Transport av färdiglagad mat Avtalsförlaga transporter_b

advertisement
AVTAL
MATTRANSPORTER
DNR: UH-2013-335
1.0
PARTER OCH KONTAKTPERSONER
Mellan nedanstående parter, Beställaren och Leverantören har följande avtal
träffats.
Kompletteras vid avtalsskrivning.
1.1
BESTÄLLAREN
Linköpings kommun
Ao Kost & Restaurang
212000-0449
581 81 Linköping
1.1.1
1.2
Beställarens kontaktperson:
Namn
Telefon
013-20 XX XX
E-post
[email protected]
LEVERANTÖREN
Företag
556XXX-YYYY
XXX XX Stad
1.2.1
Leverantörens kontaktperson:
Namn
Telefon
E-post
2.0
OMFATTNING
Transport av färdiglagad mat i omfattning enligt Bilaga transportschema och
prisbilaga.
3.0
AVTALSTID
Avtalen gäller under 3 år och beräknas träda i kraft 2014-01-01, med rätt för
kommunen till förlängning i 1+1 år.
4.0
HANDLINGARS INBÖRDES FÖRHÅLLANDE
Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande
uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning.
5.0
5.1
A.
Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal, undertecknade av behöriga
företrädare för båda parter.
B.
Detta avtal inklusive bilagor.
C.
Förfrågningsunderlag inklusive eventuella ändringar och tillägg.
D.
Leverantörens anbud
UPPDRAG
ALLMÄNNA KRAV
Leverantören åtar sig att för Beställarens räkning utföra transporter av färdiglagad
mat i enlighet med detta Avtal med tillhörande bilagor.
Transporterna får inte ändras under avtalsperioden utan Beställarens i förväg
inhämtade skriftliga godkännande.
I transporterna ska ingå lastning vid tillagningskök och lossning vid mottagningskök
samt återtransport av tomma transportboxar och backar.
Transporterna ska ske enligt till avtalet bifogat tidschema. Lossning får inte heller
ske före gällande schema.
Sid 1(4)
AVTAL
MATTRANSPORTER
DNR: UH-2013-335
5.2
LIVSMEDELSHYGIEN
Leverantören ansvarar för att personal och fordon uppfyller kraven på god
livsmedelshygien.
Transporttiden får inte överskrida 60 minuter för att uppfylla kraven på
varmhållning.
Det får inte transporteras andra varor samtidigt som mattransporterna.
Fordon som används för transport av livsmedel ska hållas rena och i gott skick för
att skydda livsmedlen mot kontaminering och ska, när det är nödvändigt, vara
utformade och konstruerade på ett sådant sätt att adekvat rengöring och/eller
desinficering är möjlig.
Behållare i fordon får inte användas för transport av något annat än livsmedel, om
detta kan leda till kontaminering.
Om fordon har använts för transport av annat än livsmedel eller för transport av
olika livsmedel ska de rengöras grundligt mellan transporterna för att undvika
risken för kontaminering.
Livsmedel i fordon ska placeras och skyddas på ett sådant sätt att risken för
kontaminering är så liten som möjligt.
5.3
FORDONSKRAV
Transporterna ska ske i skåpbilar.
Fordonen ska vara utrustade med bakgavellyft eller motsvarande anordning för att
lastning av skåp och vagnar på hjul ska vara möjligt utan speciella anpassning för
Beställaren.
De transporttjänster som Leverantören använder för distribution/leverans av
färdiga måltider eller måltidskomponenter vid utförandet av uppdraget, ska uppfylla
de obligatoriska kraven (dvs. utförandevillkor enligt livsmedelslagstiftningens krav
för leverans av livsmedel) i Miljöstyrningsrådets baskrav för distribution av
livsmedel. Se http://www.msr.se/Upphandling/Kriterier/Fordon-ochtransport/Godstransporter/
6.0
LEVERANSFÖRSENING, VITE
Leverantören ska betala vite med 10 % av leveransvärdet per leveransställe, dock
max 5 000 kr per tillfälle vid försening av leverans med mer än 20 min.
Vite ska betalas till beställaren med omedelbar verkan efter skriftlig begäran.
Vite påverkar inte Beställarens rätt till skadestånd.
7.0
UNDERLEVERANTÖR
Leverantören äger inte rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina
skyldigheter enligt detta avtal utan Beställarens skriftliga godkännande.
Leverantören ansvarar för underleverantörens utförande av uppdraget såsom för
sitt eget.
