AVTALSFÖRLAGA VAROR
FÄRGHANDELSVAROR
UH-2012-76
1.0
PARTER OCH OMBUD
Kompletteras vid avtalsskrivning
2.0
MEDVERKANDE BESTÄLLARE
I detta avtal medverkar:
 Norrköpings kommun
 Hyresbostäder
Norrköpings kommuns bolag, stiftelser och kommunalförbund samt kyrkliga
samfälligheten i Norrköping får utan förpliktelse göra avrop från ramavtalet på i
avtalet gällande villkor.
Upphandlingscenter tecknar avtal på uppdrag av respektive medverkande
Beställare.
3.0
OMFATTNING
Avrop av Färghandelsvaror vid behov under avtalstiden.
4.0
AVTALSTID
2013-01-01 - 2015-12-31 med möjlighet för Beställaren att förlänga avtalet 1 år
till och med 2016-12-31.
5.0
HANDLINGARS INBÖRDES FÖRHÅLLANDE
Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande
uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning.
6.0
A.
Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal, som undertecknats av parterna.
B.
Detta avtal.
C.
ALOS 05
D.
Förfrågningsunderlag daterat 2012-08-06
E.
Leverantörens anbud
AVROP
Avrop sker genom separat överenskomna rutiner.
7.0
PRISER
Priser enligt prisbilaga är fasta i minst 12 månader från avtalsstart.
7.1
PRISÄNDRINGAR
Begäran om prisändringar ska vara Beställaren tillhanda senast 2 månader innan de
beräknas träda i kraft.
Prisändring får, efter skriftligt godkännande, tillämpas tidigast vid nästkommande
månadsskifte.
Förändringen ska vara väl dokumenterad från tidigare led (i form av branschindex
eller liknande) och lätt kunna kontrolleras av Beställaren.
Kan överenskommelse om nytt pris inte träffas äger Beställaren rätt att skriftligen
säga upp avtalet med 6 månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden gäller
den senast träffade prisöverenskommelsen.
7.2
MERVÄRDESSKATT
Tillkommer enligt lag.
Sid 1(4)
AVTALS FÖRLAGA
FÄRGHANDELSVAROR
DNR UH-2012-76
8.0
8.1
LEVERANS
FÖLJESEDEL
Följesedel ska vara märkt med referensnummer, varumottagare och
leveransadress.
8.2
LEVERANSTID
Leverans ska kunna ske senast 3 dagar efter beställning.
Direktavhämtning kan ske vardagar mellan kl 09.00 – 16.00.
8.3
LEVERANSVILLKOR
Leverans ska ske fritt anvisad plats.
8.4
SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR
Om leverans inte kan göras inom avtalad tid ska Leverantören meddela avropande
enhet och utan extra kostnad leverera likvärdiga varor till samma pris inom avtalad
tid. Parterna ska vara överens om att utbytta varor i alla avseenden är likvärdiga
med vad som här avtalats.
8.5
FELAKTIG LEVERANS
Vid felaktiga leveranser svarar Leverantören för samtliga kostnader
8.6
EMBALLAGE
Emballagekostnader och eventuella lasttillbehör ska ingå. Leverantören svarar även
för återtagning och borttransport av lasttillbehör och lastpallar (även engångspall)
utan extra kostnad för beställaren.
9.0
9.1
FAKTURERING, BETALNING M M
FAKTURA
Faktura utställs på och sändes till avropande enhet.
Faktura till Norrköpings kommun sänds till Norrköpings kommun,
fakturaskanningen, refkod xxxx, 601 69 Norrköping.
Faktura till Hyresbostäder sänds till Hyresbostäder i Norrköping, PAC03145, FE 546,
105 69 Stockholm.
Betalning sker 30 dagar efter mottagen faktura och av avropande enhet godkänd
leverans.
Av fakturan ska framgå F-skattenummer, organisations- och
momsregistreringsnummer, tydlig varubeskrivning, avropare, mottagare,
beställnings- och leveransdatum.
Felaktig faktura reklameras för åtgärd.
9.2
ADMINISTRATIVA AVGIFTER
Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras
inte.
9.3
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Enligt bestämmelserna i räntelagen.
10.0
10.1
INFORMATION
PRISLISTOR, BROSCHYRER M M
Leverantören tillhandahåller utan kostnad prislistor, broschyrmaterial och
produktinformation på svenska språket.
All information från Leverantören avseende produkter, prislistor etc som sänds till
avropande enheter ska även distribueras till Beställarens ombud.
Sid 2(4)
AVTALS FÖRLAGA
FÄRGHANDELSVAROR
DNR UH-2012-76
10.2
STATISTIK
Leverantören ska omgående efter begäran av Beställaren, presentera statistik
avseende leveranser som omfattas av detta avtal. Statistik ska redovisas digitalt i
Microsoft Excel (eller kompatibelt). Statistiken ska utvisa period, artikel, antal
artiklar, pris etc.
11.0
ANSVAR
Leverantören ansvarar för att levererade produkter uppfyller gällande lagar och
regler (CE-märkning m.m.) på området.
12.0
FORCE MAJEURE
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt
detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet (befrielsegrund), som
ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret
upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.
Såsom befrielsegrund ska anses eldsvåda, krig, mobilisering, eller oförutsedda
militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden samt försening av leverans från underleverantör, om förseningen har
sin grund som avses i denna punkt.
Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden ska inte anses som
befrielsegrund om part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.
För att uppnå befrielse enligt ovan ska part utan dröjsmål skriftligen meddela den
andra parten härom. Skriftligt meddelande ska också lämnas utan dröjsmål vid
befrielsegrundens upphörande.
Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av
befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart
det praktiskt kan ske.
13.0
HÄVNING
Beställaren äger rätt att häva detta avtal om Leverantören eller dennes
underleverantörer i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet
och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse.
Beställaren äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan av skäl som framgår
av 10 kap. 1-2 §§ respektive 15 kap. 13 § lag (2007:1091) om offentlig
upphandling.
Hävning ska vara skriftlig.
14.0
ÖVRIGA VILLKOR
För villkor som ej reglerats i detta avtal ska ALOS 05 gälla.
15.0
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Leverantören får inte överlåta avtalet på annan utan Beställarens skriftliga
medgivande.
16.0
TVIST
Tvist ska avgöras i svensk allmän domstol, tingsrätten där Beställaren har sin
hemvist.
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Sid 3(4)
AVTALS FÖRLAGA
FÄRGHANDELSVAROR
DNR UH-2012-76
Norrköping den
Norrköping den
För Beställaren
För Leverantören
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
Upphandlingscenter
Namn
Titel
Sid 4(4)