Dnr./motsv: Följande avtalskoncept utgör underlag till det slutliga

AVTALSKONCEPT
Direktupphandling/Varor inklusive
installation
Följande avtalskoncept utgör underlag till det slutliga avtalet mellan Anbudsgivaren och
Stockholms universitet. För att visa att avtalskonceptet accepteras ska det skrivas under av
anbudsgivande företag och bifogas anbudet.
Avtal för leverans av
Dnr.
1
Avtalsparter
Mellan Stockholms universitet,
nedan kallad Beställaren, och
Leverantören, har följande avtal träffats avseende
Beställare
Leverantör
Namn och postadress:
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM
Namn och postadress:
Organisationsnummer:
202100-3062
Organisationsnummer:
Beställare
Institution/motsvarande
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefon:
Fax:
Fax:
E-post:
E-post:
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
www.su.se
Telefon:08-16 20 00
E-post: [email protected]
, nedan kallad
Dnr./motsv:
2
Avtalets syfte
Med hänvisning till vårt förfrågningsunderlag (bilaga
) samt leveratörens anbud
(bilaga
) åtar sig Levrantören att leverera
i enlighet med villkoren i detta avtal.
3
Avtalshandlingar
Gäller i prioritetsordning
1. Detta avtal
2. Allmänna villkor för avtal om varor
3. Ev andra standardavtal (ALOS 05)
4. Beställarens förfrågningsunderlag
5. Leverantörens anbud
4
Pris
Det totala priset för varan inklusive frakt. emballage, installation, dokumentation,
utbildning och övriga kostnader som är förknippade med uppfyllandet av detta avtal är
SEK exklusive moms.
Specifikation
Antal
Pris exklusive
moms
Totalt pris
Vara
Frakt
Emballage
Dokumentation
Garantier
Övriga kostnader
Totalt pris exklusive moms
Det totala priset för denna beställning får ej överstiga tröskelvärdet för direktupphandling,
505 800 SEK.
5
Leverans
5.1 Leveranstid
Leverans ska ske snarast möjligt, dock senast 20___-___-___ och leverans- och
funktionskontrollen ska vara godkänd senast 20___-___-___
5.2 Leveransvillkor
Leveransen ska ske enligt DDP eller DAP enligt INCOTERMS 2012 till angiven
installations plats vid Stockholms universitet. Leverantören ansvarar för att transportera
varan från godsmottagningen till anvisad uppställningsplats på institutionen.
2
Dnr./motsv:
5.3 Leveransadress
Ange någon av följande leveransadress på försändelse och följesedel
Stockholms universitet
Godsmottagingen
Frescativägen 8
106 91 Stockholm
Tel 08-16 25 17
Mer information: [email protected]
Ange referens: Institution eller motsvarande och kontaktperson
Stockholms universitet
Institution/motsvarande
Gatuadress
Postnummer och postadress
Ange referens: Institution eller motsvarande och kontaktperson samt information om
eventuell avisering, emballagehantering eller annat
6
Installation
Installation av levererad vara ingår i leverantörens åtagande.
7
Leverans-och funktionskontroll
När varan är installerad och driftsatt ska leverantören och beställaren gemensamt
genomföra en leverans- och funktionskontroll. Innan kontrollen påbörjas ska leverantören
och beställaren enas om vilka funktioner som ska kontrolleras, hur det ska ske och
testprotokollets utformning.
Leverans och funktionskontrollen är godkänd när det är verifierat att:
 rätt vara samt rätt antal är levererade,
 varan uppfyller specifikationer enligt förfrågningsunderlag, anbud och
broschyrer,
 varan är CE-märkt,
 avtalad dokumentation är levererad,
 överenskommen utbildning är genomförd.
Vid godkänd leverans- och funktionskontroll signerar båda parter testprotokollet.
Om leverans- och funktionskontrollen inte blir godkänd ska leverantören snarast och utan
kostnad åtgärda fel i leveransen. Leverantören kan då antingen åtgärda felet eller göra
omleverans av ny vara. Leverantören får max två (2) möjligheter att åtgärda leveransen
respektive göra omleverans. Efter varje åtgärd eller omleverans genomförs leveranskontroll
enligt ovan.
