Avtalets omfattning och syfte Handlingars inbördes ordning

advertisement
1
Bilaga 3
KOMMERSIELLA VILLKOR
Nedan följer ett avtalsutkast som kommer att kompletteras med information och leveranskrav
från upphandlingen och anbudsgivarens obligatoriska svar i tillämpliga delar.
Mellan
1. Brottsförebyggande rådet, org. nr 202100-0068, Box 1386, 111 93 Stockholm (i
fortsättningen Brå) och
2. [Leverantören], org.nr, adress
har följandeavtal avseende konsulttjänster för att Brå ska kunna säkerställa resurser för
anpassning, förbättring och utveckling av myndighetens webbplatser www.bra.se och
www.criminologysymposium.com träffats.
Avtalets omfattning och syfte
Efter det att Brå genomfört en upphandling enligt 19 kap. lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling har Brå och Leverantören träffat detta avtal. Avtalet innebär att Leverantören
förbundit sig att på de villkor som anges i detta avtal tillhandahålla resurskonsulttjänster till i
Brå.
Det övergripande syftet med detta avtal är att säkerställa myndighetens konsultresurser för
anpassning, förbättring och utveckling av myndighetens webbplatser www.bra.se och
www.criminologysymposium.com.
Handlingars inbördes ordning
Handlingarna, som ersätter samtliga tidigare skriftliga och muntliga åtaganden, kompletterar
varandra och ska vid eventuella motstridigheter ha företräde i den ordning som följer.
1)
Skriftliga tillägg till och ändringar av detta avtal
2)
Detta avtal
3)
Eventuella skriftliga förtydligande till förfrågningsunderlaget med bilagor
4)
Förfrågningsunderlaget med bilagor
5)
Eventuella skriftliga förtydliganden till anbud i tidsordning
6)
Leverantörens anbud
Inga andra handlingar än de ovan nämnda kan åberopas av parterna. En hänvisning till
Leverantörens egna allmänna villkor eller motsvarande är aldrig giltigt.
Avtalets ikraftträdande och giltighet
Avtalet gäller i två år från och med den dag det undertecknas av båda parter och upphör att
gälla utan föregående uppsägning.
Avtalet kan dock efter skriftlig överenskommelse komma att förlängas med 12 månader i
taget i högst två år, varefter det upphör att gälla utan föregående uppsägning. Avtalet gäller
således maximalt fyra år fördelat på 2+1+1 år.
2
Definitioner
Avtalad Dag för Godkännande
Avser den dag då det resultat som
Leverantören ska leverera i ett avtalat
uppdrag ska uppfylla specifikationen
enligt den avtalade tidplanen.
Faktisk Godkännandedag
Avser den dag en leverans har godkänts
eller ska anses godkänd .
Specifikation
Avser en avtalad skriftlig beskrivning
över kraven på det resultat som
Leverantören ska leverera under ett
projektavtal(eller sådan annan
överenskommelse om projektleverans som
ingåtts under avtalet) och mot vilken
myndighetens acceptanstest sker
Parternas förhållningssätt
Parterna har skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har betydelse
för avtalet.
Myndighetens åtagande som kund
För att Leverantören ska kunna utföra sina åtaganden enligt avtalet ska myndigheten
-
Lämna de uppgifter om förhållanden och förutsättningar som är nödvändiga för
utförande av Leverantörens åtaganden
Vid behov tillhandahålla arbetsplats för konsultresurser som parterna är överens om
ska sitta i myndighetens lokaler
Utföra sina kundåtaganden med kompetent personal och tillräckliga resurser
Allmänt om Leverantörens tjänster
Leverantören ska utföra tjänsterna som avropas enligt detta avtal med största omsorg, enligt
specifikation samt på ett fackmannamässigt sätt. Tjänsterna ska alltid utföras professionellt
med iakttagande av god sed i branschen. Vidare ska de tjänster som levereras av Leverantören
med under detta avtal uppfylla de i upphandlingen ställda kraven inklusive eventuellt
uppfyllda utvärderingskriterier som Leverantören uppgivit att de uppfyller vid
anbudslämnandet.
Byte av resurs
Leverantören ska utföra samtliga sina åtaganden med för ändamålet lämplig, kvalificerad och
kompetent personal och med tillräckliga resurser.
3
Om myndigheten så begär ska Leverantören byta ut konsultresurs mot annan konsultresurs.
