Mall för direktupphandling över 100 000 SEK

advertisement
Malmö högskola / Fakultet/Institution/Avdelning
Förfrågningsunderlag
Direktupphandling över
100 000 SEK
Produkt/Tjänst
201x-xx-xx
Diarienummer
Förfrågningsunderlag
Inbjudan
Malmö högskola, org.nr: 202100-4920, bjuder härmed in till anbudsgivning avseende beskrivning av det behov
som upphandlingen avser, inklusive eventuella krav på tjänsten/produkten.
Omfattning
Beskriv efterfrågad produkt/tjänst och ge detaljerad information om innehåll och omfattning och vad som
förväntas av leverantören under avtalsperioden.
Kontaktperson hos Malmö högskola
Namn, e-post, tfnr
Anbudens giltighetstid
Ange hur länge leverantören ska vara bundet av sitt anbud.
Frågor och svar
Ange hur frågor och svar i direktupphandlingen kommer att hanteras.
Sista datum för lämnade av anbud
Ange sista dagen för lämnande av anbud. (skälig tid med hänsyn till omfattning)
Anbudsadress och kontaktuppgifter
Ange vart anbudet ska skickas och vilken tjänsteman som är kontaktperson för upphandlingen. Ange även om
anbudet får skickas via e-post och till vilken e-postadress.
Post address
Address
Malmö ögskola
Neptuniplan 7
Fakultet/Institution/Avdelning
205 06 Malmö
Tel
Registrator
Internet
+46 40 665 70 00
[email protected]
www.mah.se
E-post
Page 2 of 7
Krav
Nedan finns de krav som ställs samt de uppgifter och redogörelser som efterfrågas. Svara i formuläret genom att
kryssa i de ja/nej rutor som finns under varje krav samt fyll i de uppgifter och redogörelser som efterfrågas. Varje
krav ska uppfyllas för att anbudet ska gå godkännas och gå vidare i utvärderingen. Tänk på att ska-krav inte kan
kompletteras efter det att anbudstiden gått ut.
Fyll i svarsfälten elektroniskt men skriv sedan ut och underteckna.
1.
Leverantörsuppgifter
Anbudsgivare:
Organisationsnr:
Adress:
Postadress:
Telefon:
e-post:
Lämnade bilagor:
Kontaktpersons namn (ang. anbud):
Telefon:
e-post
2.
Krav på leverantören
En anbudsgivare ska uteslutas om det finns grund för uteslutning enligt LOU 13 kap1§. Anbudsgivaren ska intyga
att sådan grund inte finns.
Accepteras ska-kravet?
Ja
Nej
Eventuell kommentar:
Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och
avgiftsskyldigheter.
Uppfylls ska-kravet?
Ja
Nej
Eventuell kommentar:
Leverantör ska ha den ekonomiska ställning som krävs för leverans av efterfrågade tjänster enligt i detta
förfrågningsunderlag angivna villkor under hela avtalstiden.
Det är möjligt att ställa krav på att en viss angiven riskklassificering ska vara uppfyllt
Uppfylls ska-kravet?
Ja
Nej
Page 3 of 7
Eventuell kommentar:
3.
Krav på leverantörens erfarenhet
De personer som anlitas för utförandet (om aktuellt) ska ha branscherfarenhet eller flerårig vana av liknande
arbeten samt ha relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet. Ange gärna om det finns specifika erfarenheter som
krävs.
Uppfylls ska-kravet?
Ja
Nej
Eventuell kommentar:
Anbudsgivaren ska ha branscherfarenhet. Som bevis ska anbudsgivaren lämna x st referenser från liknande
uppdrag och förteckning över uppdrag som genomförts.
Uppfylls ska-kravet?
Ja
Nej
Ange referens: kontaktperson, e-postadress, telefonnummer
4.
Kravspecifikation (obligatoriska krav)
Nedanstående specifika krav ska uppfyllas.
Krav på upphandlingsföremålet formuleras fritt. Kraven ska vara tydligt formulerade och proportionerliga!
Uppfylls ska-kravet?
Ja
Nej
Eventuell kommentar:
5.
Pris
Pris ska anges exklusive mervärdeskatt i svenska kronor enligt nedanstående. Observera att i priset ska även
övriga kringkostnader ingå. Malmö högskola kommer inte att acceptera att andra oförutsedda kostnader
uppkommer efter anbudstidens utgång.
Utvärderingssumma:
kr
kr
kr
kr
kr
Page 4 of 7
6.
Utvärdering
Anbud kan utvärderas med hänsyn tagen på t ex: Kvalitet/miljö/funktionalitet/tillgänglighet/
referensbedömning/design m m eller på lägst pris.
Page 5 of 7
7.
Avtalsvillkor
Nedanstående är förslag och ska anpassas beroende på varan/tjänsten som avses upphandlas.
Avtalstid/Leveranstid
Detta avtal gäller från och med datum till och med datum med möjlighet till förlängning, XX månader/år.
Prisjusteringar
Fast pris gäller från avtalstecknandet och ett år framåt eller till avtalets slut exklusive förlängning/ar.
Därefter kan prisjustering vara möjlig. Leverantörens förslag till prisjusteringar meddelas Beställaren skriftligen.
