Avtal Korttidshyra bilar Diarienummer: UH-2013

advertisement
Avtal
Korttidshyra bilar
Diarienummer: UH-2013-343
Avtal gällande korttidshyra bilar har träffats mellan
Sundsvalls kommun, org.nr 212000-2411, nedan kallad kommunen
och
Leverantör, org.nr organisationsnummer, nedan kallad leverantören.
1.1 Avrop
Deltagande parter: Sundsvalls kommun, Sundsvalls kommuns bolag samt Svenska kyrkans
församlingar inom Sundsvalls kommun.
1.2 Avtalstid
Avtalstiden är 2 år fr o m 2014-06-01 t o m 2016-05-31, förutsatt att avtalet har
undertecknats av båda parter.
Om avtalet inte sägs upp av beställaren senast 3 (tre) månader före avtalstidens utgång,
förlängs avtalet att gälla ytterligare 1 (ett) år, t o m 2017-05-31.
Om avtalet inte sägs upp av beställaren senast 3 (tre) månader före förlängningsårets
utgång förlängs avtalet ytterligare 1 (ett) år t o m 2018-05-31.
1.3 Leverantörens åtagande
Leverantören åtager sig att, efter beställning/avrop från kommunens förvaltningar, bolag
och kyrkliga förvaltningar leverera enligt detta avtal och i enlighet med kravspecifikation.
Leverantören tillhandahåller vid begäran av kommunens förvaltningar tillgängligt katalogoch broschyrmaterial samt även i förekommande fall åberopade prislistor.
Leverantören åtager sig även att medverka till att inom kommunen förekommande
beställningsrutiner användes vid tillhandahållandet av varor och tjänster.
Det åligger leverantören att lämna kommunen statistikuppgifter på artikelnivå om
fakturerade leveranser i den omfattning som parterna senare enas om dock minst en gång
per år.
1.4 Priser och rabatter
För leveranser enligt detta avtal gäller de priser som framgår av bilaga 1 pris UH-2013-343.
I de angivna hyrpriserna ingår helförsäkring. Drivmedel ingår ej. På ovannämnda priser
tillkommer mervärdeskatt.
Priserna SKALL vara fasta 2 år från och med avtalsstart.
1.5 Prisreglering
Vid begäran om prisjustering efter fastprisperioden skall det göras genom indexreglering
enligt KPI med anbudsmånaden som basmånad.
Vid prisjustering SKALL det göras med 90% av framräknad indexförändring och enligt
nedanstående tidsintervaller:
1:a gången med maj 2015 som basmånad och maj 2016 som avstämningsmånad.
2:dra gången med maj 2016 som basmånad och maj 2017 som avstämningsmånad.
Prisjustering kan inte ske med retroaktiv verkan eller i strid mot vid varje tillfälle gällande
allmänna prisregleringsbestämmelser.
Krav på prisjustering efter fastprisperioden SKALL skriftligen tillställas respektive deltagande
upphandlande myndighets upphandlingsenhet senast 30 dagar före den dag prisjusteringen
avses träda i kraft.
1(4)
Avtal
Korttidshyra bilar
Diarienummer: UH-2013-343
1.6 Administrationsavgift
En administrationsavgift på 1 % av leverantörens fakturerade belopp exkl. moms SKALL
betalas till Sundsvalls kommun. Administrationsavgiften baseras på samtliga avropande
enheters och bolags inköp förutom det som är separat upphandlat, t ex entreprenader.
Om statistik ej skickas in och betalning ej sker kommer kommunen att fakturera en
schablonmässig administrationsavgift baserad på det av kommunen bedömda
upphandlingsvärdet.
Administrationsavgiften är en ersättning som leverantören erlägger utifrån sin omsättning på
avtalet och är ett sätt att fördela våra upphandlingskostnader på våra förbrukande enheter.
Mer information finns i att hitta på:
http://www.sundsvall.se/Naringsliv-och-arbete/Upphandling-och-inkop/Betala-och-redovisaadministrationsavgift/
1.7 Allmänna hyresvillkor
BURFs allmänna hyresvillkor (Bilaga 4), ska gälla med undantag för punkt 2 och 8.
1.8 Leveransvillkor
Alla fordon avlämnas fulltankade och bör återlämnas fulltankade.
Fordon kan återlämnas otankat. Upptankning sker då av uthyraren och gällande dagspris
netto på drivmedel debiteras på hyresfakturan. Upptankningsavgift utgår ej.
För lokal förhyrning skall det ingå fri leverans och hämtning inom 2 mils radie från
respektive deltagande parts stads centrum.
Anbudsgivaren ska kunna erbjuda efterfrågat fordon inom 24 tim från beställning vad avser
personbilar och inom 48 tim för minibussar.
Kompensation utgår efter 30 minuters försening. Om hyrbil inte kan levereras enligt
överenskommen tid har beställaren rätt till en ersättning på 10% av hyreskostnaden efter
30 minuters försening.
1.9 Skada eller förlust
Själv-riskreducering (CDR) och stöldskydd (TP) ingår i priset. Ersättning till uthyraren för
skador som hyresmannen ansvarar för utgår med följande belopp:

Vagnskada SEK 3.000:-

Trafiksjälvrisk SEK 3.000:-

Stöld SEK 3.750:-

Stöld med nyckel SEK 10.000:-

Brandskada SEK 3.750:-

Glasskada SEK ---

Skadegörelse (tex klotter) SEK 750:-

Sönderkörda däck SEK 750:-/däck

Bärgning och räddning (om skadan ej täcks av annat försäkringsmoment). SEK
1.500:-
2(4)
Avtal
Korttidshyra bilar
Diarienummer: UH-2013-343
1.10
Betalningsvillkor
Se bilaga 5 betalningsrutiner.
1.11 Vite
Om tjänst/vara eller del av tjänst/vara försenas och detta inte beror på köparen, eller kan
anses utgöra Force majeure, har köparen rätt till vite.
Vite utgår för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 2% av värdet på
den del av tjänsten/varan som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Vitet
SKALL i sin helhet ej uttas längre än fem veckor eller överstiga 10 % av sagda värde.
Därefter förbehåller sig beställaren rätten att helt kunna häva beställningen. Vite eller
skadestånd utgår ej för leveransförsening förorsakad av köparen. Eventuellt vitesbelopp tas
av köparen ut genom kvittning på leverantörens faktura (genom kreditfaktura).
1.12 Avtalsuppföljning
För att kunna säkerställa att leverantören fullgjort sina åtaganden, skall Sundsvalls
kommun, kommunens revisorer, utsedd granskare eller utomstående kontrollorganisation,
ges tillträde att granska leverantörens utförande av åtaganden i detta avtal, vilket är ett
krav från kommunallagen och i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Med
tillträde avses att kunna inhämta information, uppgifter och dokumentation från, samt träffa
och tala med:
 ledning, personal, i förekommande fall underleverantörer och brukare av tjänsten och deras
anhöriga, samt att fysiskt kunna besöka verksamheten eller arbetsstället.
Leverantören åtar sig att medverka i löpande uppföljning av leveransen och möten, samt i
ovannämnda granskning, och åtar sig att på begäran tillhandahålla nödvändig information
samt dokumentation, innefattande även leveransavtal, dagböcker, protokoll, besiktningar,
fakturor och räkenskapsmaterial, avseende leveranser till kommunen i den utsträckning som
erfordras och som inte står i strid med lagstiftning och börsregler som är tillämpliga för
leverantören.
1.13 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg SKALL, för att gälla, vara skriftligt och godkänt av båda parter samt
undertecknat av behörig företrädare.
1.14 Tvist
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i dessa handlingar mot varandra
stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder annat, sinsemellan i följande rangordning:
1. Detta avtal med bilagor
2. Förfrågningsunderlag med bilagor
3. Anbud samt kompletteringar
4. Allmänna hyresvillkor BURF
1.15 Övrigt
Avtal har även tecknats med andra leverantörer.
Av kommunen i förfrågningsunderlaget uppgivet beräknat årligt behov av dessa
varor/tjänster kan både över- och underskridas och innebär ingen förpliktelse.
Kommunen, genom Upphandlingsenheten, äger rätt att under avtalsperioden på prov anlita
annan leverantör för alternativa varor/tjänster.
Kommunen, genom Upphandlingsenheten, äger även rätt att vid enstaka leveranser av
sådan omfattning att separat upphandling erfordras eller vid leveranser som bör ingå i
annan leverantörs åtaganden köpa från annan leverantör.
3(4)
Avtal
Korttidshyra bilar
Diarienummer: UH-2013-343
Kommunens policy för miljöanpassad upphandling gäller.
1.16 Uppsägning
Kommunen äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet helt eller delvis om
leverantören efter avtals ingående:
 Gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt detta avtal eller i åtaganden
uppställda i andra handlingar eller överenskommelser som utgör en del av avtalet mellan parterna.
 Försatts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller tills vidare inställt sina betalningar
eller erhållit näringsförbud.
 Blivit föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat
liknande förfarande.
 Dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
 Gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
 Inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter.
 Utebliven inbetalning av administrationsavgift.
Kommunen har också rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet helt eller delvis om
leverantören före eller efter avtals tecknande underlåtit att lämna uppgifter om företaget
eller andra omständigheter som är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/eller
dess fortsatta giltighet.
Tvist på grund av detta avtal SKALL avgöras av svensk domstol på köparens hemort om inte
parterna enas om skiljeförfarande.
Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats varav parterna tagit var sitt.
SUNDSVALLS KOMMUN
LEVERANTÖR
Ort och datum
Ort och datum
Namn
Namn
Göran Bodén, Upphandlingschef
Namnförtydligande
Bilagor:
Upphandlingens skallkravsformulär
Bilaga pris
4(4)
Namnförtydligande
Download