Dokumentation
Leverantören ska i enlighet med branschpraxis avlämna rapporter och skriftlig dokumentation
avseende utfört arbete. Dokumentationen ska vara författad på svenska.
Rätt till resultat
Brå erhåller en full och oinskränkt äganderätt samt upphovsrätt och övriga immateriella
rättigheter inklusive nyttjanderätt till resultatet av tjänsterna. Leverantören har inte utan Brås
medgivande rätt att utnyttja resultatet i sin fortsatta verksamhet. Leverantören ska gentemot
anlitad underkonsult göra förbehåll för Brås äganderätt till resultatet.
Acceptanstest, driftsprov och godkännande av uppdrag
Brå ska ha möjlighet att begära och genomföra acceptanstest av det som Leverantören
levererar.
Leverantören ska inom skälig tid inför Avtalad dag för Godkännande tillhandahålla Brå
dokumentation som visar på att det som ska levereras lever upp till Specifikationen. Brå kan
vid behov genomföra acceptanstest och driftsprov. Brå kan kräva att Leverantören
kompletterar dokumentationen.
Om Brå anser att acceptanstest och driftsprov inte behövs ska Brå skriftligen godkänna
leveransen (Faktisk Godkännandedag).
Anser Brå att acceptanstest och driftsprov behövs ska Brå meddela Leverantören detta.
Testerna ska ske mot kriterier och testfall som ska överenskommas av parterna under
uppdraget/projektet och i god tid före det att acceptanstest sker. Avtalad tidpunkt för
acceptanstest ska framgå av tidplan eller avrop.
Om Brå efter acceptanstest eller driftsprov inte anser att leveransen kan godkännas ska Brå
meddela Leverantören detta skriftligen och orsaken till detta. Felen och bristerna ska åtgärdas
utan dröjsmål och åtföljas av nytt acceptanstest/driftstest av myndigheten. Brå ska ha 7
arbetsdagar på sig per acceptanstestperiod och 14 dagar för driftsprov, om parterna inte
kommit överens om annat skriftligen.
När tidpunkten för driftsprovet löpt ut och myndigheten inte meddelat Leverantören några fel
eller brister ska myndigheten anses ha accepterat leveransen (Faktisk Godkännandedag).
Faktisk Godkännande är även den dag som myndigheten, om den så önskar, innan tiden för
driftsprovet löpt ut skriftligen meddelar Leverantören att leveransen godkänts.
Myndigheten och Leverantören kan skriftligen komma överens om att vissa fel ska hanteras
efter Faktisk Godkännandedag (s.k. restlista). Leverantören är i så fall skyldig att åtgärda
bristerna skyndsamt. Vitesklausulen är tillämplig även då Leverantören inte fullgjort
eventuella uppgifter i restlistan.
Myndigheten ska senast på Avtalad dag för Godkännande skriftligen godkänna
Specifikationen enligt uppgiften. Om inte så kan ske kan sanktioner för försening komma att
tillämpas.
4
Endast om så särskilt överenskommits mellan parterna kan Leverantören fakturera ersättning
för projekt/uppgifter före Faktisk Godkännandedag inträffat.
Underleverantörer
Leverantören har rätt att använda sig av underleverantörer i leveransen till Brå om Brå har
godkänt underleverantören innan arbetet påbörjas.
Leverantören ansvarar för underleverantör på samma sätt som för sig själv.
Avropsrutin
När Brå önskar anlita konsultresurser från Leverantören i enlighet med detta avtal ska detta i
första hand ske via e-post med den eller de kontaktpersoner som Leverantören utsett till
kontaktperson/kontaktpersoner. Uppdrag kan även komma att lämnas via telefon.
Leverantören ska inom tre (3) dagar återkoppla antalet timmar uppdraget beräknas till och
utse resurs för uppdraget. Leverantören ska tillhandahålla en resurskonsult som kan påbörja
uppdraget senast inom sju (7) dagar efter beställning.
Konsultresurser levereras med de kompetenser och andra krav är lämpliga för att fullfölja det
aktuella uppdraget.
Beställningar av uppdrag
Brå har rätt att begränsa eller avbeställa ett uppdrag. Leverantören ska vid avbeställning
avveckla uppdraget till minsta möjliga kostnad och på kortast möjliga tid. Vid avbeställning
och begränsning av avropat uppdrag har Leverantören rätt till ersättning för sådant arbete som
Leverantören har utfört inom ramen för uppdraget.
