AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och

advertisement
AVTAL
Avseende tjänster för nykundsbearbetning och
varumärkesbyggande
Innehåll
1
Avtalets omfattning .............................................................................................. 3
2
Avtalsperiod .......................................................................................................... 3
3
Avtalshandlingar .................................................................................................. 3
4
Kontaktpersoner ................................................................................................... 3
5
Engagerade säljare ............................................................................................... 3
5.1
Utbyte av säljare .......................................................................................................................................... 3
6
Uppdrag................................................................................................................ 3
7
Förändring av uppdrag ........................................................................................ 4
8
Ersättning ............................................................................................................. 4
9
Betalningsvillkor .................................................................................................. 4
10
Förtida upphörande ............................................................................................. 4
11
Force majeure ....................................................................................................... 5
12
Överlämnande av material och immateriella rättigheter ..................................... 5
13
Begränsning av marknadsföringsrätt ................................................................... 5
14
Övriga skyldigheter .............................................................................................. 5
15
Överlåtelse ............................................................................................................ 5
16
Ändringar och tillägg ........................................................................................... 5
17
Tvist ...................................................................................................................... 5
18
Sekretess ............................................................................................................... 5
2
Mellan Almi Företagspartner AB (org.nr 556488-1208) nedan kallad ”Beställaren” och [Leverantören]
[orgnummer] nedan kallad ”Leverantören”, tillsammans kallade ”Parterna” har avtal tecknats om
rubricerade tjänster.
1 Avtalets omfattning
För att stärka Almi Skånes varumärke i Skåne vill Almi Skåne arbeta strukturerat med besöksoch nykundsbearbetning genom införsäljning av Almis erbjudanden till definierade företag,
primärt inom Finansiering. Årligen beviljas ca 300 lån.
Bearbetningen ska syfta till att skapa medvetenhet om Almi Skånes varumärke och generera
försäljningsresultat genom inbokade besök.
Målsättningen är att antalet presentationer av Almi för potentiella kunder ska uppgå till 1000
stycken samt att antalet besök ska uppgå till 150 stycken per år.
2 Avtalsperiod
Avtalet gäller från om med den [ ] 2013 till och med den [ ] 2014. Beställaren äger rätt att förlänga
avtalet med ett år i taget dock längst till och med den [ ] 2016.
3 Avtalshandlingar
1. Detta avtal
2. Förfrågningsunderlag av den [ ]
3. Leverantörens Anbud av den [ ]
4 Kontaktpersoner
För Beställaren: [ ]
5 Engagerade säljare
Leverantören kommer att engagera säljare enligt nedan:
[N.N], [epost], [telefon]
[N.N], [epost], [telefon]
5.1
Utbyte av säljare
Om Beställaren på goda grunder finner säljare olämplig eller om säljaren inte längre är anställd i
verksamheten skal Leverantören erbjuda annan med likvärdig kompetens och erfarenhet.
Förändring av personal berättigar inte till ersättning för Leverantörens eventuella merkostnader i
samband med detta. Leverantören förbinder sig att skola in ersättare på lämpligt sätt och så att
olägenheter gentemot Beställaren undviks. Vidare skall utbyte av säljare ske i samråd med
Beställaren och endast med dennes uttryckliga medgivande.
6 Uppdrag
Uppdraget skall utföras i enlighet med vad som angivits i förfrågningsunderlaget.
3
Leverantören ansvarar för att uppdraget genomförs på ett fackmannamässigt sätt och enligt god
sedvänja i branschen.
Leverantören får inte anlita underleverantör eller underkonsult utan Beställaren uttryckliga
medgivande, såvida det inte är fråga om arbetsuppgifter av rutinmässig art eller av mindre
betydelse.
Leverantören ansvarar för underleverantör eller underkonsult såsom för eget arbete.
7 Förändring av uppdrag
Beställaren har rätt att begära justering av uppdraget i den mån detta inte innebär väsentlig
förändring. Överenskommelse om detta skall ske skriftligen.
8 Ersättning
Ersättning utgår för bokade kundbesök med [ ] SEK
För den händelse konsulttjänster, utöver fast pris per kundbesök ovan, kan komma att avropas
skall detta ske såsom timersättning, vilken utgår med [ ] SEK/timme.
