anbudsförfrågan - Ängelholms kommun

advertisement
ANBUDSFÖRFRÅGAN
Ni inbjuds inkomma med anbud på ”Källsorteringsmöbler”
Köpare
Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977
Sista anbudsdag
2013-09-15
Anbudet ska vara giltigt till
2014-01-01
Leveranstid
Produkterna levereras och installeras på anvisad plats i Ängelholms Stadshus efter överenskommelse
med beställaren. Önskad leveranstid, tre veckor.
Upphandlingsform
Direktupphandling enligt 15 kap Lagen om offentlig upphandling LOU (2007:1091) om offentlig
upphandling, LOU, med ändringar t o m (2012:392).
Språk
Anbudet skall lämnas på svenska
Avbrytande av upphandling
Kommunen äger rätt att avbryta upphandlingen om lämnade anbud, som uppfyller kraven i
kravspecifikationen, har ett pris som överstiger gränsen för direktupphandling, anslag eller budgeterade
medel, eller om upphandlingen av annan affärsmässigt grundad anledning inte kan fullföljas.
Upplysningar under upphandlingen
Namn: Bengt Bertilsson, Pia Radil
Tfn: 0431-469094, 0431-469060
e-post: fö[email protected]
Krav på leverantör
Anbudsgivare skall uppfylla i Sverige lagenligt ställda krav avseende
sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Företaget skall vara registrerat för F-skatt. Företaget
eller person som företräder företaget får inte vara dömd för brott i yrkesutövningen eller ha gjort sig
skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. I enlighet med LOU 10 kap.
Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: [email protected]
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
2 (3)
Anbudsgivare skall i anbudet ange sitt organisationsnummer
Den upphandlande enheten kan komma att kontrollera anbudsgivaren uppfyller kraven via skatte- och
kronofogdemyndigheten eller på annat sätt.
Kravspecifikation/beskrivning
Nio stycken möbler för källsortering. Möblerna ska innehålla fem stycken fraktioner, mat-, restavfall,
hård- och mjukplast samt pappersförpackningar. Möblerna ska vara av sådant material och utformning
att det är lätt placera dem i kontorsmiljö och hålla dem rena. Möbelns bredd får ej överstiga 90 cm och
djup ej överstiga 45 cm
Möblerna ska ha fem stycken sorteringsboxar/lådor som är av ett material som gör dem lätthanterliga
att tömma och hålla rena. En sorteringsbox/låda ska sortera matavfall och den insatsen ska då innehålla
möjlighet för matavfallspåse av papper. Sorteringsboxarna/lådorna ska ha en volym 20-25 liter.
Anbud med lägsta pris kommer att antas.
KOMMERSIELLA VILLKOR
Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och godkänd mottagen faktura, såtillvida inte sista
betalningsdag (30 dagar efter godkänd fakturas ankomstdag) infaller på en fredag eller dag före helgdag
då sista betalningsdag i stället skall anses infalla närmast följande bankdag.
Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen
Dröjsmålsränta understigande 300 SEK exklusive mervärdesskatt betalas inte.
Anbudspriser
Anbudspriser skall anges netto i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdeskatt och inkludera samtliga
åtaganden enligt detta förfrågningsunderlag inklusive resor, restid, reseersättning, traktamente etc.
Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad av behörig
företrädare för båda parter.
Uppdrags utförande
Företaget skall utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med
den skicklighet och omsorg som Ängelholms Kommun har anledning att förvänta av ett
välrenommerat företag verksamt inom branschen.
Krav på leverantören
Leverantören förbinder sig och ansvarar för
att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad beträffar skatter och avgifter,
att åberopa sin F-skattsedel under hela avtalsperioden
att förändringar beträffande egen F-skattestatus ofördröjligen meddelas kommunen,
att avkräva samma utfästelse av den som leverantören i förekommande fall anlitar.
att vidmakthålla aktuell försäkring under hela avtalstiden
3 (3)
Rätt att innehålla betalning
Har köparen krav på grund av leverantörens dröjsmål eller på grund av uppdraget inte är genomfört på
överenskommet sätt har köparen rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet.
Hävning
Envar av parterna äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om part bryter mot
bestämmelse i detta avtal eller inte följer gällande tillämpliga lagar, förordningar och/eller andra
bestämmelser och avtalsbrottet inte är av endast ringa betydelse samt rättelse inte skett inom trettio (30)
dagar, efter skriftlig anmaning därtill. Kontraktsavbrott av väsentlig betydelse föreligger exempelvis om
leverantören vid upprepade tillfällen inte lever upp till förutsättningarna i ingånget avtal.
Hävningsgrund föreligger dessutom om företaget försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant
obestånd att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Köparen kan säga upp hela eller delar
av avtalet vid dröjsmål orsakat av leverantören eller av den som leverantören i förekommande fall
anlitar, om dröjsmålet med färdigställandet överstiger 30 dagar.
Vid hävning enligt ovan äger leverantören rätt till ersättning för utfört arbete endast om resultatet har
ett värde som svarar mot arbetsinsatsen.
Skadestånd/ersättning
Kommunen har rätt till skadestånd/ersättning för skada kommunen lidit pga. leverantörens avtalsbrott
eventuellt skadestånd som utgivits till tredje man samt för kostnader som föranleds av ett nytt
upphandlingsförfarande
Leverantören ansvarar för samarbetsparts- eller underleverantörs arbete så som för egen del.
Överlåtelse av avtal
Part har inte rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter
enligt detta avtal
Tvist
Eventuella tvister skall i första hand avgöras i förhandling mellan parterna, därefter avgöras i svensk
domstol med tillämpning av svensk rätt.
Välkommen att skicka in Ert anbud via e-post senast 2013-09-15.
Anbud ska skickas per e-post till:
[email protected]
Med vänliga hälsningar
Pia Radil
Lokalvårdschef
Tfn 0431--469060
Download