Mall för direktupphandling över 100 000 kr

advertisement
Malmö högskola / Avdelning
Förfrågningsunderlag
Direktupphandling över 100
000 SEK
Produkt/Tjänst
201x-xx-xx
Mahr XX/XXX
Förfrågningsunderlag
Inbjudan
Malmö högskola, org.nr: 202100-4920, bjuder härmed in till en upphandling av beskrivning av det
behov som upphandlingen avser, inklusive eventuella krav på tjänsten/produkten.
Uppdragsbeskrivning/omfattning
Beskriv uppdraget och ge detaljerad information om innehåll och omfattning och vad som förväntas av
leverantören under avtalsperioden.
Kontaktperson hos Malmö högskola
Namn, e-post, tfnr
Anbudens giltighetstid
Ange hur länge leverantören ska vara bundet av sitt anbud.
Frågor och svar
Ange hur frågor och svar i direktupphandlingen ska hanteras.
Sista datum för lämnade av anbud
Ange sista dagen för lämnande av anbud. (skälig tid med tanke på omfattning)
Anbudsadress och kontaktuppgifter
Ange vart anbudet ska skickas och vilken tjänsteman som är kontaktperson för upphandlingen. Ange
även om anbudet får skickas via e-post och till vilken e-postadress.
Nedan finns de krav som ställs samt de uppgifter och redogörelser som efterfrågas. Svara i formuläret
genom att kryssa i de ja/nej rutor som finns under varje krav samt fyll i de uppgifter och redogörelser
som efterfrågas. Varje krav ska uppfyllas för att anbudet ska gå godkännas och gå vidare i
utvärderingen. Tänk på att skall krav inte kan kompletteras efter det att anbudstiden gått ut.
Fyll i svarsfälten elektroniskt men skriv sedan ut och underteckna.
Post address
Address
Malmö Högskola
Område
Neptuniplan 7
205 06 Malmö, Sweden
Tel
+46 40 665 70 00
Fax Registration
+46 40 665 70 10
Internet
www.mah.se
E-post
1 Leverantörsuppgifter
Anbudsgivare:
Organisationsnr:
Adress:
Postadress:
Telefon:
e-post:
Lämnade bilagor:
Kontaktperson:
(ang.anbud)
Telefon:
e-post
Underrättelse om
beslut: (skall sändas
till)
e-post
2 Krav på leverantören
Utöver de obligatoriska uteslutningsgrunderna, vilka anges i 10 kap. 1 § lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling (LOU), kommer Malmö högskola utesluta anbudsgivare från
deltagande i upphandlingen om anbudsgivaren
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller
tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller
annat liknande förfarande,
3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten
kan visa detta,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna
landet eller i det land där upphandlingen sker, eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat
felaktiga upplysningar som begärts med stöd av 10 kap. 2 § LOU.
Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet
lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.
Leverantör skall ha den ekonomiska ställning som krävs för leverans av efterfrågade tjänster enligt i
detta förfrågningsunderlag angivna villkor under hela avtalstiden.
Malmö högskola godtar uppgifter om företagets samlade omsättning, balansräkningar, intyg från banker
eller andra kreditprövningsinstitut liknande UC.
Malmö högskola hänvisar här till vad som föreskrivs i 11 kap 7-9 §§ LOU.
Anbudsgivare som bedöms vara i ej godtarbar riskklass eller ha låg kreditvärdighet kan komma att
uteslutas om inte anbudsgivaren lämnar en godtagbar förklaring till varför man hamnat i denna riskklass.
Det är möjligt att ställa krav på att en viss angiven riskklassificering ska vara uppfyllt
Uppfylles: Ja
Kommentar:
Nej
2.1 Krav på erfarenhet
Exempel för tjänster:
De personer som anlitas för utförandet skall ha branscherfarenhet eller flerårig vana av liknande arbeten
samt ha relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet.
