avtalsmall

advertisement
Koncerninköp
Medicinskt material
Mattias Arvidsson
Strategisk inköpare
040- 675 35 17
[email protected]
Datum
Avtalsnr
2011-03-16
1100479
1 (5)
AVTALSMALL
Avtalsnr: 1100479, Ultraljudssystem
Leverantör:
x
x
x
x
Organisationsnummer: x
Beställare:
Region Skåne
Skånesuniversitetssjukhus
Klinik
Ort
Organisationsnummer: 232100-0255
Mellan Leverantören och Beställaren har följande avtal slutits.
1. Omfattning
Detta avtal omfattar leverans, installation samt intrimning av x (x) st ultraljudsystem inklusive
tillbehör till Beställaren i enlighet med nedanstående avtal. Optioner på ytterligare x (x) system
ingår även i avtalet.
Detaljerad beskrivning på i åtagandet ingående utrustning finns specificerad i bilaga 1.
2. Avtalsvillkor
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande
uppgifter eller föreskrifter, gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till
annat, sinsemellan i följande rangordning:
1. Ändringar av och tillägg till detta avtal
2. Detta avtal inklusive bilaga
3. Förfrågningsunderlag daterad 2011-03-16
4. Komplettering av anbud daterat 200x-xx-xx
5. Anbud daterat 200x-xx-xx
2009-03-12
Koncerninköp – inköp och upphandling i Region Skåne
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö
Telefon (växel): 040-675 30 00 Fax: 040-611 02 06
Organisationsnummer: 23 21 00-02-55
Internet: www.skane.se/koncerninkop
Datum
2011-03-16
Avtalsnr
1100479
Avtalsmall
2 (5)
3. Leveranstid
Utrustningen skall levereras och vara i full drift senast 20xx-xx-xx
Eventuell ändring av leveranstid skall godkännas av båda parter.
4. Leveransvillkor
Leverans skall ske enligt DDP (Medicinsk Teknik, Skånes Universitetssjukhus i Lund alt.
Malmö) Incoterms 2010.
5. Leveransgodkännande
Leveransen godkänns när samtliga av följande punkter är uppfyllda:



Efter att leverantören meddelat beställaren att leverans och installation är klar skall
leveranskontroll genomföras innan utrustningen tages i bruk.
Dokumentation enligt Dokumentationskrav har överlämnats.
Efter godkänd leveranskontroll kan utrustningen övertas.
Sex (6) månader efter leveransövertagandet skall leverantören och kliniken samlas för en
gemensam genomgång av systemet. Genomgången omfattar funktion, utbildning, installation
och övrigt väsentligt för installationen och syftar till att fånga upp eventuella kvarstående
problem.
6. Priser
Samtliga priser är fasta och utsatta i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt.
Priset inkluderar, i förekommande fall, kostnader för emballage, försäkring, tull, transport och
installation.
Totalpriset exklusive optioner och mervärdesskatt är xxxx.xxx SEK
Avtalade priser anges i Specifikation, bilaga 1.
7. Option
Option gäller i två (2) år efter avtalets tecknande, till de villkor som angetts i anbudet. Se vidare
bilaga 1, Specifikation.
8. Betalningsvillkor
För betalning gäller trettio (30) dagar netto efter mottagen korrekt faktura och godkänd leverans.
Räntelagen tillämpas.
9. Fakturering
Malmö:
Faktura, märkt med objektnummer (meddelas senare) skall ställas till följande adress:
Per-Åke Olofsson RSID: 116465
Skånes universitetssjukhus i Malmö
Medicinsk Teknik
205 01 MALMÖ
Lund:
Faktura, märkt med objektnummer (meddelas senare) skall ställas till följande adress:
Ove Höglund RSID: 105504
Region Skåne
Datum
2011-03-16
Avtalsnr
1100479
Avtalsmall
3 (5)
Skånes universitetssjukhus i Lund
Medicinsk Teknik
205 01 MALMÖ
Faktura skall vara logiskt uppställd och innehålla alla de uppgifter som krävs i
Mervärdesskattelagen. Inga faktureringskostnader eller expeditionsavgifter får förekomma.
Eventuell dröjsmålsränta får debiteras tidigast trettio (30) dagar efter fakturans ankomstdag och
godkänd leverans. I övrigt gäller Räntelagen.
10. Service/Serviceavtal
Efter garantitidens utgång har beställaren rätt att teckna serviceavtal i enlighet med anbudet
angivna villkor.
Bilaga x.
11. Garanti
Garantitiden är två (2) år med start den dag då övertagandet sker.
Under garantitiden är inställelsetiden inom tjugofyra (24) h, exkluderat lör-sön.
Under garantitid samt vid garantitidens utgång skall erforderligt förebyggande underhåll
genomföras av leverantören utan kostnad. Garantitiden upphör ej förrän förebyggande
underhållet genomförts och eventuella brister åtgärdats.
Garantitiden börjar löpa efter leveransgodkännande.
12. Reservdelar / tillbehör
Leverantören garanterar reservdelsförsörjningen och tillbehörsförsörjningen i minst fem (5) år
efter avtalets tecknande.
13. Uppdatering
Förbättringar eller ändringar som görs på utrustningen mellan beställnings- och leveransdatum
skall efter Beställarens godkännande införas utan kostnad.
Säkerhetsrelaterade modifieringar skall ingå kostnadsfritt under utrustningens livslängd.
Alla garantiåtgärder skall dokumenteras och sändas till Medicinsk teknik.
14. Utbildning
I totalpriset ingår följande utbildning:
 x
 x
 x
Tidplan fastställes i samråd mellan parterna.
15. Dokumentation
Leverantören skall senast i samband med utbildning överlämna följande handlingar:
 x
 x
Region Skåne
Datum

