Norrköpings Kommun

advertisement
AVTAL
TRYCKNING AV EVENEMANGSGUIDE
UH-2012-208
1.0
PARTER OCH OMBUD
Kompletteras senare
2.0
MEDVERKANDE BESTÄLLARE
I detta avtal medverkar:
 Linköpings kommun
 Norrköpings kommun (reservation)
3.0
OMFATTNING
En gemensam Evenemangsguide som ska tryckas och distribueras till distributör i
respektive kommun samt till en angiven adress i respektive kommun.
 Linköpings kommun har cirka 77 000 hushåll
 Norrköpings kommun har cirka 70 000 hushåll (reservation)
Antal hushåll ska endast ses som en vägledning för anbudsgivaren och gäller utan
förbindelse från kommunernas sida.
På grund av eventuella strukturförändringar kan inte Beställaren förbinda sig att
Avropa angivna volymer/utgåvor, utan Leverantören är skyldig att leverera det
verkliga behovet vare sig det över- eller understiger de redovisade
volymerna/utgåvorna.
Kommunerna medverkar som självständiga avtalsparter och fattar egna
tilldelningsbeslut, men Upphandlingscenter, tecknar avtal på uppdrag av respektive
medverkande Beställare.
4.0
AVTALSTID
Avtalstiden är 2 år. Avtalet beräknas träda i kraft 2013-03-01.
Upphandlingscenter/Beställaren har rätt att förlänga avtalet med oförändrade
villkor 1 år + 1 år.
Beställaren ska skriftligen påkalla förlängning senast tre månader innan Avtalet
upphör.
5.0
HANDLINGARS INBÖRDES FÖRHÅLLANDE
Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande
uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning.
6.0
A.
Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal, som undertecknats av parterna.
B.
Detta avtal.
C.
Förfrågningsunderlag daterat 2012-10-30
D.
Leverantörens anbud
TEKNISKA OCH KOMPETENSKRAV
 Samtliga arbeten ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.
 Maskiner och teknisk utrustning ska vara anpassade för uppdragets utförande
och ha den bemanning som krävs, för att kunna utföra uppdraget.
 Leverantören ska vara närvarande i processen och utföra erforderliga kontroller
och granskningar såsom exempelvis kontroll av original, färger och kontraster.
 Tryckta produkter ska kännetecknas utav en konstant färgåtergivning med en
hög kvalitet.
 Leverantörens personal ska ha erforderlig kompetens och utbildning så att
tjänstens kvalité garanteras.
Sid 1(6)
AVTAL
TRYCKNING AV EVENEMANGSGUIDE
DNR UH-2012-208
 Leverantörens personal ska kunna läsa, tala, förstå och kommunicera på
svenska.
7.0
7.1
KRAVSPECIFIKATION
PRODUKTION OCH LEVERANSTID AV FÄRDIGT MATERIAL
Layout av de redaktionella texterna och bilder/foton kommer att utföras av en
extern part som levererar färdigt material till Leverantören för tryck.
7.2
UTGIVNINGSTÄTHET
Evenemangsguiden består av 3 upplagor per år, vårguiden, sommarguiden och
höstguiden med början av sommarguiden 2013 som distribueras till hushållen i
slutet av maj. Eventuell kan evenemangsguiden utökas till 4 upplagor/år
7.3
UPPLAGA OCH OMFATTNING
Broschyr
Pris ska lämnas på en upplaga med 77 000 ex och 147 000 ex (Linköping 77 000 ex
och eventuellt Norrköping 70 000 ex och Linköping 77 000 ex totalt 147 000) samt
1000 följande exemplar.
7.4
FORMAT
169 x 239 mm
7.5
ORIGINAL
Färdigt tryckanpassade pdf-filer
7.6
FÄRG
7.6.1
Omslag
4+4+ VB Gloss eller likvärdig (första och sista sidan)
7.6.2
Inlaga
4+4
7.7
PAPPER
7.7.1
Omslag
100g G-print eller likvärdigt
7.7.2
Inlaga
100g G-print eller likvärdigt
7.8
EFTERBEHANDLING
Klammerhäftad broschyr
7.9
OMFÅNG
Pris ska lämnas med ett omfång på 52 sidor och ett omfång på 104 sidor.
