projekteringsavtal utkast 20120402ÄK

advertisement
Avtal om projektering
mellan
Ängelholms kommun
och
Kunskapsporten AB
Detta avtal (”Avtalet”) om projektering och kostnader för projektering har träffats
mellan
(1) Ängelholms kommun, org. nr 212000-0977, 26280 Ängelholm
(”Kommunen”); och
(2) Kunskapsporten AB, org. nr 556420-7826, Vasagatan 54, 411 37 Göteborg
(”Leverantören”)
Kommunen och Leverantören benämns gemensamt ”Parterna” och var för sig för ”Part”.
1.
BAKGRUND
1.1
Parterna har ingått avtal om projektering, byggnation, finansiering, ägande och drift
av en badanläggning i Ängelholm (“Badhusavtalet”), efter att Kommunen
genomfört ett upphandlingsförfarande enligt LOU. Parternas syfte med
Badhusavtalet är att tillgodose behovet och intresset av en modern och
arkitektoniskt tilltalande bad-anläggning hos kommunens medlemmar, i kommunen
förekommande idrottsföreningar och övriga.
1.2
Nu ifrågavarande Avtal syftar till att åstadkomma en snabbare
färdigställandeprocess än vad som är möjligt om fortsatt planering och projektering
skall avvakta lagakraftvunnen plan för det aktuella badhuset.
1.3
Länsstyrelsen beslutade 2012-01-30 att upphäva kommunfullmäktiges i Ängelholms
beslut 2011-10-24 om detaljplan för del av kv Lasarettet (badhus), dnr 2010/472.
Kommunen inledde under februari/mars 2012 arbetet med att revidera
detaljplanen i de delar länsstyrelsen framfört kritik/synpunkter.
2.
LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE
2.1
Leverantören åtar sig genom Avtalet att omedelbart påbörja projektering och annan
erforderlig planering utan att, i enlighet med normal praxis, invänta lagakraftvunnet
beslut om detaljplan för den aktuella byggnaden.
2.2
De åtagande som Leverantören har enligt Badhusavtalet med avseende på kvalitet
och fackmannamässigt utförande skall i motsvarande mån anses tillämpliga på
Avtalet.
2.3
Leverantören åtar sig att åstadkomma de resultat med avseende på programarbete
och projektering som skäligen kan förväntas under den aktuella tiden för detta
avtals giltighet.
3.
ERSÄTTNING FÖR PROJEKTERING MM
3.1
Kommunen skall ersätta Leverantören för samtliga uppkomna och redovisade
kostnader för projektet som är hänförliga till avtalstiden, därest projektet ej kan
fullföljas till följd av att erforderligt detaljplanbeslut ej vunnit laga kraft . Skyldighet
2
för kommunen att betala projekteringskostnader uppkommer om inte
lagakraftvunnen detaljplan föreligger och bygglov beviljats senast den 31 maj 2014.
3.2
Total projekteringskostnad bedöms till ca 22 000 000 kr.
Leverantören har tidigare, med start hösten 2010, genomfört och i huvudsak
avslutat den del av planeringsarbetet som går under benämningen ”programskede”.
Det som nu är aktuellt att utan dröjsmål igångsätta är ”systemskedet”, varigenom
tekniska och strukturella lösningar avseende byggnationen fastställs. Den fas som
därefter följer är detaljprojekteringen, som i detta fall förutsätts kunna ske parallellt
med påbörjad schaktning och grundläggning.
Kommunens ersättningsskyldighet enlig detta avtal är begränsad, dels till
maximibeloppet 15 000 000 kr, dels till nedanstående belopp 15 000 000 kr, exkl.
mervärdesskatt
1. 1 800 000 kr avseende arbete nedlagt under april/maj månad 2012.
2. 2 000 000 kr avseende arbete nedlagt under maj/juni månad 2012.
3. 1 800 000 kr avseende arbete nedlagt under juni/juli månad 2012.