Anbudsgivaren skall ha branscherfarenhet. Bevis på detta skall vara minst X st referenser från liknande
uppdrag och förteckning över uppdrag som genomförts. Därför skall referenser fyllas i nedan.
Ange gärna om det finns specifika erfarenheter som krävs.
Exempel för varor:
Anbudsgivaren skall ha branscherfarenhet. Bevis på detta skall vara minst X st referenser från liknande
åtaganden och förteckning över leveranser som genomförts. Därför skall referenser fyllas i nedan.
Ange gärna om det finns specifika erfarenheter som krävs
Följande uppgifter skall redovisas för varje referens:
Organisation, namn på kontaktperson (referent), kontaktuppgifter till referenten samt en kort
beskrivning av uppdraget och leveranstidpunkt/er.
OBS! Referenser ska vara informerade och anträffbara via telefon eller e-post.
Referens 1:
Referens 2:
Referens 3:
Referens 4:
Referens 5:
Uppfylles:
Kommentar:
Ja
Nej
3 Kravspecifikation (obligatoriska krav)
Nedanstående specifika krav skall uppfyllas.
3.1 Skallkrav
Krav på upphandlingsföremålet kan formuleras fritt. Kraven skall vara tydligt formulerade och
proportionerliga!
-
XX
XX
XX
Uppfylles:
Kommentar:
4
Ja
Nej
Utvärdering
Anbud kan utvärderas med hänsyn tagen på t ex: Kvalitet/miljö/funktionalitet/tillgänglighet/
referensbedömning/design m m eller på lägst pris.
5
Pris
Pris anges exklusive mervärdeskatt i svenska kronor enligt nedanstående. Observera att i priset skall
även övriga kringkostnader ingå. Malmö högskola kommer inte att acceptera att andra oförutsedda
kostnader uppkommer efter anbudstidens utgång.
XXX
XXX
XXX
XXX
Utvärderingssumma (summeras av arbetsgivaren)
kr
kr
kr
kr
kr
Avtalsvillkor
Nedan är bara förslag och måste anpassas beroende på varan/tjänsten som avses upphandlas.
Avtalstid/Leveranstid
Detta avtal gäller från och med XXXX-XX-XX till och med XXXX-XX-XX med möjlighet till
förlängning, XX månader/år.
Prisjusteringar
Fast pris gäller från avtalstecknandet och ett år framåt eller till avtalets slut exklusive förlängning/ar.
Därefter kan prisjustering vara möjlig. Leverantörens förslag till prisjusteringar meddelas Beställaren
skriftligen. Godkänner Beställaren ändringarna träder dessa i kraft 30 dagar efter det att Beställaren
mottagit Leverantörens prisändringsmeddelande.
Leverantören skall kunna dokumentera att förändringar av personal-, tillverknings- eller
distributionskostnader, eller därmed jämförbara, har ägt rum samt att den allmänna prissättningen i
Sverige på avtalade produkter/tjänster har ändrats. Om Beställaren inte godkänner ändringarna fortlöper
avtalet med oförändrade villkor, alternativt kan avtalet sägas upp med en uppsägningstid på 3 månader.
Retroaktiv prishöjning godkännes ej.
Beställningar
Beställning görs på telefon, post eller e-post.
Fakturerings- och betalningsvillkor
Betalning skall ske 30 dagar efter fakturans ankomstdag och fullgjord, godkänd leverans. Fakturan skall
vara i SEK.
Faktureringsavgifter eller andra icke överenskomna tillägg får ej förekomma. Faktura utformas och är
uppställd efter högskolans önskemål.
Faktura i ett original skall ställas till:
Malmö högskola
Ref. id: XXXX
Box 50500
202 50 Malmö
Lagstadgad mervärdeskatt skall faktureras på faktura.
Om faktura innehåller felaktigt belopp skall detta krediteras. Betalning av rätt belopp sker i så fall inte förrän
kreditfaktura erhållits.