För det fall avbeställning sker på grund av att Leverantören väsentligen brustit vid uppdragets
uppförande har istället Brå rätt till ersättning för de merkostnader som detta medför för Brå.
Om ett avrop avbeställs på denna grund har Leverantören inte någon rätt till ersättning från
Brå.
Kontaktperson under avtalstid
För Brå:
Avtalsansvarig: Susanne Lekengård
Kontaktpersoner: Karl Peterson och Oliver French
Leverantörens kontaktperson ska meddelas avtalsansvariga vid Brå.
Kontaktpersoner hos Leverantören har, om inte annat skriftligen meddelats avtalsansvariga
vid Brå, behörighet att på Leverantörens vägnar och med för denne bindande verkan företräda
Leverantören avseende avtalet.
Byte av kontaktperson ska skriftligen och utan dröjsmål meddelas den andra partens
kontaktpersoner.
5
Priser och betalningsvillkor
De priser som gäller är de som Leverantören lämnat i sitt anbud. Alla priser anges i svenska
kronor exklusive moms. Brå får inte debiteras för övertid – avtalade priser gäller oavsett
veckodag eller tid på dygnet.
Prisförändringar
Priserna är fasta i ett från det att avtalet träder i kraft. För det fall avtalets giltighet förlängs
justerar Brå avtalade priser årligen. Som grund för prisförändringen ska enligt SCB:s Labour
Cost Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI2007-kod J.
användas. Justering av pris får ske i samband med eventuell förlängning av avtalet.
Fakturering
Leverantören ska fakturera Brå när tjänsten eller uppdraget är utfört. All fakturering ska ske
från Leverantören, ingen fakturering får ske från underleverantör.
Av fakturan ska framgå:
- Leverantörens namn, orgnr, adress
- Referens hos Leverantören
- Uppdrag/uppgift
- Antal timmar och fakturerat belopp
- Beställare
Brå betalar efter rutinen 30 dagar efter godkänd faktura. Faktureringsavgift eller motsvarande
får inte påföras.
Vid försenad betalning har Leverantören rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635) på
fakturerat ostridigt belopp.
Brå hanterar sina fakturor elektroniskt (e-faktura). Om Leverantören kan ska e-faktura
användas.
Ansvar för fel
Med fel avses avvikelser från krav och egenskaper som beskrivs i avtalet eller beställda
uppdrag beträffande Leverantörens tjänster, eller de resultat som ska levereras. Även det sätt
som Leverantören tillhandahåller sina tjänster omfattas av begreppet liksom en avvikelse från
en avtalad Specifikation samt leverans av felaktig kompetensnivå.
Om fel föreligger ska Leverantören skyndsamt avhjälpa felet genom rättelse. Brå ska ha rätt
till prisavdrag om tjänsten som Leverantören tillhandahåller inte lever upp till det som
utlovats i Leverantörens anbud eller som på annat sätt inte kan anses avtalsenligt.
Försening och vite
Om Leverantören inte tillhandahåller resurser enligt de krav som ställts i en beställning ska
leverantören betala förseningsvite. För varje påbörjad förseningsvecka ska vitet motsvara två
(2) procent av priset för föregående månads fakturerade ersättning, upp till max 10 % av
föregående månads faktura. Vitet erläggs genom att myndigheten ska krediteras på
nästkommande faktura.
6
Vid försening mer än tre veckor har Brå rätt att skriftligen häva konsultavtalet, helt eller
delvis.
Utöver förseningsvite har myndigheten rätt till skadestånd som motsvarar de direkta
merkostnader som förseningen medfört.
Försäkring
Det åligger Leverantören att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanlig
ansvarsförsäkring till ett betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till avtalets art och
omfattning.
Marknadsföring
Leverantören (och eventuella underleverantörer) äger inte rätt att använda myndighetens
namn eller det faktum att Leverantören utför tjänster åt Brå i reklam- och
marknadsföringssammanhang eller något annat offentligt sammanhang utan att ha inhämtat
skriftligt medgivande från myndigheten. Detta gäller även efter det att avtalet har upphört att
gälla.
Brås logotyp, namn får endast användas efter skriftligt godkännande från Brå.
Sekretess
Brå omfattas som statlig myndighet av offentlighetsprincipen och offentlighet- och
sekretesslagen (2009:400). Brå kan således bli skyldig att lämna ut handlingar och
information om Leverantören. Vid en förfrågan om utlämnande har Brå en skyldighet att göra
en s.k. sekretessprövning dvs att ta ställning till om de begärda uppgifterna eller handlingarna
omfattas av sekretess eller om de ska lämnas ut.
