig
universitetslärare vid problem
– senast 1 vecka efter
efter avslutad VFU skicka underlagför
bedömning till universitetsläraren
Du som är universitetslärare ansvarar
för att
– fylla i dina kontaktuppgifter
– dela ut underlaget till studenterna
– kontakta student för trepartssamtal
– arkivera undertecknat underlag vid
institutionen
Pers.nr.
Du som är student ansvarar för att
– fylla i dina kontaktuppgifter
– överlämna underlaget till din lokala
VFU-handledare
– i slutet av VFU-perioden
underteckna dokumentet för att
intyga att du tagit del av innehållet
– ta kontakt tas med ansvarig
universitetslärare vid problem
Detta dokument används som
– underlag inför mottagande av lärarstudent
– underlag för samtal mellan lokal VFU handledare och lärarstudent under VFU-perioden (formativt)
– underlag inför och under trepartssamtal (formativt)
– underlag för bedömning efter avslutad VFU (summativt)
Dokumentet är ett av flera underlag för bedömning och kommer att vara utgångspunkt för trepartssamtal. Inför
trepartssamtalet ska lokal VFU-handledare och student tillsammans reflektera över studentens utveckling, med
fokus på områden i bedömningsunderlaget och genomförd VFU under aktuell period. Reflektionerna skrivs in
av lokal VFU-handledare i underlaget. Studenten ska här också relatera till tidigare studier i utbildningen. Det
Lärarhögskolan
Umeå universitet
Underlag för bedömning
ifyllda underlaget sänds till universitetsläraren senast två arbetsdagar före trepartssamtalet. Efter avslutat
trepartssamtal skriver samtliga deltagare under dokumentet.
Efter avslutad VFU skickas underlag för bedömning till universitetsläraren och därefter arkiveras det enligt
gällande regler på kursansvarig institution (enligt riktlinjer i Riksarkivets författningssamling RA-FS 2011:2)
Nedan beskrivs de områden utifrån vilka studenten bedöms. Själva bedömningen i form av examinationen görs av
universitetsläraren efter avslutad VFU. Emellertid kan nedan områden för bedömning med fördel bilda
utgångspunkt för diskussion mellan lokal VFU handledare och student under hela VFU-perioden.
Diskutera och värdera hur långt studenten nått i sin måluppfyllelse utifrån nedan områden för bedömning samt
kommentera hur studenten ska träna och vidareutveckla.
Färdighet och förmåga
1.
Studenten skapar förutsättningar för att varje barn ska ges möjlighet att lära och utvecklas
Kommentar:
Studentens styrkor:
Studenten kan träna och vidareutveckla:
Underlag för att bedöma saknas
2.
Studenten planerar, genomför och utvärderar lärandesituationer med barn med stöd av
pedagogisk dokumentation
Kommentar:
Studentens styrkor:
Studenten kan träna och vidareutveckla:
Underlag för att bedöma saknas
Lärarhögskolan
Umeå universitet
3.
Underlag för bedömning
Studenten tillämpar olika sätt att dokumentera verksamhet/lärprocesser med stöd av
interaktiva medier ex. text, digital bild, digitalt ljud, rörlig bild, virtuella världar, simuleringar)
Kommentar:
Studentens styrkor:
Studenten kan träna och vidareutveckla:
Underlag för att bedöma saknas
Värderingsförmåga och förhållningssätt
4.
Studenten visar förmåga att skapa relationer, samtala, samspela och samarbeta med
barn/barngrupp/arbetslag
Kommentar:
Studentens styrkor:
Studenten kan träna och vidareutveckla:
Underlag för att bedöma saknas
Lärarhögskolan
Umeå universitet
Underlag för bedömning
Datum för trepartssamtalet
Kommentarer efter trepartssamtalet
Kommentarer
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Underskrifter
______________________
Student
________________________
Lokal VFU handledare
_______________________
Universitetslärare
________________________
Lokal VFU handledare
_______________________
Universitetslärare
Namnförtydliganden
______________________
Student
Summering
Antal tillfällen med pedagogiska aktiviteter:
Frånvaro:
Eventuella ytterligare kommentarer efter avslutad VFU (om trepartssamtalet skett tidigt under VFU-perioden)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Underskrifter
______________________
Student
________________________
Lokal VFU handledare
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards