1 Avtalsparter 2 Omfattning 3 Handlingarnas inbördes förhållande 4

advertisement
Avtal
Revisionstjänster
UH-2012-23
1 Avtalsparter
Följande avtal (´avtalet´) har träffats mellan:
Arvidsjaur kommun nedan kallad Beställaren
Org.nr. 212000-2650
Adress: 933 81,
Arvidsjaur
Företagsnamn nedan kallad Leverantören
Org. Nr: Organisationsnummer
Adress: Adress, Postadress
2 Omfattning
Uppdraget avser sakkunnigt biträde till kommunens revisorer för granskning av kommunens
nämnder och styrelse, beredningar, fonder och för kommunens företag vad gäller sakkunnigt
biträde till lekmannarevisorerna i respektive företag.
Kommunens revisorer agerar som beställare .
2.1 Avtalstid
Detta avtal gäller från och med 2013-01-01 till och med 2015-12-31 .
2.2 Option
Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet, med oförändrade villkor under 1 år. Beställaren
ska senast 3 månader före avtalstidens slut meddela Leverantören om förlängningsmöjligheten
ska nyttjas.
3 Handlingarnas inbördes förhållande
Om det i kontraktshandlingar förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter,
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, inbördes i följande
ordning:
• Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
• Detta avtal inklusive bilagor
• Förfrågningsunderlag
• Leverantörens anbud
4 Volym
Avtalet innebär inte att Beställaren förbinder sig att beställa en viss volym.
Den i upphandlingen angivna volymen är inte absolut utan kan både över- och underskridas.
Volymen har angetts för att möjliggöra en jämförelse av anbuden.
5 Pris
Arvidsjaur kommun
UH-2012-23
1
Avtal
Revisionstjänster
UH-2012-23
Anbudspriser skall anges netto exklusive mervärdesskatt i svensk valuta (SEK).
Anbudspris lämna på två delar, dels ett fast pris för uppräknade (spec.) årliga granskningar och
dels ett fast pris för övriga fördjupade granskningar som kan komma att genomföras under
avtalstiden. Inga övriga kostnader får tillkomma under avtalsperiod än de som anges i anbud
och samtliga kostnader (t ex rese- och traktamentskostnader) ska ingå i offererat pris.
6 Prisjustering
Pris skall vara fast 1 år till och med 2013-12-31. Prisjustering ska sedan ske årligen.
Prisjustering skall gälla i ett år. Vid eventuell förlängning gäller samma förutsättningar.
Retroaktiv höjning av pris medges ej.
Prisjustering ska följa tjänsteprisindex (TPI) produkttyp redovisning och bokföring, revision med
kvartal 2 år 2012 som basindex.
7 Betalningsvillkor
Betalning skall ske senast 30 dagar efter mottagen och av Beställaren godkänd faktura. För
uppräknade (spec.) årliga granskningar utfärdas faktura kvartalsvis i efterskott. För övriga
fördjupade granskningar utfärdas faktura efter utfört arbete. Faktureringsavgifter eller andra
administrativa avgifter accepteras inte. I det fall faktura överlämnas till finansbolag ska villkoren
i avtalet med Beställarens leverantör gälla även för dem. Vid eventuella felaktigheter reklameras
fakturan för åtgärd. Vid försenad betalning har Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635).
Förskott betalas inte.
8 Fakturering
Följande uppgifter ska alltid anges på fakturan:
• Fullständigt namn och adress på Leverantören
• Plusgironummer eller bankgironummer
• Leverantörens referens
• Fakturadatum
• Fakturanummer
• Förfallodatum
• Totalbelopp
• Momsbelopp
• Organisationsnummer (F-Skattebevis)
• Fakturan skall innehålla detaljerad sepcifikation av kostnaderna
9 Försäkringar
Leverantören ansvarar för skada denne eller dennes personal orsakat Beställaren genom
vårdslöshet eller försummelse.
Arvidsjaur kommun
UH-2012-23
2
Avtal
Revisionstjänster
UH-2012-23
Leverantören skall inneha och vidmakthålla, under hela avtalstiden och sex (6) månader
därefter, en betryggande ansvarsförsäkring och försäkring för ren förmögenhetsskada, som
täcker alla skador som kan drabba Beställaren, klienter eller tredje man på grund av fel eller
försummelse hänförlig till Leverantören, dess personal eller av Leverantören anlitad
underleverantör.
Leverantören skall på begäran från Beställaren kunna lämna bevis om att sådan
ansvarsförsäkring finns.
10 Kontaktpersoner
Parterna ska utse minst en kontaktperson var som ansvarar för frågor som avser avtalet,
klagomål och fakturaförfrågningar. Om kontaktperson byts ut ska part omgående meddela den
andra parten.