Då Malmö högskola har infört elektronisk handel efter årsskiftet 2013 skall leverantören kunna skicka fakturor
elektroniskt och även ta emot ordrar elektroniskt.
Betalning och dröjsmålsränta
Betalning netto sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag.
Dröjsmålsränta vid fakturering debiteras enligt räntelagen (1975:635)
Betalning av efterbeställningar sker enligt överenskommelse med beställaren.
Garantivillkor
All utrustning och dess ingående delar skall ha 2 (två) års garantitid och räknas från dagen då godkänd leverans
slutbesiktigas.
I första hand skall det aktuella felet avhjälpas.
Försäkringar
Leverantören skall ha giltig allriskförsäkring och ansvarsförsäkring under leverans och installation.
Leveranstid
XXXX
Leveransadress
XXXX
Transportemballage
Emballage skall kostnadsfritt ingå i leveransen samt omhändertagas av leverantören i omedelbar anslutning till
leverans/installation.
Leveransförsening
Vid leveransförsening skall vite utgå till Beställaren med XX % av ordervärdet per påbörjad vecka efter utlovad
leveranstid.
Överlåtelse av avtal och tillägg
Leverantören äger inte rätt att fritt överlåta detta avtal på annan utan högskolans skriftliga medgivanden såvida
inte leverantören fusioneras med eller köps upp av annat företag. I de fall avtal överlåts skall avtal gälla oförändrat
såvida inte parterna kommer överens om annat.
Leverantören äger inte rätt att utan Malmö högskola skriftliga medgivande överlåta fordringar eller andra anspråk
(inklusive krav på skadestånd) hänförliga till detta avtal till tredje part.
Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara giltiga vara skriftliga och undertecknade av för respektive
part behörig(a) person(er).
Uppsägning/Hävning av avtal
Malmö högskola äger rätt att när som helst under avtalsperioden säga upp avtalet till
omedelbart upphörande i det fall leverantören inte uppfyller avtalade villkor under förutsättning att
(i) Leverantörens underlåtenhet att uppfylla sådana villkor är av väsentlig betydelse;
(ii) Leverantören insett eller borde ha insett villkorens betydelse för Malmö högskola;
(iii) Leverantören inte inom trettio (30) dagar efter Malmö högskolas skriftliga påtalande av leverantörens
bristande uppfyllelse av avtalade villkor vidtagit rättelse.
Motsvarande uppsägnings-/hävningsrätt gäller för Malmö högskola då förhållanden angivna i 10 kap 1§ och 10
kap 2§, p1 lagen om offentlig upphandling (2007:1091), föreligger.
Leverantören äger rätt att häva avtalet om Malmö högskola bryter mot sina åtaganden enligt avtalet under
förutsättning att
(i) Malmö högskola underlåtenhet att uppfylla sådana villkor är av väsentlig betydelse;
(ii) Malmö högskola insett eller borde ha insett villkorens betydelse för leverantören;
(iii) Malmö högskola inte inom trettio (30) dagar efter leverantörens skriftliga påtalande av Malmö högskolas
bristande uppfyllelse av avtalade villkor vidtagit rättelse.
Tvist
Tvist mellan avtalsparterna skall avgöras enligt svensk lag samt hänskjutas till domstol på den ort Malmö
högskola har sin huvudsakliga etablering. Vid tvist rörande tolkning,
omfattande samt effekter av upprättat avtal skall lösning sökas i följande handlingar i föreskriven rangordning:
1) Beställning/avtal med eventuella bilagor
2) Antaget anbud med eventuella bilagor
3) Eventuella branschvillkor såvida dessa ej strider mot tvingande lagstiftning
Force majeure
Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet
utanför partens kontroll och som denne skäligen inte kunnat räkna med vid avtalets tillkomst och vars följder
parten inte kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet anses exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda,
krig, krigsliknande tillstånd, beslag, valutarestriktioner, uppror etc.
Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet skall omedelbart skriftligen underrätta motparten om
detta.
Download