1(1) - Länsstyrelserna

advertisement
Avtalsutkast
Datum
2010-12-21
Sida
1(5) Bilaga 1
Dnr 110-3394-2010
1. AVTALETS PARTER
Mellan Länsstyrelsen Värmland, nedan kallad Beställaren, och
xxxxxxxxxxxx, nedan kallad Leverantören, org. nr xxxxxx-xxxx, har
följande avtal slutits.
2. AVTALETS SYFTE OCH OMFATTNING
Omfattningen av Länsstyrelsens användning av hyrbilar under 2009 uppgick
till ca 1500 hyrtillfällen. Statistik från 2010 pekar mot liknande omfattning.
Den genomsnittliga körsträckan var 2009 ca 17 mil/dygn och den
genomsnittliga hyresperiodenslängd var ca 1,8 dygn. Uppdraget avgränsas
till att gälla tjänsteresor som utgår från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen lämnar
inga volymgarantier.
Uppdraget avgränsas till att gälla tjänsteresor som utgår från Länsstyrelsen
3. AVTALSHANDLINGAR
Avtalet består av nedanstående handlingar. Om det i kontraktshandlingarna
förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de, om
inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i följande
ordning:
1. Tillägg till och ändringar till detta ramavtal
2. Detta avtal, daterat [2011-xx-xx]
3. Ändringar/Tillägg till förfrågningsunderlag, daterat [2011-xx-xx]
4. Förfrågningsunderlag, daterat 2010-12-20
5. Relevant standardavtal
6. Leverantörens anbud daterat [2011-xx-xx]
4. AVTALSPERIOD
Avtalsperioden för detta avtal är två (2) år från avtalstecknandet, med
möjlighet för Beställaren att förlänga det två (2) gånger med ett (1) år i taget.
Sådan förlängning ska påkallas senast tre (3) månader innan grundavtalets
utgång eller senast tre (3) månader innan första förlängningsperiodens
utgång. Förlängning ska ske skriftligen och undertecknas av båda parter.
Avtalsperioden kan således vara som längst 4 år.
Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 054-19 70 00 (växel) Fax: 054-19 73 00 E-post: [email protected]
www.lansstyrelsen.se/varmland
Sida
2(5)
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND
Datum
2010-12-21
5. KONTAKTPERSONER
Beställare:
Leverantör:
Namn:
Namn:
Telefon:
Telefon:
E-post:
E-post:
6. LEVERANTÖRENS ANSVAR
Leverantören förbinder sig att efter avrop från Länsstyrelsen utföra uppdrag
avseende tillhandshållande av hyrbilar (nedan kallat uppdrag) i den
omfattning och på de villkor som angivits i förfrågningsunderlaget.
Leverantören skall utföra uppdraget fackmässigt och iaktta god sedvänja
inom branschen. Leverantören svarar för allt som erfordras för uppdragets
genomförande i enlighet med vad som anges i detta avtal eller som eljest
måste anses ingå i uppdraget.
7. UNDERLEVERANTÖRER/UNDERKONSULTER
Leverantören får inte anlita underkonsult/underleverantörer utan Beställarens
medgivande, såvida de inte varit angivna och godkända i samband med
upphandlingen. Leverantören svarar för underkonsultens arbete som för eget
arbete.
8. BESTÄLLARENS ÅTAGANDE
Beställaren skall ge de instruktioner och stöd som krävs för uppdragets
genomförande.
9. PRIS
Utvärderingskriterier
Viktning
Miljöbil 4-dörrars, (av typen
kombi/halvkombi, tjänstevikt lägst
1200 kg). Hyra per dygn med fri
körsträcka.
85 %
Personbil 4-dörrars, (tjänstevikt över
1500 kg). Hyra per dygn med fri
körsträcka.
15 %
Offererat pris
Offererat pris ska anges i SEK exklusive mervärdeskatt. Faktureringsavgift
eller andra tillägg godkänns inte.
Sida
3(5)
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND
Datum
2010-12-21
10. BETALNINGSVILLKOR M M
Betalningen sker mot ostridig faktura 30 dagar. Dröjsmålsränta debiteras
enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas inte för ofullständigt eller felaktigt
adresserade fakturor.
11. FAKTURERING
Fakturering skall ske för varje hyrtillfälle. Faktureringsavgift eller andra
tillägg godkänns inte.
Fakturaadress:
Länsstyrelsen Värmland
FE 218
833 83 STRÖMSUND
Fakturan skall alltid innehålla:
 Länsstyrelsens beställningsreferens
 Benämning på tjänst som leveransen avser
 Avtalat pris för tjänsten som leveransen avser
 Bränslekostnad
 Mervärdesskatt
13. HÄVNING
Beställaren har rätt att häva ingånget avtal om Leverantören:

i väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelse inte sker
utan dröjsmål efter skriftlig erinran.

är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är
föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller
är underkastad näringsförbud,

är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,

är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen
dom,

har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den
upphandlande enheten kan visa detta,

inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter
eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker,
eller

i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar
Sida
4(5)
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND
Datum
2010-12-21
Det skall finnas möjlighet för båda parter att avbryta avtalet i händelse av
varaktiga och/eller allvarliga meningsskiljaktigheter mellan Beställare och
Leverantör. Part äger rätt att med en (1) månads varsel häva ingånget avtal
om motparten i väsentligt hänseende underlåter att fullgöra sina åligganden
och rättelse inte sker efter skriftlig erinran.
14. SEKRETESS
Leverantören är skyldig att i den omfattning Länsstyrelsen begär, iaktta
sekretess beträffande den information som ges genom uppdraget om
Länsstyrelsen verksamhet, uppdraget, uppdragsresultatet och förhållanden i
övrigt. Leverantören är i förekommande fall skyldig att informera berörd
personal om innebörden av sekretesslagens bestämmelser om sekretess och
tystnadsplikt. Leverantören förbinder sig att se till att eventuella
underleverantörer gör motsvarande åtagande avseende sekretesslagen.
15. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte helt eller delvis
överlåtas på annan leverantör/underleverantör utan skriftlig godkännande av
Länsstyrelsen.
16. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL AVTALET
Ändringar eller tillägg till detta avtal skall för att vara gällande göras
skriftligen och behörigen undertecknat av avtalets parter.
17. AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE
Detta avtal träder ikraft 2011-XX-XX, under förutsättning att;
- förvaltningsdomstol inte beslutar om inhibition i ärendet. I detta fall träder
avtalet ikraft tio (10) dagar efter det att beslut om inhibition hävts.
eller:
- förvaltningsdomstol inte beslutar att Beställaren ej kan fullfölja
upphandlingen enligt tilldelningsbeslut (daterat 2011-XX-XX).
18. TVIST
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal eller därmed
sammanhängande rättsförhållande skall angöras av svensk domstol med
tillämpning av svensk rätt.
Sida
5(5)
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND
Datum
2010-12-21
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna har tagit
var sitt.
Karlstad den
2011
Ort den
Länsstyrelsen Värmland
Leverantören
<N.N>
<N.N>
<Titel>
<Titel>
2011
Download