Fiskundersökningar i Fyleån 2016

advertisement
Fiskundersökningar i Fyleån 2016
Fyleån 2016
Eklövs Fiske och Fiskevård
INNEHÅLL
1
Sammanfattning
3
2
Inledning
3
3
Metodik
4
4
Resultat
5
4.1
Karta elfiskelokaler
5
4.2
Lista elfiskelokaler
5
4.3
Datablad provfiske
6
4.4
Fiskarter
10
5
Referenser
12
2
Fyleån 2016
1
Eklövs Fiske och Fiskevård
SAMMANFATTNING
Inom projektet UC4LIFE har en 4 km lång dikad åsträcka i Fyleån återmeandrats så att den
fått tillbaka sitt ursprungliga lopp och livsmiljöer för tjockskalig målamussla. Musslan är
beroende av värdfiskar för sin livscykel. I samband med att åfåran grävdes om 2013 har grus
och sten lagts ut på några sträckor för att skapa lek och uppväxtområde för fiskarter som
leker på hårt bottenmaterial (sten och grus) som öring och stensimpa. Stensubstratet skapar
dessutom högre habitat komplexitet och ger bättre förutsättningar för insekter och fisk att
etablera sig i den restaurerade åfåran. För att kartlägga förekomst och tätheter av fisk i
Fyleåns har provfiske utförts på 8 lokaler under 2014, 7 lokaler under 2015 och 4 lokaler
under 2016, vilket utgör en första, andra och tredje uppföljning av det utförda
restaureringsarbetet. Inom den restaurerade åsträckan registrerades fem fiskarter och en
kräftart 2014, 2015 registrerades fem fiskarter och vid fisket 2016 registrerades tre fiskarter.
Totalt har sju olika fiskarter och en kräftart registrerats inom den restaurerade åsträckan.
Vanligast förekommande var elritsa, stensimpa och öring andra arter som fångades var
nejonöga, småspigg, storspigg, signalkräfta och ål. Inom områden där sten och grus har
lagts ut i åfåran, var det tydligt fler arter och högre fisktäthet.
3
Fyleån 2016
2
Eklövs Fiske och Fiskevård
INLEDNING
Inom projektet UC4LIFE har elfiske under 2016 utförts på 4 lokaler i Fyleåns övre delar för
att kartlägga förekomst och tätheter av fisk. Provfiske har tidigare utförts på dessa lokaler
under 2014 och 2015 (Eklöv 2014, 2015). Provfisket 2016 utgör således en tredje uppföljning
av det storskaliga restaureringsarbete som utfördes under 2013 i Fyleån, där en rak dikad
åsträcka (4km) grävdes om till en meandrade mer naturlig å. De områden som valts ut för
provfisken har bedömts vara tillräckligt grunda för att elfiske ska kunna genomföras effektivt.
3
METODIK
Elfiske utfördes på 4 lokaler under september 2016. Elfisket utfördes på en sträcka av 20 30 m och genomfördes enligt rekommenderad metod från SLU och Naturvårdverkets
miljöhandbok (Degerman & Sers 1999, Naturvårdsverket 2010). Ett bensindrivet elaggregat
av märket Lugab, 200-600 volt användes. Den insamlade fisken bedövades med
Benzocainum, varefter den artbestämdes, vägdes och längdmättes varefter den återutsattes.
Fångsteffektivitet och täthet av fisk beräknades med elfiskeregistrets datablad. På varje lokal
mättes vattentemperatur, bredden, medel- och maxdjup, beskuggning, strömhastigheten
samt typ av bottensubstrat. Foto togs av varje lokal. Vattenprov togs för analys av pH och
konduktivitet. Vid jämförelse av fiskförekomst från tidigare år, hänvisas till Fiskeriverkets
databas, elfiskeregistret. Vattendragens lokalisering är angivet med X- och Y-koordinater,
enligt rikets koordinatsystem RT90. Resultat av provfisket redovisas i form av datablad, enligt
förklaring nedan.
Resultat elfiske
Anta arter: Antal registrerade fisk och kräftarter.
Individtäthet: Beräknad täthet, antal / 100 m2.
