Upphandlingsrapport

advertisement
Parter
Mellan, , org.nr , , , nedan kallad leverantören och Boxholms kommun, org.nr 2120000407, 590 10 Boxholm, Mjölby kommun, org.nr 212000-0480, 595 80 Mjölby, Motala
kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, Vadstena kommun, org.nr 212000-2825,
592 80 Vadstena, och Ödeshögs kommun, org.nr 212000-0373, 599 80 Ödeshög, nedan
kallad beställaren, har följande avtal träffats.
Kontakt
Leverantörens kontaktman:
Tele:
E-post:
Beställarens kontaktman:
Tele:
E-post:
Ovan angivna personer är parternas avtalsföreträdare i övergripande frågor. Parterna
kan där behovet så påkallar utse andra personer med uppgift att vara köparens och
leverantörens företrädare vid genomförandet av delar av avtalat åtagande.
Omfattning
Avtalstid
3 år med start från avtalets tecknande, med option för beställaren att förlänga avtalet
med 12 månader.
Rabatt
Avtalade rabatter skall gälla fast under hela avtalsperioden.
Fakturering
Fakturaadresser
Boxholms kommun, Box 79, 590 10 BOXHOLM
Mjölby kommun, Fakturaskanning, Box 348, 595 24 MJÖLBY
Motala kommun, Fakturaskanning, Box 5121, 591 05 MOTALA
Vadstena kommun, 592 80 VADSTENA
Ödeshögs kommun, Box 54, 599 22 ÖDESHÖG
Fakturan skall vara märkt med "Er referens". Referensen skall alltid avkrävas den som
beställer varan/tjänsten. Fakturor som har fel adress eller saknar referens returneras för
komplettering.
Beställaren kommer ej att acceptera dröjsmålsräntor som orsakas av att obligatoriska
uppgifter saknas på fakturan. Om fakturan hänvisar till en följesedel eller specifikation
skall dessa bifogas fakturan.
Fakturor med ofullständiga uppgifter och/eller felaktiga faktureringsadresser kommer att
återsändas till leverantören. Förfallodag beräknas då från den dag fakturan återkommer i
rättat skick. Expeditions- eller fakturaavgifter accepteras ej.
Betalningsvillkor
30 dagar. Som fakturadatum räknas det datum fakturan inkommer till beställaren.
1
*******************************************************************************
DNR:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
AVTALSVILLKOR
DNR:
Mervärdeskatt
Tillkommer enligt gällande lagstiftning.
Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta får debiteras enligt gällande räntelagstiftning.
Prislistor/information
Leverantören skall utan kostnad tillställa beställaren det antal varuinformationsblad,
prislistor och broschyrer eller erforderliga tekniska upplysningar som beställaren
bedömer erforderligt.
Leverantören skall även löpande och vid fastställda tidpunkter informera beställarens
beställningsansvariga om nyheter och eventuella förändringar. Varuinformationsblad,
broschyrer och kataloger skall av leverantören skickas ut till varje beställande
avdelning/enhet, utan kostnad för beställaren.
Beställningar
Beställningar skall skriftligen tillställas leverantören, om ej annat särskilt
överenskommes.
Leveransvillkor
Leveranser av varierande omfattning skall ske fritt till anvisad leveransadress.
Leveranstid
Leveranstid vid avrop får inte överstiga fem arbetsdagar för lagerförda produkter inom
anbudsområde idrottsmaterial, om inget annat skriftligen överenskommits.
Leverans av produkter inom anbudsområde gymnastikutrustning skall ske inom två
veckor från avrop/beställning.
För ej lagerförda produkter eller kundanpassade produkter gäller leveranstid enligt
överenskommelse vid avrop/beställning.
Statistik
Leverantören skall kostnadsfritt tillställa beställaren statistik över fakturerade leveranser
som utförts under det gångna avtalsåret. Av statistiken skall framgå: artikelnummer,
benämning och antal artiklar per artikelnummer redovisat per kommun. Av statistiken
skall även framgå totalsumma per år och kommun.
Statistik skall redovisas elektroniskt och i en datafil kompatibel med Microsoft Excel.
Reklamation
Det åligger beställaren att reklamera vid fel som beror på leverantören eller brister i
tjänsten/produkten. Samtliga kostnader i samband med reklamationer skall betalas av
leverantören.
Avtalsbrott
Skulle någon av parterna uppenbart brista i sina åtaganden enligt tecknat avtal, kan
avtalet, med omedelbar verkan, sägas upp av motparten. Beställaren har rätt att häva
avtalet om leverantören, trots upprepade klagomål, ej rättar till orsaken till klagomålet.
AVTALSVILLKOR
DNR:
DNR:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
3
AVTALSVILLKOR
DNR:
Beställaren äger också rätt att, utan ersättningsskyldighet, häva avtalet om leverantören
ej uppfyller sina givna åtaganden vad avser leveranser och kvaliteter.
Ansvar/Försäkring
Leverantören ansvarar för samtliga skador som han, eller annan för vilken han ansvarar,
orsakar genom fel eller försummelse. Om kommunen gentemot tredje man görs ansvarig
för inträffad skada, skall leverantören hålla kommunen skadeslös.
Vid personskada begränsas leverantörens ansvar för skada till 10 Mkr per skadetillfälle.
Vid sakskada begränsas leverantörens ansvar för skada till 10 Mkr per skadetillfälle.
Ovan angivna begränsningar gäller ej om leverantören har orsakat skadan genom grov
vårdslöshet eller uppsåt.
Leverantören förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla erforderlig
ansvarsförsäkring som täcker leverantörens ansvar enligt detta avtal.
Om leverantören brister i någon av ovanstående förutsättningar, har kommunen rätt att
antingen teckna sådan försäkring på leverantörens bekostnad eller att häva avtalet.
Force majeure
Om part på grund av myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad
naturkatastrof eller annan händelse som han ej kan råda över är förhindrad att fullgöra
sina åtaganden enligt detta avtal skall han i sådan omfattning vara befriad från
desamma. Ersättning för utebliven prestation reduceras i förhållande till i vilken grad han
ej kan fullgöra sina åtaganden. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot
kollektivavtal får ej åberopas som befrielsegrund.
Parterna skall omgående informera varandra om det föreligger omständighet som kan
föranleda tillämpning av denna bestämmelse.
Tvistlösning
Tvist angående tolkning eller tillämpning av tecknat avtal skall, om parterna ej kan nå en
överenskommelse på frivillig väg, avgöras av Svensk allmän domstol på beställarens
hemort med tillämpning av Svensk rätt.
Vid tolkningstvist gäller följande ordning:
• Eventuella skriftliga tillägg till avtal/beställning
• Avtal/beställning
• Förfrågningsunderlag
• Anbud jämte eventuella tillägg
Överlåtelse av avtal
Tecknat avtal får ej överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan beställarens
skriftliga medgivande.
Ändringar och tillägg
AVTALSVILLKOR
DNR:
DNR:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
4
AVTALSVILLKOR
DNR:
Ändringar i och tillägg i tecknat avtal kan endast göras genom en överenskommelse i en
skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för parterna.
Avtalsexemplar
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.
AVTALSVILLKOR
DNR:
Download