En miljard kronor och moderna samarbetsverktyg

advertisement
En miljard kronor och moderna samarbetsverktyg
väcker liv i gruvjätte
”För oss har Projectplace
varit oerhört värdefullt för att
nå framgång i vårt arbete”,
förklarar Sven Jönsson.
”Projectplace är lätt att
förstå och lätt att använda
med många bra funktioner,
exempelvis det inbyggda
konversationsverktyget
som vi flitigt använder.”
Några mil norr om Uppsala ligger Dannemora, där järngruvor varit
centrala för bygdens utveckling ända sedan 1400-talet. Tills för
20 år sedan då det inte längre var lönsamt på grund av för låga
världsmarknadspriser. Nu är det nya tider, den kommersiella driften
i Dannemora järnmalmsgruvas sovringsverk har kommit igång igen
och tidigt 2013 räknar man med att gruvan är i full drift. Experter
från hela Sverige är inblandade i projektet, som är det första i
sitt slag i landet. Allt har gått exakt efter ritningarna - tack vare
projektverktyget Projectplace.
Den 2 april 2012 rapporterade Dagens Industri att Dannemora
Mineral med råge klarat den tidsgräns man satt upp, att få igång
kommersiell drift i sovringsverket senast andra kvartalet 2012, eller
max ett år efter att finansieringen ordnats.
Sven Jönsson är projektchef för Dannemoraprojektet och den
person som ska ansvara för att allt flyter på enligt plan.
”Vårt första stora effektmål var just att få igång kommersiell drift i
sovringsverket, som varje år ska kunna producera 1,5 miljoner ton
styckemalm från råmalm” säger Sven Jönsson.
Det andra effektmålet ligger ett år bort – att ha kontinuerlig drift i verksamheten, helt enkelt att gruvan ska producera järnmalm. På ett år
ska en mängd olika delprojekt genomföras för att uppnå detta.
”Man måste ha klart för sig att gruvan legat öde i 20 år”, säger Sven
Jönsson. “Det innebär att vi måste renovera eller bygga nytt inom
flera stora områden.”
Förutom sovringsverket behöver man arbeta med infrastruktur,
underjordsarbeten, gruvventilation och uppfordringsverk.
”Vi jobbar förutom med sovrings- och uppfordringsverken därför
med järnvägar, industrivägar, industriplan, kraftmatning, dränering,
områdesskydd, utlastning, restprodukthantering, gråbergsbrytning
och mycket annat. Självfallet är en väldig massa människor med
olika kompetens inblandade i alla dessa projekt.”
Tel: 08-586 302 75 | E-mail: [email protected]
© 2012 by Projectplace International AB. All rights reserved.
Totalt samarbetar över 200 personer med hjälp av Projectplace
i de olika projekten. Alla med varierande datormognad, och på olika
platser i landet: Här finns specialister från Karlskrona i söder till
Kiruna i norr.
”För oss har Projectplace varit oerhört värdefullt för att nå framgång
i vårt arbete”, förklarar Sven Jönsson. ”Projectplace är lätt att
förstå och lätt att använda med många bra funktioner, exempelvis
det inbyggda konversationsverktyget som vi flitigt använder. Det
är förmodligen därför det gått så smidigt att få projektgrupperna
att arbeta i Projectplace. Projektmedlemmarna uppskattar också
spårbarheten när ärenden är utlagda, liksom att projektmålen är
så tydligt formulerade. Kommunikation är livsviktigt i komplicerade
projekt som detta.”
Platsorganisationen, som Dannemora Mineral byggt upp, består
också huvudsakligen av konsulter. Sven Jönsson själv är ett exempel,
han arbetar hos BYLERO (Byggledare i Roslagen AB). När Sven
startade projektet bestod platsorganisationen bara av cirka 10
personer. Ett år senare var man 60, och man kommer sannolikt
att vara cirka 130 personer när man nått det andra stora målet –
kontinuerlig drift. Dessutom kommer då cirka 50-60 personer från
olika serviceföretag att vara knutna till produktionen.
”Projectplace har många funktioner som underlättar arbetet,
för projektledaren är det ett fantastiskt verktyg”, säger Sven Jönsson.
Jag har stor nytta av den automatgenererade rapportstrukturen, som
tillsammans med projektdeltagarnas veckovisa statusrapporter ger
oss tidiga indikationer om hur vi bör prioritera arbetet. De allra flesta
problem som dykt upp har vi därmed kunnat förutse i god tid och
kunnat åtgärda i tidiga faser. Tack vare rapporternas upplägg har vi
kunnat fokusera på själva arbetet och rapporternas innehåll och inte
rapporterna i sig. Tack vare Projectplace har vi sparat in kostnaderna
för minst en administrativ heltidstjänst”
Mitt i projektet har Sven Jönsson total kontroll över hur arbetet hittills
utförts, men han tycker sig också ha lika bra grepp om det som ligger
framför honom.
”Med hjälp av Projectplace har vi stenkoll på budgeten i realtid”, säger
Sven Jönsson. Det är lite för tidigt att göra en ordentlig efterkalkyl än,
men jag vet att vi dels har levererat exakt i tid och att vi dessutom
gjort det med färre konsulter än vad vi trodde vi skulle behöva när vi
satte igång. Projektledningskostnad och overhead blir väsentligt lägre
än om man arbetar på andra sätt.”
”Med hjälp av Projectplace har vi stenkoll på
budgeten i realtid ,” säger Sven Jönsson.
Tel: 08-586 302 75 | E-mail: [email protected]
© 2012 by Projectplace International AB. All rights reserved.
Download