8.0
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Avtal får ej överlåtas på annan utan Beställarens skriftliga medgivande.
9.0
ERSÄTTNING
Avtalad ersättning gäller fast under första avtalsåret.
Priser framgår av Prisbilaga.
Angivna priser är i SEK och exklusive mervärdesskatt. Faktureringsavgifter eller
andra motsvarande avgifter får inte utgå.
10.0
PRISÄNDRINGAR
Prisändringar sker årsvis och baseras på Sveriges Åkeriföretags index för
Sid 2(4)
AVTAL
MATTRANSPORTER
DNR: UH-2013-335
lokaldistribution T08SÅ11. Basmånad juni 2013.
Vid eventuell förlängning av avtalet regleras prisnivån enligt samma principer som
ovan.
11.0
ÄNDRINGAR I UPPDRAGET
Om antalet stopp (lossningspunkter) i en leveransslinga ändras, justeras
ersättningen med 80 SEK per tillkommande eller avgående lossningspunkt.
Om tillkommande eller avgående stopp avsevärt förändrar leveransslingans
sträckning, äger parten rätt att påkalla förhandling. Kan överenskommelse inte nås
äger part rätt att säga upp avtalet för aktuell slinga.
Vid större förändringar av volymen förorsakat av omorganisation eller andra
strukturella förändringar hos Beställaren, äger Beställaren rätt att säga upp enskilt
transportpaket eller avtalet i sin helhet.
Alla förändringar ska bekräftas skriftligen.
12.0
FAKTURA OCH FAKTURAUNDERLAG
Fakturering sker månadsvis i efterskott med kalenderdag 28 som brytpunkt.
Faktura utställs enligt förteckning från Beställaren.
Av fakturan ska framgå F-skattenummer, organisations- och
momsregistreringsnummer, datum, antalet serverade portioner per leveransadress
och måltidskategori alternativt antal levererade portioner.
Vid eventuella felaktigheter reklameras fakturan för åtgärd.
Betalning sker 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura.
Fakturan ska skickas till:
Linköpings kommun
Scanningcentralen Ref.nr (Respektive tillagningskök).
581 81 Linköping
Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt gällande
räntelag.
12.1
ADMINISTRATIVA AVGIFTER
Faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.
12.2
PRIS AVDRAG
Prisavdrag ska ske per tillfälle om leveransen inte är komplett med det tillbehör
som saknas vid nästkommande faktura.
13.0
AVBESTÄLLNING, HÄVNING
Beställaren äger rätt att häva detta avtal om Leverantören eller dennes
underleverantörer i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet
och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse.
Beställaren äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan av skäl som framgår
av 10 kap. 1-2 §§, lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
Hävning ska vara skriftlig.
14.0
SÄRSKILDA VILLKOR
Leverantören får inte vidta åtgärd som kan antas åsidosätta lag eller kollektivavtal
för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom den bransch
som detta avtal avser.
Leverantören ska kräva samma utfästelse av den som Leverantören, efter
överenskommelse med Beställaren, ämnar anlita som underleverantör.
Om leverantören bryter mot vad som anges ovan har Beställaren rätt att häva
avtalet.
Sid 3(4)
AVTAL
MATTRANSPORTER
DNR: UH-2013-335
15.0
FÖRSÄKRINGAR
Leverantören är skyldig att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring till
betryggande belopp. Leverantören ska på begäran lämna bevis till Beställaren om
att sådan ansvarsförsäkring finns.
16.0
SKADESTÅND
Leverantören svarar för skadeståndskrav från tredje man i det fall skada åsamkas
på grund av dess handlande. Leverantören ansvarar för skada som Leverantören,
eller någon som denne svarar för, orsakat Beställaren genom vårdslöshet,
försummelse eller avtalsbrott.
17.0
BEFRIELSEGRUNDER
Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse utom parternas kontroll såsom krig,
upplopp, eldsvåda, explosion eller explosionsfara samt ingripande av offentlig
myndighet, som medför att parterna icke, eller till onormalt höga kostnader, kan
bedriva normal verksamhet, fritar parterna under den tid förhållandet råder från
fullgörandet av sina skyldigheter enligt tecknat avtal.
18.0
BILAGOR
Transportschema
Prisbilaga
19.0
TVIST
Tvist ska avgöras i svensk allmän domstol med Linköpings Tingsrätt som första
instans.
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
den [Datum]
För Beställaren
För Leverantören
-
Sid 4(4)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards