Sundsvalls kommun

advertisement
AVTAL
ARBETSKLÄDER SOCIALTJÄNSTEN
DNR: UH-2011-37
Ramavtal gällande Arbetskläder Socialtjänsten har träffats mellan
Sundsvalls kommun, org.nr 212000-2411, nedan kallad kommunen
och
XXXXXXXX, org.nr XXXXXX-XXXX nedan kallad leverantören.
Avrop
Sundsvalls Kommun äger rätt att avropa från detta avtal. Kommunens bolag och
kyrkliga församlingar samt Timrå Vatten äger rätt att avropa eller teckna egna
ramavtal.
Avtalstid
Avtalstiden är fr o m 2011-10-01 t o m 2013-09-30 med en förlängningsklausul för
beställaren på 1+1 år.
Förlängningsklausulen träder i kraft med 1 år under förutsättning att beställaren
inte meddelat annat senast 3 månader före ikraftträdandet av respektive
förlängningsår.
Leverantörens åtagande
Leverantören åtager sig att, efter beställning/avrop från kommunens förvaltningar,
bolag, kyrkliga förvaltningar samt Timrå Vatten AB, leverera enligt detta avtal.
Leverantören tillhandahåller kommunens förvaltningar efter framställan härom
tillgängligt katalog- och broschyrmaterial samt även i förekommande fall åberopade
prislistor.
Leverantören åtager sig även att medverka till att inom kommunen förekommande
beställningsrutiner användes vid tillhandahållandet av varor.
Sundsvalls kommun och leverantören skall stå för sina egna respektive kostnader
kopplade till e-handel.
Leverantören skall på begäran skicka prisbilaga i excelformat enligt Sundsvalls
kommuns specifikation.
Leverantören skall under avtalsperioden uppfylla kraven som ställs i Sundsvalls
kommuns Uppförandekod (bifogades som en bilaga i kommunens anbudsförfrågan).
Anbudsgivaren skall uppfylla samtliga s k baskrav på produkterna enligt
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för textilier och läder (bifogades som en
bilaga i kommunens anbudsförfrågan).
Om produkter faller under CE-märkning och/eller EU:s maskindirektiv, skall
produkterna uppfylla dessa krav.
Anlitad leverantör skall tillställas respektive kommun statistikuppgifter i excelformat på artikelnivå en gång per år eller vid anmodan. Detta innefattar
leverantörens och tillverkarens artikelnummer, fabrikat, benämning, inköpt antal
samt pris/st.
Nya produkter
Nya produkter som tillkommer under avtalsperioden skall prissättas med samma
marginal (omräkningstal) som anbudsprodukter.
Ersättningsprodukter
Samtliga plagg skall finnas för leverans under hela avtalsperioden. Är avtalad
produkt tillfälligt slut eller har utgått skall ersättningsprodukt erbjudas. Tillfälliga
ersättningsprodukter godkänns inte utan medgivande från beställaren. Har en
produkt utgått ur sortimentet skall ersättningsprodukt tas fram och skriftligen
tillställas upphandlingsenheten för godkännande. Ersättningsprodukten skall
uppfylla den ersatta produktens funktionalitet och kvalitet. Är ersättningsprodukten
pris högre än motsvarande avtalsprodukt gäller avtalsproduktens pris.
Returer/felaktiga produkter
«Org_Namn»
«Org_Avdelning»
«Org_PostAdress» «Org_PostOrt»
Tel:
Fax:
«Org_Tel»
«Org_Fax»
Org.nr:
«Org_Nr»
1 (4)
AVTAL
ARBETSKLÄDER SOCIALTJÄNSTEN
DNR: UH-2011-37
Om produkten inte uppfyller överenskommen kvalitet eller har brister i fabrikation
och funktion samt om övrigt fel i/på leverans uppstått skall produkten utbytas
frakt- och kostnadsfritt av leverantören. Produkten skall vara utbytt och
beställaren tillhanda inom sju arbetsdagar.
Anbudspriser
Prissättning av arbetskläder skall ske enligt bilaga ”XXXXXXXXX”. På ovannämnda
priser tillkommer mervärdeskatt.
Priserna skall vara fasta minst till och med 2012-09-30.
Prisreglering
Efter fastprisperioden kan priserna regleras enligt konsumentprisindex (KPI) med
maj 2011 som basmånad.
Prisreglering sker med 90% av framräknad indexförändring.
Priserna regleras årsvis.
Prisjustering kan inte ske med retroaktiv verkan eller i strid mot vid varje tillfälle
gällande allmänna prisregleringsbestämmelser.
Krav på prisjustering efter fastprisperioden skall skriftligen tillställas respektive
kommuns upphandlingsenhet senast 30 dagar före den dag prisjusteringen avses
träda i kraft.
Prisjustering kan inte ske med retroaktiv verkan eller i strid mot vid varje tillfälle
gällande allmänna prisregleringsbestämmelser.
Kommunen äger rätt att säga upp detta avtal vid ev. prisändringar.