3
Dnr./motsv:
8
Leveransförsening och vite
Om leveransförsening inte kan undvikas skall leverantören omgående meddela beställaren,
som bedömer om senareläggning av leveransen kan accepteras.
Vid försening från leverantörens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter, som inte
beror på beställaren, skall beställaren vara berättigad att av leverantören erhålla vite i
enlighet med ALOS 05.
Detta vite skall utgå med 2 % per vecka, max 20 %.
9
Dokumentation
Kompletta användarmanualer, detaljerad dokumentation av varan och dess dagliga
underhåll samt ev. programvaror och licenser ska medfölja leveransen eller finnas
tillgängliga elektroniskt på leverantörens web sida för att fritt kunna laddas ner av
beställaren. Dokumentationen ska vara på engelska eller svenska.
10
Utbildning
Leverantören ska hos beställaren, under ____ dagar utbilda ___ personer av beställarens
personal i varans handhavande, skötsel och dagligt underhåll. Utbildningen ska ske efter
överenskommelse med beställaren.
11
Garanti
Garantiperioden för angiven vara är ett (1) år från godkänd leverans- och funktionskontroll.
Garantin är en fullgaranti vilket innebär att alla direkta kostnader samt kostnader för resor
och logi i samband med garantiåtgärder betalas av leverantören. Kostnader för
förbrukningsmaterial ingår inte i garantin. För utbytta delar gäller ett (1) års garanti från det
datum då bytet skedde.
12
Fakturerings-och betalningsvillkor
Fakturering av 100 % av priset sker tidigast, efter att båda parter undertecknat
testprotokollet.
12.1 Fakturaadress
Pappersfakturor från svenska och utländska leverantörer skickas till
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Ange referens: Institution eller motsvarande och kontaktperson
12.2 Elektroniska fakturor
Leverantören ska så snart som möjligt efter avtalstecknande övergå till att skicka fakturor i
elektronisk form (e-faktura).
E-faktura ska skickas som Sveafaktura, vilket är det standardformat som statliga
myndigheter använder.
Mer information; https://partsregister.sfti.se/Unsecure/Pages/MainPage.aspx
12.3 Fakturans innehåll
4
Dnr./motsv:
Fakturan ska innehålla följande uppgifter











Faktureringsadress
Beställarreferens
Leverantörens kontaktperson, namn och adress samt organisationsnummer och
momsregistreringsnummer – VAT.
Fakturanummer
Fakturadatum
Förfallodatum
Valutakod (om annan valuta än SEK)
Totalt fakturabelopp
Totalt momsbelopp samt momssats
Varor och tjänster i delposter med pris
Eventuellt en specifikation av olika delar avpriset
För svensk leverantör ska även fakturan innehålla uppgift om bankgiro, plusgiro eller
bankkontonummer
För utländska leverantörer inom EU ska fakturan även innehålla uppgift om iban och
swift/bic samt vat.nr.
13
Betalningsvillkor
Betalning ska ske inom trettio (30) dagar efter fakturans ankomstdag, under förutsättning
att fakturaunderlaget är ostridigt.
Beställaren accepterar inte några administrativa avgifter såsom fakturerings- eller
expeditionsavgifter.
14
Dröjsmål med betalning
Dröjsmålsränta debiteras enligt Räntelagen (1975:635)
Ofullständiga eller felaktiga uppgifter i fakturan returneras för rättelse. Ny förfallodag
räknas om till 30 dagar från den dag då korrekt faktura inkommit. Dröjsmålräntor eller
avgifter som returnerats accepteras inte.
15
Serviceavtal
Innan garantitiden löper ut har beställaren rätt att teckna serviceavtal enligt villkoren i
leverantörens anbud.
16
Supportorganisation
Leverantören har en supportorganisation som under kontorstid på svenska eller engelska
kan svarar på handhavandefrågor från beställaren.
17
Övriga villkor
Enligt Allmänna villkor för avtal om varor (Bilaga)
ALOS 05 (Bilaga)
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.
5
Dnr./motsv:
Stockholms Universitet
Leverantör
Ort och datum:
Ort och datum:
……………………………..
Namnförtydligande
………………………..
Namnförtydligande
6