20150818 ÅB
Beställarens åttagande ( utdrag ur avtal )
6.1 Erlägga ersättning till Leverantören för utförda Tjänster enligt avtal.
LD månadsfakturerar utförda tjänster. Frågor kring fördelning m.m från kommunens ekonomi
avdelning skall göras till den lokal LRA.
6.2 Uppdatera sin organisations Tillämpningsanvisningar ” HPT” genom att komplettera dessa
enligt anvisningar, och sända dessa dokument för godkännande till Inera AB. Följande anvisningar
som finns i av Leverantören godkänd Tillämpningsanvisning HPT”.
Gäller den lokala HSA katalogen
6.3 Överlämna den logotyp som ska finnas på Beställarens SITHS-kort till Leverantören för
produktionssättning, samt godkänna den av Leverantören tillhandahållna kort –prototypen.
Vid eventuell byte av ”logga” informera LD och maila logga till länskontoret.
6.4 Utse två LRA-personer och se till att dessa har erfodeligt utrymme i sin tjänst att utföra
uppdraget. Beställaren ska hålla sin administrativa personal utbildad enligt leverantörens
anvisningar, samt se till att personalen har rätt behörighet och är medveten om säkerhetskraven i
tjänsten.
De personer som utses ska ges tid till detta arbete. Det skall vara känt hos arbetskamrater samt hos
de i kommunerna som behöver deras hjälp. Vart man vänder sig och hur de skall kontaktas. Vara
kontakt mot LD kortutgivning och beställare/kalla till fotografering, rekvirera/göra reservkort m.m.
Vid tjänst upphörande se till att kort blir återlämnade och av registrerade. Vid behov påkalla hjälp,
utbildning från kortansvariga i LD.
6.5 Informera sina medarbetare om gällande bestämmelser och rutiner för hantering av SITHSkort.
Se till att informationsblad och rutiner specifika för kommunen lämnas till kortinnehavare. Informera
om gällande rutiner i kommun och i de fall det behövs i LD. Vara de bejälpliga vid problem.
6.6 Lägga in samt säkerställa att identiteten och tjänsteuppgifter för den anställa eller
uppdragstagaren är registrerade i HSA korrekt.
Kort kan ej beställas innan personen finns upplagd i kommunens HSA i de fall då detta arbete utförs
av annan person skall LRA kunna kontroller så uppgifter är rätt inlgda. Kontroller så att behörighet till
de LD program som önskas är utförd och godkänd. Se till att e-tjänstekort är avslutas innan personen
tas bort i HSA. ( Vid eventuell person förändringar i HSA katalogen måste ett nytt certifikat hämtas
ner till kortet). Beställs av den lokal LRA .
6.7 Följa identifieringsrutiner beskrivna i ” Raps- underbilaga 7: Rutiner för kort och
certifikatutgivning” för att säkerställa att ett kort eller certifikat utges till rätt innehavare.
Har tillgång till bilaga 7 och vara införstådd med vad som gäller ( Bilaga 7 fås från LD)
Kontrollera anställning eventuell legitimation samt göra personkontroll mot giltig legitimation inna
kort beställs från LD
20150818 ÅB
6.8 Förvara SITHS-kort, reservkort och tillhörande PIN-och PUK-kodsbrev samt övriga motsvarande
underlag eller handlingar utan åtkomst för obehöriga. Detta innebär förvaring inom låsta
utrymmen, och med loggning av vem som har åtkomsträttigheter till dessa.
6.9 Underrätta leverantören då personal med utfärdat SITHS-kort avslutar sin tjänstgöring hos
beställaren. Beställaren är då ansvarig för att kortet inom två veckor återlämnas till Leverantören
för eller av Beställaren enligt överenskomna rutiner.
6.11 Vara bejälplig vid felsökning vid upplevd brist i Tjänsten , även om det inte är klart vem som
ansvarar för felet.
Vara kontakten såväl internt i Kommunen samt mot LD. Ha en god kontakt med kommunens IT
handläggare.
6.12 Till sin egen personal tillhandahålla första linjens support samt högst 2 namngivna personer
som får ta kontakt med leverantörens Kundtjänst.
Vid problem skall kort innehavaren kontakta de lokala LRA personerna som efter att de tagit reda på
fakta i fallet kontrollera om felet ligger inom den egna kommunen innan de kontaktar LD.