Biomassa: Beräknad biomassa, vikt (gram) / 100 m2.
Täthet laxfisk: Beräknad täthet, antal / 100 m2.
Vattendrags-Index: Index för ekologisk status för fisk (Naturvårdsverket 2007).
Lokaldata
Längd, bredd och djup: Medelvärde av den provfiskade sträckan (meter).
Vattenhastighet: Dominerande vattenhastighet i ytan bedöms i tre klasser.
Vattennivå: Vattendragets nivå vid elfisketillfället i förhållande till medelnivå.
Biotop
Bottentopografi : Anges om botten är jämn, intermediär eller ojämn.
Beskuggning: Vattenytans beskuggning i %.
Närmiljö: Lokalens närmaste omgivning inom en 30 m bred zon.
Dödved: Förekomsten av dödved, antal /100 m2 (>10 cm i diameter samt >50 cm långa).
Bottensubstrat: Dominerande bottensubstrat på elfiskelokalen.
Tabell arter
Art: Registrerad fisk- och kräftart.
Antal: Antal individer som registrerats för varje art.
Längd: Fiskens längd (mm) angett som medianvärde.
Illustrationer
Fiskar - Wright, W von, ur Skandinaviens Fiskar (1895).
4
Fyleån 2016
4
Eklövs Fiske och Fiskevård
RESULTAT
4.1 Karta elfiskelokaler
4.2 Lista elfiskelokaler
Nr
Lokalnamn
Namn vattendrag
Fiskad
UC-1 Nedströms Trydeån
Fyleån
2012, 2014, 2015
UC-2 Meandring nedre 1
Fyleån
2014, 2015
UC-3 Meandring nedre 2
Fyleån
2014, 2015
UC-4 Meandring mellan 1
Fyleån
2014, 2015, 2016
UC-5 Meandring mellan 2
Fyleån
2014, 2015, 2016
UC-6 Meandring övre
Fyleån
2014, 2015, 2016
UC-7 Uppströms meandring
Fyleån
2014, 2015, 2016
UC-8 Kvartsverket
Fyleån
2012, 2014
5
Eklövs Fiske och Fiskevård
Fyleån 2016
4.3
Datablad provfiske
Vattensystem
Nybroån 089
Vattendrag
Fyleån
Lokalnummer
UC- 4
Datum
2016-09-13
Lokalnamn
Meandring mellan 1
Lokalkoordinater
X:616155 Y:137647
Kommun
Karta
Ystad
2D SO
Provtagare: Anders Eklöv, Ivan Olsson
Avfiskad bredd (m): 2,4
Lokalens längd (m): 20
Maxdjup (m): 0,75
Medeldjup (m): 0,65
Vattennivå: medel
Bottentopografi: jämn
Närmiljö: äng
Beskuggning: 0%
Höjd över havet (m): 29
Vattentemperatur (°C): 13,0
Konduktivitet (mS/m): 55
Antal arter: 0
2
Individtäthet (antal/100m ):
2
Biomassa: (vikt i gram/100m ):
2
Täthet öring (antal/100m ):
Vattendrags – Index:
Art
Aggregat: Lugab, bensin
2
Avfiskad yta (m ): 48
Vattenhastighet: lugnt
Bottensubstrat: sand, finsed
2
Ved i vattnet (antal/100m ): 0
pH: 7,7
Antal
Medianlängd (mm)
Anmärkning: Lokalen har tidigare undersökts 2014 och 2015. 2014 registrerades öring (1 st (0+)),
2015 ingen fisk. Lokalen är belägen inom det restaurerade områdets mellersta del.
Bottensubstratet domineras av sand och finsediment med en jämn bottenstruktur. Vegetationen i
åfåran var riklig och dominerades av igelknopp. Vid fisket 2014 observerades rester av dödved i
kantzonen i form av mindre bitar av stockar (Eklöv 2014). Under sommaren 2015 har kantzonen
förstärkts efter erosionsskador. Låg habitat komplexitet med få gömslen för fisk resulterade i få
arter med låg täthet, 2014 en art, 2015 och 2016 ingen fisk.