4. Det belopp därutöver för varje påföljande månad som Kommunen skriftligen
godkänner.
3.3
Betalningsvillkor
Kommunen ska till Leverantören betala ersättning mot faktura.
Ersättning ska erläggas först efter att den nya detaljplaneprocessen som beskrivs i
punkt 1.3 avgjorts slutligt. Leverantören har alltså inte rätt att fakturera kommunen
projekteringskostnader förrän detaljplaneprocessen är slutligt avgjord genom beslut
som vunnit lagakraft och endast under förutsättning av och i den mån
projekteringskostnaderna visar sig vara förgäves. Det åligger Leverantören att visa
vilka kostnaderna är och varför dessa är förgäves.
Kommunens ersättningsskyldighet är alltid begränsad till högst Leverantörens
verifierade självkostnad, utan administrationspåslag.
3.4
Därest detaljplanebeslut meddelas i överensstämmelse med vad som förutsätts för
att byggnation skall kunna igångsättas i enlighet med Badhusavtalet, förfaller
Leverantörens samtliga anspråk på ersättning från Kommunen, enligt detta avtal.
4.
SAMRÅD
Kommunen och Leverantören skall enligt Badhusavtalet bilda en samrådsgrupp
som ska underlätta samverkan mellan Parterna. Denna samrådsgrupp skall även
fungera som forum för samordning och optimal hantering av projekteringsfasen.
5.
FORCE MAJEURE
Om Parts rätta fullgörande av Avtalet förhindras eller blir oskäligt betungande till
följd av omständighet utanför hans kontroll skall detta utgöra befrielsegrund som
medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite och andra
påföljder. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre
3
månader på grund av viss ovan angiven omständighet (force majeure) har Part rätt
och Motpart skyldighet att inleda förhandlingar om hur den uppkomna situationen
ska lösas i förhållande till den inträffade force majeure–händelsen, på bästa sätt och
i avtalets anda.
6.
AVTALSTID
6.1
Avtalet gäller från den dag det undertecknats av båda Parter och därefter till och
med dag då detaljplan för det aktuella projektet vunnit laga kraft, alternativt att
Leverantören erhållit full kompensation för sina kostnader enligt p. 3 ovan.
6.2
Avtalet upphör vid avtalstidens utgång utan föregående uppsägning.
7.
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL AVTALET
Ändringar i och tillägg till Avtalet skall för att vara gällande göras i form av skriftliga tilläggsavtal. Tilläggsavtal skall för sin giltighet vara undertecknade av behörig
person från Kommunen och Leverantören.
8.
MEDDELANDEN
Varje meddelande eller påkallande enligt Avtalet skall av Part översändas till den
andre Parten på sätt som anges i denna punkt och till den adress som angivits ovan
(eller till den adress som Part senare skriftligen meddelat den andre Parten, med
iakttagande av bestämmelserna i denna punkt). Sådant meddelande skall anses ha
kommit mottagaren tillhanda
9.
a)
om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet; eller
b)
om avsänt med brev; tre (3) dagar efter avlämnande för postbefordran.
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar i och tillägg till Avtalet skall för att vara gällande göras i form av skriftliga tilläggsavtal. Tilläggsavtal skall för att vara gällande vara behörigen undertecknat av vardera Part.
10.
PASSIVITET
Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att
påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet skall inte innebära att Part frånfallit sin
rätt i sådant avseende.
11.
TVIST M.M.
Tvist mellan Parterna i anledning av Avtalet skall i första hand avgöras i förhandling mellan Parterna, därefter avgöras i svensk allmän domstol med tillämpning av
svensk rätt.
4
Avtalet har upprättats i två likalydande, av vilka Parterna erhållit var sitt.
Ängelholm 2012-04-
Göteborg 2012-04-
För Kommunen
För Leverantören
Åsa Herbst
Erik Selin
Jan-Inge Hansson
Joakim Ollén
5
Download