Allmänna kontraktsvillkor – Etiskt och socialt ansvar

Sida 1 (2)
Allmänna kontraktsvillkor – Etiskt och socialt ansvar
1 § I enlighet med beställarens uppförandekod för leverantörer ska varor och/eller tjänster som
levereras enligt detta kontrakt vara framställda och/eller tillhandahållna under förhållanden som är
förenliga med







FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet
samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182),
FN:s barnkonvention, artikel 32,
det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, och
den arbetsrätt, inklusive regler om lönevillkor, och det socialförsäkringsskydd som gäller i
tillverkningslandet
den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet, och
FN:s deklaration mot korruption.
Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa att produktionen av de varor och/eller tjänster som
levereras under avtalstiden sker under sådana förhållanden som är förenliga med de grundläggande
arbetsvillkor i leverantörskedjan som anges ovan. I de fall att det är skillnad mellan nationella och
internationella bestämmelser, är det högsta standard som gäller.
Rutinerna ska minst innehålla:






Ansvarsfördelning hos leverantören gällande socialt ansvarstagande i leverantörskedjan.
En beskrivning på hur underleverantörer bedöms utifrån socialt perspektiv i produktionen.
Vilka sociala krav som ställs på underleverantörerna. Dessa måste minst motsvara de krav
som beställaren ställer på leverantören i detta kontrakt.
En beskrivning av hur kontroll görs och dialog förs med underleverantörerna. De frågor som
kontrolleras och diskuteras måste vara relevanta för de krav som ställs.
Tidplan för kontroll och dialog med underleverantör.
Hur avvikelser hanteras.
2 § Leverantören är skyldig att på begäran från beställaren redovisa att kraven i 1 § uppfylls.
Redovisningen ska ske på det sätt och inom den tid som beställaren begär om detta inte är oskäligt.
Leverantören är vidare skyldig att möjliggöra för beställaren att själv eller genom ombud utföra
inspektioner på plats hos leverantören och/eller hos någon av leverantörens underleverantörer för att
säkerställa att kraven i 1 § uppfylls. Leverantören ska medverka till att dessa inspektioner genomförs
på ett effektivt sätt.
Vers. 2014-03-20 BJ
Sida 2 (2)
Allmänna kontraktsvillkor – Etiskt och socialt ansvar
3 § Skulle beställaren, till exempel genom vad som framkommit vid kontroll utförd av beställaren eller
på uppdrag av beställaren eller på annat sätt, ha befogad anledning att misstänka att kraven i 1 § inte
uppfylls är leverantören skyldig att genom egen utredning visa att han uppfyller dessa krav. I annat
fall gäller vad som sägs i 4 §. En utredning enligt denna bestämmelse är inte en förutsättning
för tillämpning av 4 §.
4 § Bristande uppfyllelse av skyldigheterna i 1 - 3 § innebär ett kontraktsbrott. Beställaren får med
anledning av kontraktsbrottet omedelbart häva avtalet i sin helhet eller delvis. Om beställaren bedömer
det rimligare får rättelse begäras inom den tid beställaren bestämmer förutsatt att tidsfristen inte är
oskäligt kort. Sker inte rättelse eller är rättelsen bristfällig har beställaren rätt till prisavdrag som står i
proportion till beställarens intresse av att kraven följs, uppsägning eller hävning.
5 § Beställaren har rätt att säga upp detta Avtal i sin helhet eller delvis till omedelbart upphörande utan
att utge ersättning till Leverantören om Leverantören, eller någon av Leverantörens underleverantörer
som tillhandahåller en för detta Avtal väsentlig funktion (såvida inte sådan underleverantörs
förpliktelser övertas av Leverantören eller annan underleverantör som är skäligen godtagbar för
beställaren), omfattas av några av de omständigheter som anges i 10 kap. 1-2 § lag (2007:1091) om
offentlig upphandling eller motsvarande krav i vid var tid gällande upphandlingslagstiftning.
Vers. 2014-03-20 BJ