7.10
BOKBINDERI
Falsning, klamring, snörade buntar om max 25 ex (med 104 sidor) och max 50 ex
(med 52 sidor).
8.0
8.1
PRISER
PRIS
Priser kompletteras vid avtalstecknande.
Avtalade priser gäller fast under hela avtalsperioden inklusive eventuell förlängning,
med undantag för eventuella förändringar av papperspriser, tryckfärger och toner.
Papperspriserna är fasta i minst 1 år.
Sid 2(6)
AVTAL
TRYCKNING AV EVENEMANGSGUIDE
DNR UH-2012-208
8.2
PRISJUSTERING
Vid förändring av kostnaden för papper, tryckfärg och toner äger endera parten rätt
att årligen påkalla justering av priserna för kommande 12-månadersperiod under
förutsättning att kostnaden förändrats med minst 3 %.
Förändringen ska vara väl dokumenterad från tidigare led (i form av branschindex
eller liknande) och lätt kunna kontrolleras av Beställaren.
Justering kan ske per 1 januari varje år och begäran om justering ska tillställas
motparten senast fyra veckor innan årsskiftet.
Kan överenskommelse om nytt pris inte träffas äger Part rätt att skriftligen säga
upp avtalet med 6 månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden gäller den
senast träffade prisöverenskommelsen.
8.3
MERVÄRDESSKATT
Tillkommer enligt lag.
9.0
KONTAKTPERSON
En utsedd projektledare ska finnas tillhanda under hela avtalsperioden
10.0
PROVTRYCK
Leverantören ska lämna provtryck till båda kommunerna för godkännande. Detta
ska ske i god tid så att beställaren har trycksaken tillhanda anvisad plats inom
ramen för avtalad leveranstid.
Provtryckskostnaden, resekostnader och/eller distributionskostnader ingår i
avtalade priser.
11.0
11.1
LEVERANS
LEVERANSTID
Evenemangsguiden ska vara tillhanda anvisad plats i respektive kommun senast tio
arbetsdagar från inlämning av färdigt material inkl. leverans av provtryck för
godkännande, enligt tidsplan.
11.2
VITE VID FÖRSENAD LEVERANS
Leverans ska anses försenad om Leveransen inträffar senare än 10.e dagen.
Vite ska för varje påbörjad arbetsdag som förseningen varar utgå med 5 % på
värdet av den del som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock
ska vite i sin helhet inte överstiga 25 % av totala värdet.
Beställaren förbehåller sig rätten att debitera 500 SEK som administrationsavgift
vid varje tillfälle som vitesklausulen åberopas.
11.3
LEVERANSVILLKOR
Leverans ska ske fritt levererat, inkl transportförsäkring, till




Distributörerna som ska dela ut Evenemangsguiden i respektive kommun
Tomas Sjöström, Apotekaregatan 13 C, 581 81 Linköping (10 ex)
Helen Andersson, Trädgårdsgatan 8, 601 81 Norrköping (10 ex)
Distribution av Evenemangsguide från tryckeriet till Linköping (ca 5000 st) till
Förvaltningsservice, Linköpings kommun. Generalsgatan 4, 582 73 Linköping
 Distribution av Evenemangsguiden från tryckeriet till kultur- och fritidskontoret i
Norrköping (ca 750 st).
Samtliga ovan adresser är i Linköpings kommun och Norrköpings kommun
11.4
FELAKTIG LEVERANS
Vid felaktiga leveranser svarar Leverantören för samtliga kostnader.
Sid 3(6)
AVTAL
TRYCKNING AV EVENEMANGSGUIDE
DNR UH-2012-208
11.5
EMBALLAGE
Emballagekostnader och eventuella lasttillbehör ska ingå.
12.0
MILJÖ
Leverantören ska uppfylla lagstadgade krav ur hälso- och miljösynpunkt.
Produkter som innehåller förbjudna ämnen eller har miljö- och hälsoskadliga
effekter får inte levereras.
Om det under avtalsperioden upptäckts att någon produkt innebär risk för
människor och miljö, ska denna omedelbart ersättas.
