Miljökrav för leverantörer av varor och tjänster Inledning

advertisement
Sida 1 / 2
Dokumentslag
Verksamhetsstyrande
Dokumenttitel
Generella miljökrav
Dokumentansvarig
Doknr
Utgåva
Gloria Raushill
D14-0015530
2.0
Process
Godkänd av
Sekretessklass
Inköpsprocessen
Magnus Pettersson
Öppen
Giltigt fr.o.m
2014-08-27
Miljökrav för leverantörer av varor och tjänster
Inledning
E.ON arbetar för att kontinuerligt minska miljöpåverkan från sin verksamhet. En förutsättning för detta är ett
nära samarbete med dess leverantörer. Detta dokument anger E.ON Sverige-koncernens särskilda minimikrav
avseende miljöåtaganden för leverantörer vad gäller leverans av såväl varor som tjänster till bolag inom E.ON
Sverige-koncernen. Utöver vad som anges i detta dokument är leverantören dessutom skyldig att följa vid var tid
gällande lagstiftning. För det fall att ytterligare eller strängare krav, än vad som anges i detta dokument, ställs på
leverantören enligt vad som framgår av avtalshandlingarna i varje enskilt fall, gäller dessa avtalshandlingar före
detta dokument om motstridighet mellan kraven skulle föreligga.
Det bolag inom E.ON Sverige-koncernen som beställt leveransen/uppdraget av leverantören benämns i detta
dokument (”E.ON”).
Kraven i detta dokument ska aktivt överföras på leverantörens underleverantörer. E.ON förbehåller sig rätten att
följa upp att så har skett samt att leverantören själv efterlever dessa krav. Leverantören ska medverka vid sådana
uppföljningar samt ska omgående rapportera till E.ON om avvikelser sker från ställda krav.
Tillbud
Händelser som kan leda till olägenhet för miljön och som är hänförliga till leverans av varor eller tjänster till E.ON
ska leverantören omedelbart rapportera till E.ON. Leverantören ska följa E.ONs rutiner och instruktioner gällande
incidentrapportering.
Leverantörens miljöarbete
Leverantören ska fortlöpande under avtalstiden vidta åtgärder för att minimera negativ miljöpåverkan i sitt
åtagande gentemot E.ON. På E.ONs begäran ska leverantören lämna en redovisning över vilka åtgärder som
vidtagits.
Miljökompetens
Leverantören ska kunna visa att dess anställda har den miljökompetens som krävs för leverans av varor eller
tjänster till E.ON.
På E.ONs begäran ska leverantörens personal delta i möten angående miljöinformation från E.ON.
Sida 2/2
Dok.nr: D14-0015530
Produktval
Leverantörer av varor och tjänster ska i sitt åtagande välja/leverera varor och produkter vars ingående ämnen*
inte upptas i någon av följande listor:

REACH Kandidatlista (lista av särskilt farliga ämnen; substances of very high concern)

REACH Bilaga XVII (Reglerade ämnen, begränsningar eller förbud)

REACH Bilaga XIV (Ämnen för vilka tillstånd krävs)

KEMI:s PRIO utfasningsämnen

KEMI:s PRIO riskminskningsämnen

KEMI:s Begränsningsdatabas

EU:s Ramdirektiv för Vatten (miljöfarliga ämnen i bilagor VIII och X)
*Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkter i halter över 0,01 viktprocent.
För kemiska produkter gäller att leverantören ska redovisa samtliga valda/levererade produkter för E.ON.
Leverantören ska tillhandahålla säkerhetsdatablad för valda/levererade produkter på svenska.
Om det inte är möjligt att välja/leverera varor och produkter som klarar ovanstående krav ska leverantören
redovisa vilka andra varor eller produkter som används, samt motivera varför det inte går att välja varor eller
produkter som klarar kraven. Produktvalet ska godkännas av E.ON. Som grund för E.ONs utvärdering av om
varorna kan accepteras används säkerhetsdatablad på svenska och eventuella miljövarudeklarationer som aktivt
ska tillhandahållas av leverantören. Om ytterligare information om varans kemiska innehåll behövs ska sådan
information överlämnas till E.ON på begäran.
Vid varje förändring av en varas kemiska sammansättning eller utbyte av vara mot likvärdig ska leverantören
förvissa sig om att varan uppfyller E.ONs krav. Sådana förändringar/utbyten ska godkännas av E.ON i god tid
innan förändringen/utbytet sker.
Leverantör av kemiska produkter ska göra säkerhetsdatablad för märkningspliktiga produkter tillgängliga i digitalt
format. Om inte annat överenskommits mellan parterna ska säkerhetsdatabladen dessutom skickas till aktuell
leveransadress senast när produkterna levereras dit.
Download