2011-03-16
Avtalsnr
1100479
Avtalsmall
4 (5)
x
Dokumentation skall överlämnas i x (x) exemplar per utrustning samt ytterligare x (x) exemplar.
16. Vite
Vid leveransförsening skall vite utgå med två (2) % per påbörjad vecka i maximalt fem (5)
veckor.
17. Hävning
Beställaren äger rätt att med omedelbar verkan häva ingånget avtal om:
 antagen Leverantör i väsentligt hänseende underlåter att utföra sina åtagande
 om rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran
 antagen Leverantör begärs eller försätts i konkurs, ansöker om ackord eller träffar
ackordsuppgörelse
Hävning av avtal skall ske skriftligt.
18. Överlåtelse av avtal
Ingen av parterna äger rätt att överlåta avtalet på tredje man utan skriftligt godkännande.
19. Intrång
Leverantören skall hålla Beställaren skadeslös för alla skadeanspråk, ersättningskrav, kostnader
och utgifter som följd av intrång i eventuella patent, upphovs-, mönster- och varumärkesrätter
eller andra skyddade rättigheter tillhörande tredje man.
20. Tvist
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal och som ej kan lösas av parterna
gemensamt skall avgöras av allmän domstol med tillämpande av svensk lag.
21. Korrespondens
Vid korrespondens avseende detta avtal skall avtalsnumret alltid anges.
22. Ändring och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter för att
vara gällande.
23. Användande av avtal
Om någon av parterna ej utnyttjar sina rättigheter enligt avtalet skall detta inte innebära att
rättigheterna går förlorade.
24. Kontaktpersoner
Region Skåne
Mattias Arvidsson
Strategisk inköpare
Tel:
040- 675 35 17 (Avtal)
E-post: [email protected]
Region Skåne
Per-Åke Olofsson
Medicinteknisk ingenjör
Tel:
040-33 13 24 (Tekniker)
E-post: [email protected]
Region Skåne
Ove Höglund
Medicinteknisk ingenjör
Tel:
046- 17 18 21 (Tekniker)
E-post: [email protected]
Region Skåne
Datum
2011-03-16
Avtalsnr
1100479
Leverantören
NN
Titel
Avtalsmall
5 (5)
Tel:
0xx – xx xx xx
E-post: [email protected]
Detta avtal med bilagor är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Ort 2011-xx-xx
Avdelning
Ort 2011-xx -xx
Leverantören
…………………………………………
N.N
Titel
….…………………………………………
NN
Titel
Bilaga/or
1. Specifikation, daterad 2011-xx-xx
2. Optioner
3. Serviceavtal efter garantitid
Region Skåne
Download