Papper ska uppfylla kriterierna för svanenmärkning eller motsvarande.
13.0
13.1
FAKTURERING, BETALNING M M
FAKTURA
Fakturering ska ske efter leverans av respektive utgåva fördelat utifrån kommunens
antal per utgåva.
Faktura utställs på och sändes till
Linköpings kommun
Scanningscentralen 120A
Tomas Sjöström
581 81 Linköping
Norrköpings kommun
Fakturaskanningen
601 69 NORRKÖPING
referenskod 321000
Avroparens referenskod (6 siffror) anges under ”Er referens”
13.2
BETALNING
Betalning sker 30 dagar efter mottagen faktura och av avropande enhet godkänd
leverans.
Vid eventuella felaktigheter reklameras fakturan för åtgärd.
Av fakturan ska framgå F-skattenummer, organisations- och
momsregistreringsnummer, tydlig varubeskrivning, avropare, mottagare,
beställnings- och leveransdatum. Ofullständig faktura återsändes utan åtgärd.
13.3
ADMINISTRATIVA AVGIFTER
Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras
inte.
13.4
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Enligt gällande räntelagstiftning.
14.0
KVALITET OCH UTFÖRANDE
Levererade tidningar ska överensstämma med avtalade krav. Utförandet får inte
ändras under avtalsperioden utan Beställarens i förväg inhämtade skriftliga
godkännande.
Sid 4(6)
AVTAL
TRYCKNING AV EVENEMANGSGUIDE
DNR UH-2012-208
15.0
UNDERLEVERANTÖR
Leverantören äger inte rätt att anlita underleverantör för utförande av
tryckeritjänster utan Beställarens skriftliga medgivande.
Leverantör svarar för att eventuella underleverantörer uppfyller samma krav som
ställs på Leverantör.
16.0
ÄGANDERÄTT M M
Underlag som upprättats av avroparen, eller av avroparens anlitad leverantör för
avroparens räkning, ska vara avroparens egendom.
17.0
FORCE MAJEURE
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt
detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet (befrielsegrund), som
ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret
upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.
Såsom befrielsegrund ska anses eldsvåda, krig, mobilisering, eller oförutsedda
militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän
varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft, avtalsenlig konflikt på
arbetsmarknaden samt försening av leverans från underleverantör, om förseningen
har sin grund som avses i denna punkt.
Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden ska inte anses som
befrielsegrund om part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.
För att uppnå befrielse enligt ovan ska part utan dröjsmål skriftligen meddela den
andra parten härom. Skriftligt meddelande ska också lämnas utan dröjsmål vid
befrielsegrundens upphörande.
Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av
befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart
det praktiskt kan ske.
18.0
HÄVNING
Beställaren äger rätt att häva detta avtal om Leverantören eller dennes
underleverantörer i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet
och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse.
Beställaren äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan av skäl som framgår
av 10 kap. 1-2 §§ respektive 15 kap. 13 § lag (2007:1091) om offentlig
upphandling.
Hävning ska vara skriftlig.
19.0
SKADESTÅND
Leverantören svarar för skadestånd mot tredje man i det fall skada åsamkas på
grund av deras handlande.
Leverantören ansvarar för skada Leverantören, eller någon som Leverantören
svarar för, orsakat Beställaren genom vårdslöshet, försummelse eller avtalsbrott.
Leverantören svarar för skadestånd avseende sådana kostnader som Beställaren
haft med anledning av brister i utförandet som Leverantören ansvarar för.
20.0
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Leverantören får inte överlåta avtalet på annan utan Beställarens skriftliga
medgivande.
Sid 5(6)
AVTAL
TRYCKNING AV EVENEMANGSGUIDE
DNR UH-2012-208
21.0
TVIST
Tvist ska avgöras i svensk allmän domstol, med Linköpings tingsrätt som första
instans.
22.0
ÖVRIGA VILLKOR
För villkor som ej reglerats i detta Avtal gäller ALG 10.
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Datum
För Beställaren
------------------------------------Organisation
Namn
För Leverantören
---------------------------------------
Titel
Sid 6(6)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards