villkor för företagskunder avseende serviceavtal av

advertisement
Vattenfall AB:s (”Vattenfall”) villkor för företagskunder avseende serviceavtal av fjärrvärmecentral i kundens anläggning
avseende två besök per år.
Med fjärrvärmecentral avses en komplett central, inklusive komponenter för beredning av värme och tappvarmvatten,
vilken är ansluten till Leverantörens fjärrvärmenät.
1. Servicebesök
Leverantören förbinder sig att genomföra två
servicebesök årligen. Ett besök under vinterperioden,
oftast oktober till och med mars samt ett besök under
sommarperioden. Besöken sker dagtid enligt
överenskommelse.
Vid servicebesöket kontrollerar Leverantören:








Fjärrvärmecentralen gällande läckage och korrosion
Temperaturnivåerna och rapporterar om onormala
värden
Om primärsidans filter behöver rengöras samt
rengör vid behov
Funktionen av reglercentraler och tillhörande
komponenter
Funktionen av styr-, säkerhets- och
avstängningsventiler
Cirkulationspumparnas funktion och kondition
Expansionskärlens funktion och kondition
Värmeväxlarens funktion och kondition
Servicebesöket sammanfattas i ett skriftligt
serviceprotokoll till Kunden. Rådgivning erhålls utifrån
påpekade brister i serviceprotokollet.
2. Tillgänglighet till fjärrvärmecentralen
För att Leverantörens serviceförpliktelser ska gälla får
fjärrvärmecentralen inte vara låst eller blockerad av
något som Leverantören inte råder över. Transportvägar
ska vara fria, liksom tillträde till utrymmen som är
nödvändiga för att kunna utföra arbetet. Detta eller
andra omständigheter som omöjliggör tillträde på annat
sätt är Kundens ansvar.
3. Leverantörens ansvar
Leverantören är i förhållande till Kund inte ansvarig för
skada som direkt eller indirekt förorsakats av
omständigheter, eller andra hinder, över vilka
Leverantören inte råder eller vid omständigheter där
Leverantören inte agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt.
Leverantören ansvarar inte för fel eller för skada som
uppkommit på fjärrvärmecentralen eller följdfel eller
skador på grund av yttre omständigheter såsom
översvämning, elkortslutning, brand, yttre påverkan på
fjärrvärmecentralen med mera.
4. Pris och betalning
Kostnaden faktureras som ett tillägg till Kundens
ordinarie fjärrvärmefakturering. Faktureringen sker
månaden efter besiktningsbesöket.
Betalningen ska vara Leverantören tillhanda senast 30
dagar efter fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål har
Leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt
räntelagen.
Dessutom kommer servicebesöken att upphöra tills att
betalningen har inkommit till Leverantören.
Om betalning uteblir har Leverantören rätt att säga upp
detta avtal med omedelbar verkan, utan att Kunden kan
göra gällande krav på ersättning eller liknande.
5. Giltighetstid
Avtalet gäller ett år från det datum då beställning gjorts.
Därefter löper avtalet med 3 månaders uppsägningstid
för bägge parter.
Uppsägning av detta avtal ska göras skriftligt. Byter
fastigheten ägare eller Kunden upphör att vara
fjärrvärmekund ska Kunden anmäla detta utan dröjsmål
till Leverantören med angivande av tidpunkt då
ägarbytet eller upphörande av fjärrvärmeleverans sker.
Därefter upphör avtalet utan uppsägning.
6. Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra
viss förpliktelse enligt detta avtal om det finns befriande
omständigheter som förhindrar, avsevärt försvårar eller
försenar fullgörandet av arbetet. Med befriande
omständigheter menas exempelvis myndighets åtgärd
eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad
lagstiftning, egen eller annans konflikt på
arbetsmarknaden, blockad, terrorhandling, brand,
översvämning, extrema väderleksförhållanden eller
olyckshändelse av större omfattning.
Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan
skall utan dröjsmål underrätta andra parten därom.
7. Tvisteklausul
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta
avtal eller därur härflytande rättsförhållande skall slutligt
avgöras genom skiljedom enligt regler för Stockholms
Handelskammares skiljedomsinstitut. Skiljenämnden
skall bestå av tre skiljemän. Vardera part skall utse var
sin skiljeman och Skiljedomsinstitutet utse ordföranden.
Platsen för skiljeförfarandet skall vara Stockholm.
Skiljeförfarandet skall äga rum på svenska.
Skiljeförfarandet och de dokument som härrör från
förfarandet, inklusive skiljedomen, skall omfattas av
sekretess. Svensk lag skall vara tillämplig på detta avtal.
Download