Administrationsavgift
En administrationsavgift på 2 % av leverantörens fakturerade belopp exkl. moms
skall betalas till respektive deltagande kommun, och baseras på samtliga
avropande enheters och bolags inköp förutom det som är separat upphandlat, t ex
entreprenader.
Administrationsavgiften, exkl. moms, skall betalas halvårsvis enligt följande
bonusperioder:
Januari-juni, juli-december
Inbetalningen skall tillsammans med statistik vara oss tillhanda senast 30 dagar
efter sista datum i bonusperioden.
Betalning (ej kreditfakturor) sker till:
Postgiro 12 58 80-5
Sundsvalls kommun
Koncernstaben
851 85 Sundsvall
Ange konto 103.3193.0038.
Ange även vilken tidsperiod inbetalningen avser.
Administrationsavgiften är en ersättning som leverantören erlägger utifrån sin
omsättning på avtalet och är ett sätt att fördela våra upphandlingskostnader på
våra förbrukande enheter.
Leveransvillkor
Levererade varor skall vara av lägst den kvalitet som angivits i anbud och
förfrågningsunderlag.
Fritt lossat anvisad plats inom Sundsvalls kommun (Incoterms DDP).
Restleveranser levereras fritt anvisad plats.
Vite
«ORG_NAMN»
«Upp_Namn»
2 (4)
AVTAL
ARBETSKLÄDER SOCIALTJÄNSTEN
DNR: UH-2011-37
Om tjänst/vara eller del av tjänst/vara försenas och detta inte beror på köparen,
eller kan anses utgöra Force majeure, har köparen rätt till vite.
Vite utgår för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 2 % av
värdet på den del av tjänsten/varan som till följd av förseningen inte kunnat tas i
avsett bruk. Vitet skall i sin helhet ej uttas längre än fem veckor eller överstiga 10
% av sagda värde. Därefter förbehåller sig beställaren rätten att helt kunna häva
beställningen. Vite eller skadestånd utgår ej för leveransförsening förorsakad av
köparen. Eventuellt vitesbelopp tas av köparen ut genom kvittning på leverantörens
faktura (genom kreditfaktura).
Betalningsvillkor
Betalning erläggs senast 30 dagar efter erhållen faktura med specifikation och
godkänd leverans.
Följesedel i 1 ex ska sändas med godset.
På faktura, transport- och följehandlingar skall alltid beställarens namn,
referensnummer, leveransadress och beställningsnummer anges. Dessutom skall
leverantörens F-skattebevisnummer, post-/bankgironummer,
organisationsnummer, faktura- och i förekommande fall OCR-nummer,
fakturadatum, fakturabelopp samt momsbelopp anges på faktura.
Detta beror på att vi nu arbetar med elektronisk fakturahantering (EFH).
Fakturorna sänds till följande adress:
Sundsvalls kommun
Fakturor
851 85 Sundsvall
Vi tar dock gärna emot e-faktura, för mer information kring detta se:
www.sundsvall.se/fakturera
Fakturan sänds till ovanstående adress snarast efter utförd leverans, dock senast
en månad efter att leveransen utförts.
Fakturerings- och expeditionsavgift debiteras ej.
Dröjsmålsränta får påföras i enlighet med svensk räntelag, dvs först från och med
den 30:e dagen räknat från fakturans ankomstdag till kommunen.
Kopia av F-skattebeviset skall insändas till kommunen årligen.
Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg skall, för att gälla, vara skriftligt och godkänt av båda parter
samt undertecknat av behörig företrädare.
Tvist
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i handlingarna motstridiga
uppgifter gäller de i följande ordning.





Avtalet
Kommunens förfrågningsunderlag
Det av säljaren ifyllda och inlämnade bilaga elektroniska skallkravsformuläret
Leverantörens anbud i övrigt
ALOS 05
Övrigt
Ramavtal har även tecknats med andra leverantörer.
Av kommunen i förfrågningsunderlaget uppgivet beräknat årligt behov av dessa
varor kan både över- och underskridas och innebär ingen förpliktelse.
Kommunen, genom Upphandlingsenheten, äger rätt att under avtalsperioden på
prov anlita annan leverantör för alternativa varor.
Kommunen, genom Upphandlingsenheten, äger även rätt att vid enstaka leveranser
av sådan omfattning att separat upphandling erfordras eller vid leveranser som bör
ingå i annan leverantörs åtaganden köpa från annan leverantör.
«ORG_NAMN»
«Upp_Namn»
3 (4)
AVTAL
ARBETSKLÄDER SOCIALTJÄNSTEN
DNR: UH-2011-37
Kommunens policy för miljöanpassad upphandling gäller.
Uppsägning
Part äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om motparten ej
uppfyller avtalsenliga åtaganden och åsidosättandet ej är av ringa betydelse.
Tvist på grund av detta ramavtal skall avgöras av svensk domstol på köparens
hemort om inte parterna enas om skiljeförfarande.
Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats varav parterna tagit var sitt.
Sundsvall den
_____________________________
Ort och datum
SUNDSVALLS KOMMUN
Addera Upphandling
«ORG_NAMN»
«Upp_Namn»
________________________
_____________________________
Göran Bodén
Namnteckning
4 (4)
Download