11 Ansvar
11.1 Dröjsmål med uppdragets utförande
Dröjsmål föreligger om produkter/tjänster inte levereras enligt detta avtal om inte annan tid har
överenskommits mellan Parterna och under förutsättning att detta inte beror på någon
omständighet från Beställarens sida.
11.2 Fel i uppdragets utförande
Fel i uppdragets utförande föreligger om resultatet avviker från vad som avtalats eller vad
Beställaren särskilt med hänsyn till detta avtal har rätt att kräva.
11.3 Påföljder vid dröjsmål eller fel
Vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 11.1 och 11.2 ovan får Beställaren om dröjsmålet eller
felet inte beror på något förhållande på Beställarens sida,
• kräva att felet avhjälps eller att uppdraget fullgörs
• göra avdrag på priset i den utsträckning som motsvarar felet eller dröjsmålet
• kräva ersättning enligt köplagen (1990:931) 27 och 40 §§
• häva avtalet enligt vad som framgår nedan
11.4 Hävning
Beställaren har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om Leverantören
efter avtalets ingående:
• Gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt detta avtal eller i åtaganden
uppställda i andra handlingar eller överenskommelser som utgör en del av avtalet mellan parterna.
• Försatts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller tills vidare inställt sina betalningar
eller erhållit näringsförbud.
• Blivit föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat
liknande förfarande.
• Dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
Arvidsjaur kommun
UH-2012-23
3
Avtal
Revisionstjänster
UH-2012-23
• Gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
• Inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter.
Beställaren har också rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om
Leverantören före eller efter avtals tecknande underlåtit att lämna uppgifter om företaget som är
av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet.
Leverantören har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om Beställaren
efter avtals ingående gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt detta
avtal eller i åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelser som utgör en del
av avtalet mellan parterna.
12 Force majeure
Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet av det förhindras på grund av
omständighet utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets
tecknande och vars följder han inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som sådan
omständighet skall anses krig, krigsliknande tillstånd, eldsvåda, beslut från regeringen eller
annan myndighet.
Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet skall omedelbart och skriftligen
underrätta motparten om detta. Så snart den åberopade omständigheten upphört skall parten
underrätta motparten samt omedelbart återuppta uppdraget i avtalad omfattning.
13 Upphovsrätt och nyttjanderätt
Eventuell upphovsrätt till Leverantörens arbetsresultat skall utan särskild ersättning med den
begränsning som gäller beträffande Leverantörens ideella rätt enligt upphovsrättslagen
tillkomma Köparen. Köparens rätt innefattar även rätt att göra ändringar i arbetsresultatet och
överlåta sin rätt vidare.
Leverantören ska gentemot anlitad underleverantör göra motsvarande förbehåll.
Leverantören är skyldig att överlämna uppdragets grundakt innehållande uppdragets grunddata
samt vad som åberopas i granskningen och dess rapporter.
14 Miljöaspekter
Arvidsjaurs kommuns Agenda 21 skall efterlevas. Agenda 21 finns att hämta på
http://www.arvidsjaur.se/Documents/PDF%20blandat/Kf144.pdf
15 Samarbete med Skatteverket
Vid upphandlingar samverkar kommunen med Skatteverket. Samarbetet innebär att
Skatteverket inför upphandlingar och under avtalstidens gång lämnar information till kommunen
om skattestatusen på leverantörer och entreprenörer. Information om skattestatusen ska också
omfatta samtliga underentreprenörer i alla led.
Kommunen har ett intresse av att samtliga företag som får uppdrag är seriösa och sköter sina
skatteregistreringar och skattebetalningar. Som presumtiv avtalspart till kommunen omfattas du
också av detta samarbete.
16 Tvist
Tvist på grund av detta kontrakt ska i första hand lösas av parterna och i andra hand ska tvist
avgöras av allmän domstol i enlighet med svensk lag, med undantag för svenska lagvalsregler.
Den omständigheten att tvist hänskjutits till rättsligt avgörande berättigar inte Leverantören att
avbryta uppdraget. Inte heller äger Beställaren rätt att innehålla belopp som inte direkt omfattas
Arvidsjaur kommun
UH-2012-23
4
Avtal
Revisionstjänster
UH-2012-23
av tvisten, eller underlåta att i övrigt fullgöra sina åligganden.
För beställaren [Datum]
...................................................
...................................................
Namnförtydligande
För Leverantören
....................................................
...................................................
Namnförtydligande
Arvidsjaur kommun
UH-2012-23
5
Avtal
Revisionstjänster
UH-2012-23
Arvidsjaur kommun
UH-2012-23
6
Download