6
Eklövs Fiske och Fiskevård
Fyleån 2016
Vattensystem
Nybroån 089
Vattendrag
Fyleån
Lokalnummer
UC- 5
Datum
2016-09-13
Lokalnamn
Meandring mellan 2
Lokalkoordinater
X:616157 Y:137643
Kommun
Karta
Ystad
2D SO
Provtagare: Anders Eklöv, Ivan Olsson
Avfiskad bredd (m): 2,1
Lokalens längd (m): 27
Maxdjup (m): 0,55
Medeldjup (m): 0,35
Vattennivå: medel
Bottentopografi: intermediär
Närmiljö: äng
Beskuggning: 0%
Höjd över havet (m): 29
Vattentemperatur (°C): 13,0
Konduktivitet (mS/m): 55
Antal arter: 3
2
Individtäthet (antal/100m ): 16
2
Biomassa: (vikt i gram/100m ): 35
2
Täthet öring (antal/100m ):
Vattendrags – Index:
Aggregat: Lugab, bensin
2
Avfiskad yta (m ): 57
Vattenhastighet: strömt
Bottensubstrat: sand, sten1, grus
2
Ved i vattnet (antal/100m ): 0
pH: 7,7
Art
Antal
Elritsa
Småspigg
Stensimpa (0+)
Stensimpa (>0+)
2
6
3
1
Medianlängd (mm)
85
47
45
61
Anmärkning: Lokalen har tidigare undersökts 2014 och 2015. 2014 registrerades tre arter
stensimpa, ål och öring. 2015 fångades stensimpa, storspigg och öring. Lokalen är belägen inom
det restaurerade områdets mellersta del. Bottensubstratet domineras av sten och sand med en
intermediär bottenstruktur. Vegetationen i åfåran utgjordes av igelknopp. I samband med att åfåran
grävdes om 2013 har sten lagts ut för att skapa lek och uppväxtområde för arter som leker på hårt
bottenmaterial (sten och grus) som öring och stensimpa. Stensubstratet skapar dessutom högre
habitat komplexitet och ger bättre förutsättningar för insekter och fisk att etablera sig i den
restaurerade åfåran. Resultatet med fångst av sex olika arter (2014 - 2016) visar på en god
etablering av fisk i områden med motsvarande karaktär.
7
Eklövs Fiske och Fiskevård
Fyleån 2016
Vattensystem
Nybroån 089
Vattendrag
Fyleån
Lokalnummer
UC-6
Datum
2015-09-25
Lokalnamn
Meandring övre
Lokalkoordinater
X:616245 Y:137484
Kommun
Karta
Ystad
2D SV
Provtagare: Anders Eklöv, Ivan Olsson
Avfiskad bredd (m): 2,2
Lokalens längd (m): 25
Maxdjup (m): 0,7
Medeldjup (m): 0,55
Vattennivå: medel
Bottentopografi: intermediär
Närmiljö: äng
Beskuggning: 0%
Höjd över havet (m): 30
Vattentemperatur (°C): 13,3
Konduktivitet (mS/m): 55
Antal arter: 2
2
Individtäthet (antal/100m ): 26
2
Biomassa: (vikt i gram/100m ): 49
2
Täthet öring (antal/100m ):
Vattendrags – Index:
Aggregat: Lugab, bensin
2
Avfiskad yta (m ): 55
Vattenhastighet: strömt
Bottensubstrat: sand, finsed, sten1
2
Ved i vattnet (antal/100m ): 0
pH: 7,7
Art
Antal
Elritsa
Stensimpa (0+)
Stensimpa (>0+)
1
6
4
Medianlängd (mm)
85
37
68
Anmärkning: Lokalen har tidigare undersökts 2014 och 2015. 2014 registrerades tre arter
stensimpa, signalkräfta och öring. 2015 fångades 4 arter nejonöga, stensimpa, storspigg och öring.