Godkänner Beställaren ändringarna träder dessa i kraft 30 dagar efter det att Beställaren mottagit Leverantörens
prisändringsmeddelande.
Leverantören ska kunna dokumentera att förändringar av personal-, tillverknings- eller distributionskostnader,
eller därmed jämförbara, har ägt rum samt att den allmänna prissättningen i Sverige på avtalade produkter/tjänster
har ändrats. Om Beställaren inte godkänner ändringarna fortlöper avtalet med oförändrade villkor, alternativt kan
avtalet sägas upp med en uppsägningstid på 3 månader. Retroaktiv prishöjning godkännes ej.
Beställningar
Beställning görs på telefon, post eller e-post.
Fakturerings- och betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och fullgjord, godkänd leverans. Fakturan ska vara i SEK.
Faktureringsavgifter eller andra icke överenskomna tillägg får ej förekomma. Faktura utformas och är uppställd
efter högskolans önskemål.
Faktura i ett original ska ställas till:
Malmö högskola
ER REF: XXXX
Box 50500
202 50 Malmö
Lagstadgad mervärdeskatt ska faktureras på faktura.
Om faktura innehåller felaktigt belopp ska detta krediteras. Betalning av rätt belopp sker i så fall inte förrän
kreditfaktura erhållits.
Alternativt: Leverantören ska skicka fakturor elektroniskt och även ta emot ordrar elektroniskt.
Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta vid fakturering debiteras enligt räntelagen (1975:635)
Garantivillkor
All utrustning och dess ingående delar ska ha 2 (två) års garantitid som räknas från dagen då godkänd leverans
slutbesiktigas.
Page 6 of 7
Försäkringar
Leverantören ska ha giltig allriskförsäkring och ansvarsförsäkring under leverans och installation.
Leveranstid
Datum, alternativt tidsintervall
Leveransadress
Adress
Transportemballage
Emballage ska kostnadsfritt ingå i leveransen samt omhändertagas av leverantören i omedelbar anslutning till
leverans/installation.
Leveransförsening
Vid leveransförsening ska vite utgå till Beställaren med xx % av ordervärdet per påbörjad vecka efter
överenskommen leveranstid.
Överlåtelse av avtal och tillägg
Leverantören äger inte rätt att fritt överlåta detta avtal på annan utan högskolans skriftliga medgivanden såvida
inte leverantören fusioneras med eller köps upp av annat företag. I de fall avtal överlåts ska avtal gälla oförändrat
såvida inte parterna kommer överens om annat.
Leverantören äger inte rätt att utan Malmö högskola skriftliga medgivande överlåta fordringar eller andra anspråk
(inklusive krav på skadestånd) hänförliga till detta avtal till tredje part.
Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara giltiga vara skriftliga och undertecknade av för respektive part
behörig(a) person(er).
Uppsägning/Hävning av avtal
Malmö högskola äger rätt att när som helst under avtalsperioden säga upp avtalet till omedelbart upphörande i det
fall leverantören inte uppfyller avtalade villkor under förutsättning att
(i) Leverantörens underlåtenhet att uppfylla sådana villkor är av väsentlig betydelse;
(ii) Leverantören insett eller borde ha insett villkorens betydelse för Malmö högskola;
(iii) Leverantören inte inom trettio (30) dagar efter Malmö högskolas skriftliga påtalande av leverantörens
bristande uppfyllelse av avtalade villkor vidtagit rättelse.
Motsvarande uppsägnings-/hävningsrätt gäller för Malmö högskola då förhållanden angivna i 13 kap 1§ och 2§,
lagen om offentlig upphandling (2016:1145), föreligger.
Leverantören äger rätt att häva avtalet om Malmö högskola bryter mot sina åtaganden enligt avtalet under
förutsättning att
(i) Malmö högskola underlåtenhet att uppfylla sådana villkor är av väsentlig betydelse;
(ii) Malmö högskola insett eller borde ha insett villkorens betydelse för leverantören;
Page 7 of 7
(iii) Malmö högskola inte inom trettio (30) dagar efter leverantörens skriftliga påtalande av Malmö högskolas
bristande uppfyllelse av avtalade villkor vidtagit rättelse.
Tvist
Tvist mellan avtalsparterna ska avgöras enligt svensk lag samt hänskjutas till domstol i Malmö.
Vid tvist rörande tolkning, omfattning samt effekter av upprättat avtal ska lösning sökas i följande handlingar i
föreskriven rangordning:
1)
2)
3)
4)
Beställning/avtal med eventuella bilagor
Upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag)
Eventuella branschvillkor såvida dessa ej strider mot tvingande lagstiftning
Antaget anbud med eventuella bilagor
Force majeure
Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet
utanför partens kontroll och som denne skäligen inte kunnat räkna med vid avtalets tillkomst och vars följder
parten inte kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet anses exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda,
krig, krigsliknande tillstånd, beslag, valutarestriktioner, uppror etc.
Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omedelbart skriftligen underrätta motparten om
detta.
Undertecknande
Föreliggande dokument har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit vardera ett.
Malmö __ / __-2017
Malmö högskola
Malmö __ /..__-2017
Anbudsgivare
____________________
Namn
Titel
_____________________
Namn
Titel
Download