Leverantören är skyldig att beakta de regler om sekretess och tystnadsplikt som gäller enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och de inom myndigheten gällande säkerhetsoch sekretessföreskrifterna samt tillse att anställda, anlitade konsulter och underleverantörer
beaktar dessa regler och föreskrifter. Leverantören är vidare skyldig att informera sig och sina
anställda samt underleverantörer om innebörden av reglerna om handlingssekretess och
tystnadsplikt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Leverantören åtar sig att inte utan myndighetens skriftliga medgivande till tredje man lämna
ut uppgifter om myndighetens verksamhet som Leverantören direkt eller indirekt tagit del av
vid utförandet av tjänster under avtalet. Detta gäller även efter det att avtalet upphör att gälla.
Förtida upphörande
Endera part äger rätt att kräva förtida uppsägning av avtalet om motparten i väsentlig mån
brister i förpliktelse enligt villkoren. Sådan förtida uppsägning ska vara skriftlig, varpå en
period om trettio (30) dagar börjar löpa. Vidtas inte rättelse inom uppsägningsperioden
upphör avtalet att gälla.
Uppsägning av avtalet med omedelbar verkan får ske om motparten vid upprepande (mer än
tre tillfällen under sex månader) tillfällen har gjort sig skyldig till hävningsgrund enligt detta
avsnitt. Detta oavsett om bristen åtgärdats eller inte.
Brå äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om:
7
-
-
-
-
Leverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningar,
eller annars kan anses vara på sådant obestånd att Leverantören inte kan förväntas
fullgöra sina åtaganden
Leverantören inte fullgör sina åligganden enligt svenska skatter eller sociala avgifter,
eller om företrädare för Leverantören enligt laga kraftvunnen dom dömts för
ekonomiska brott eller har belagts med näringsförbud
Det kommer fram att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat
sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter inte varit av oväsentlig
betydelse vid bedömningen av tilldelningen av avtalet
Leverantören inte längre uppfyller de krav som ställts i upphandlingen och denna brist
inte är oväsentlig och det har passerat mer än tre månader från det att bristen anmäldes
eller borde ha anmälts.
Force Majeure – Befrielsegrunder
Part är befriad från sina åtaganden enligt avtalet om parten visar att det inträffat ett hinder
utanför partens kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets
tecknande och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Såsom sådant hinder ska anses allmän arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller
oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, terrorism, inskränkningar i fråga
om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi, lagbud, beslut från regeringen
eller annan myndighet än Myndigheten samt arbetsmarknadskonflikt som inte har sin grund i
parts brott mot kollektivavtal.
Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra åtagandena enligt
avtalet, är parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som parten har anlitat
skulle vara fri enligt första stycket.
För att part ska äga rätt att göra gällande befrielsegrund enligt första stycket ska parten
omgående skriftligen underrätta motparten om uppkomsten av det befrielsegrundande hindret
samt vidta åtgärder för att mildra omfattningen och effekten av hindret. Så snart det åberopade
hindret upphört ska parten omgående skriftligen underrätta motparten därom samt omedelbart
återuppta åtagandet i avtalad omfattning.
Vardera parten får frånträda avtalet genom skriftligt meddelande till motparten, om avtalets
fullgörande försenas mer än trettio (30) dagar till följd av befrielsegrund.
Överlåtelse
Leverantören äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt
avtalet utan skriftligt medgivande från myndigheten. Detta gäller även rätten att uppbära
betalning enligt detta avtal.
Ändring och tillägg
Ändringar och tillägg till avtalet får endast ske om det inte väsentligen förändrar avtalet.
Ändringar och tillägg till avtalet eller annan rättshandling i anslutning till avtalet är bindande
endast i den utsträckning dessa är skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av
Parterna.
8
Tillämplig lag, tvistlösning
Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska så långt det är möjligt lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna
inte når en lösning genom förhandling ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol med
Stockholms tingsrätt som första instans.
Eventuell tvist avseende avtalet får inte medföra att Leverantören inställer pågående åtganden
enligt avtal.
Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal bestäms av svensk lag.
Meddelanden
Meddelanden som enligt detta avtal ska tillställas den andra parten ska tillställas skriftligen till
parts kontaktpersoner.
Download