Lokalen är belägen inom det restaurerade områdets övre del. Bottensubstratet domineras av sand,
finsediment och sten med en intermediär bottenstruktur. Vegetationen i åfåran utgjordes av
igelknopp, lånke och en grönalg (Chaetophora sp.). I samband med att åfåran grävdes om 2013
har sten lagts ut för att skapa lek och uppväxtområde för arter som leker på hårt bottenmaterial
(sten och grus) som öring och stensimpa. Stensubstratet skapar dessutom högre habitat
komplexitet och ger bättre förutsättningar för insekter och fisk att etablera sig i den restaurerade
åfåran. Resultatet med fångst av sex olika arter (2014 - 2016) visar på en god etablering av fisk i
områden med motsvarande karaktär.
8
Eklövs Fiske och Fiskevård
Fyleån 2016
Vattensystem
Nybroån 089
Vattendrag
Fyleån
Lokalnummer
UC-7
Datum
2015-09-25
Lokalnamn
Uppstr meandring
Lokalkoordinater
X:616267 Y:137419
Kommun
Karta
Ystad
2D SV
Provtagare: Anders Eklöv, Ivan Olsson
Avfiskad bredd (m): 2,6
Lokalens längd (m): 25
Maxdjup (m): 0,6
Medeldjup (m): 0,40
Vattennivå: medel
Bottentopografi: intermediär
Närmiljö: äng, lövskog
Beskuggning: 50%
Höjd över havet (m): 31
Vattentemperatur (°C): 13,3
Konduktivitet (mS/m): 55
Antal arter: 3
2
Individtäthet (antal/100m ): 25
2
Biomassa: (vikt i gram/100m ): 154
2
Täthet öring (antal/100m ): 3
Vattendrags – Index:
Aggregat: Lugab, bensin
2
Avfiskad yta (m ): 65
Vattenhastighet: strömt
Bottensubstrat: sten1, sten2, sand
2
Ved i vattnet (antal/100m ): 0
pH: 7,7
Art
Antal
Stensimpa (0+)
Stensimpa (>0+)
Storspigg
Öring (0+)
Öring (>0+)
6
5
1
1
1
Medianlängd (mm)
35
62
35
93
178
Anmärkning: Lokalen har tidigare undersökts 2014 och 2015. 2014 registrerades tre arter
stensimpa, storspigg och öring. 2015 fångades stensimpa, signalkräfta och öring. Lokalen är
belägen uppströms åsträckan som restaurerades med meandring 2013. Bottensubstratet
domineras av sten och sand med en intermediär bottenstruktur. Under 2013 har sten lagts ut på
den undersökta lokalen för att skapa lek och uppväxtområde för arter som leker på hårt
bottenmaterial (sten och grus) som öring och stensimpa. Stensubstratet skapar dessutom högre
habitat komplexitet och ger bättre förutsättningar för insekter och fisk att etablera sig. Resultatet
med tre fångade arter visar på goda förhållanden för fisk.
9
Fyleån 2016
4.4
Eklövs Fiske och Fiskevård
Kräft och fiskarter
Elritsa (Phoxinus phoxinus)
Nejonöga (Lampetra spp.)
Stensimpa (Cottus gobio)
Småspigg (Pungitius pungitius)
Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
10
Fyleån 2016
Eklövs Fiske och Fiskevård
Signalkräfta (Pasifastacus leniusculus)
Ål (Anguilla anguilla)
Öringunge (juvenil)
Havsöring (adult)
Öring (Salmo trutta)
11
Fyleån 2016
5
Eklövs Fiske och Fiskevård
REFERENSER
Degerman, E. & Sers, B. 1999. Elfiske. Standardiserat elfiske och praktiska tips med
betoning på säkerhet såväl för fisk som fiskare. Fiskeriverket information 1999:3.
Eklöv, A. 2014. Fiskundersökning i Fyleån 2014. Rapport UC4LIFE. 14s.
Eklöv, A. 2015. Fiskundersökning i Fyleån 2015. Rapport UC4LIFE. 14s.
Naturvårdsverket 2010. Elfiske i rinnande vatten. Version 1:5, 2010-05-05.
Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning. 15s.
Naturvårdsverket 2007. Handbok 2007:4. Bilaga A, bedömningsgrunder för sjöar och
vattendrag, fisk i vattendrag. Utgåva 1, december 2007. 84-102.
12
Download