Samtliga priser är exklusive moms.
Priserna är oförändrade första året och får därefter årligen justeras i enlighet med SCBs SNI 2007
AKI med augusti 2013 som basmånad. Nya priser gäller därefter för 12 månader.
Begäran om prisjustering skall skriftligen anmälas av Leverantören senast en (1) månad före
ikraftträdandet. Prisändring tillämpas tidigast vid närmast påföljande månadsskifte efter godkänd
justering.
Förändring som enligt beräkningen understiger två (2) procent föranleder ingen justering.
Prisjustering skall skriftligen överenskommas mellan parterna.
9 Betalningsvillkor
Fakturering sker månadsvis i efterskott med 30 dagars betalningsvillkor.
Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknande accepteras inte.
10 Förtida upphörande
Kunden äger utan angivande av skäl rätt att säga upp avtalet till upphörande såvitt avser icke
genomförda delar, varvid ersättning skall utgå för tjänster som skall levereras enligt uppdraget, för
utfört arbete, styrkt nödvändig kostnad.
Leverantören äger rätt att säga upp avtalet till upphörande om uppdraget väsentligen ändrats eller
utökats eller på grund av att kunden väsentligt försenat uppdraget. Leverantören skall därvid ha
rätt till ersättning för tjänster som skall levereras enligt uppdraget, för utfört arbete och styrkt
nödvändig kostnad.
Vardera part äger också rätt att säga upp avtalet till upphörande om andra parten väsentligt bryter
mot sina åtaganden enligt detta avtal och inte inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, ställd till
4
motparten med hänvisning till denna punkt, har vidtagit rättelse eller part visar att han vidtagit
åtgärder som kommer att undanröja avtalsbrottet.
11 Force majeure
Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part
ej kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse,
myndighetsingripande skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för
prestationen.
12 Överlämnande av material och immateriella rättigheter
Efter varje uppdrag skall Leverantören redovisa och överlämna det material och den
dokumentation som Leverantören framställt för fullgörande av uppdraget, på anmodan av
Beställaren. Leverantören skall även återlämna material som ägs av Beställaren och som erhållits
med anledning av uppdraget.
Leverantören överlåter all upphovsrätt och immateriell rätt till Beställaren för material som
levererats med anledning av avtalet. Beställaren får därigenom exklusiv rätt att utan begränsning i
tid fritt förfoga över, mångfaldiga, ändra i, vidareutveckla eller nyttja dessa rättigheter.
13 Begränsning av marknadsföringsrätt
Hänvisning till Beställaren i reklam eller marknadsföring får inte göras av Leverantören eller av
denna anlitad underleverantör utan Beställarens skriftliga godkännande.
14 Övriga skyldigheter
Leverantören får i övrigt under avtalsperioden inte åta sig uppdrag eller i övrigt verka i sådana
sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för Beställarens verksamhet.
15 Överlåtelse
Avtalet får inte, helt eller delvis, överlåtas utan andra partens skriftliga godkännande.
16 Ändringar och tillägg
Ändringar eller tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen samt behörigt
undertecknade av båda parter.
17
Tvist
Skulle tvist uppstå i anledning av avtalet förbinder sig Parterna i första hand att söka lösa tvisten
genom förhandlingar. Om Parterna inte kan lösa tvisten genom förhandling, eller om Part skulle
riskera rättsförlust genom att avvakta med att inleda rättsligt förfarande, skall tvist i anledning av
avtalet slutligt avgöras vid svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.
18
Sekretess
I den mån det inte finns särskilda sekretessregler för uppdraget förbinder sig Leverantören att
inte röja hos Köparen sekretessbelagd uppgift. Det får inte ske muntligt eller genom att handling
5
lämnas ut eller ske på annat sätt. Leverantören får inte utnyttja sådana uppgifter och skall med sin
personal träffa avtal om samma tystnadsplikt.
Leverantören ansvarar för att såväl erhållna som av denne upprättade handlingar förvaras så att
de inte kan åtkommas av obehörig.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.
Malmö den [ ] 2013
ALMI FÖRETAGSPARTNER SKÅNE AB
[ ]
_________________________
_________________________
6
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards