Brev länsstyrelsen

advertisement
1(5)
AVTAL
Datum
Ärendebeteckning
2013-12-18
502-9367-2013
Arkivbeteckning
Avtal gällande framtagande av heltäckande
marint kartunderlag
Kommersiella villkor
Avtalstexten utgör tillsammans med anbudsunderlaget med ingående
kravspecifikation underlag till det slutliga avtalet mellan Länsstyrelsen och
leverantören.
Följande avtal har träffats mellan
Länsstyrelsen Västerbottens län
Ekonomienheten
901 86 UMEÅ
Organisationsnummer 202100-2460
och
Företag
Adress
Postadress
Organisationsnummer
Bankgironummer
Postgironummer
Avtalet har tillkommit genom en av Länsstyrelsen genomförd upphandling.
Detta innebär att i avtalshandlingar angivna varor och/eller tjänster kan
beställas under avtalets giltighetstid.
1§
Avtalsperiod
Avtalet gäller under tidsperioden: snarast — 2014-04-30 med option om
två veckors förlängning.
2§
Beställare
–
Beställare är Länsstyrelsen i Västerbottens län.
Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ
Ekonomienheten
Storgatan 71 B
Tel vx. 010-225 40 00
Fax 010-225 41 10
Direkttel. 010-225 42 09
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
Vä[email protected]
Länsstyrelsen
Västerbotten
AVTAL
Datum
2
Ärendebeteckning
502-9367-2013
3§
Avtalshandlingar
För avtalet gäller följande handlingar som kompletterar varandra.
Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar
gäller de i ordning mellan varandra enligt följande:
- Detta avtal med eventuella tillägg signerade av båda parter
- Anbudsförfrågan med dess kravspecifikation och kompletterande
uppgifter.
- Leverantörens offert daterad 2013-xx-xx
4§
Lagar
Leverantören ska bedriva sin verksamhet så att den inte innebär
åsidosättande av lag eller på annat sätt strider mot vad som är godtaget.
5§
Sekretess och säkerhet
Leverantören och av leverantören anlitad personal:
- ska iaktta de sekretessbestämmelser som gäller för anställda hos
uppdragsgivaren
- får inte röja uppgift om Länsstyrelsens säkerhets-, affärs- eller
driftförhållanden
6§
Underleverantör
Underleverantör får inte anlitas utan Länsstyrelsens skriftliga
godkännande. Om underleverantör får anlitas har leverantören ansvar för
denne såsom för egen verksamhet.
7§
Pris
Utförande av uppdrag 1
Pris i kr
……………………kr
Utförande av uppdrag 2
Pris i kr
……………………kr
8§
Prisjusteringar
Angivet anbudspris ska gälla hela avtalstiden.
Länsstyrelsen
Västerbotten
AVTAL
Datum
3
Ärendebeteckning
502-9367-2013
9§
Uppdragets utförande
Leverantören åtar sig att:
- Utföra alla delar av uppdraget i enlighet med bestämmelserna i detta
avtal och tillhörande anbudsunderlag med den skicklighet, snabbhet
och omsorg som beställaren har anledning att förvänta sig.
10 § Personal
Leverantören förbinder sig att vid genomförandet av uppdraget använda
personal med kompetens som behövs och är skyldig att utan oskäligt
dröjsmål byta ut sådan personal vilken av beställaren anses sakna
nödvändig kompetens.
Under förutsättning att uppställda krav uppfylls har leverantören
möjlighet att tillföra ny personal i det fall detta krävs för att fullfölja
avtalat åtagande. Inträffar omständighet vilken innebär att avtalad
personal hos leverantören av tvingande orsaker inte kan fortsätta sitt
arbete ska leverantören omedelbart underrätta beställaren med förslag till
åtgärder så att avsteg från avtalade villkor undviks.
14 § Mervärdesskatt
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.
15 § Fakturering
Leverantören fakturerar länsstyrelsen i efterskott.
Betalningstid 30 dagar netto.
Fakturerings-, expeditions- eller andra liknande avgifter ska inte betalas
av beställaren. Eventuell dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen och
eventuella dröjsmålsräntor understigande 50 kr per faktura betalas inte.
Inga förskott utbetalas.
Leverantören ska vara beredd att införa elektronisk fakturahantering,
inom 3 månader, om Länsstyrelsen så begär.
16 § Ansvar för skada
Leverantören ansvarar med nedan angivna begränsningar för sådan skada
som leverantören i samband med uppdragets utförande orsakar
beställaren och som utgör en direkt följd av leverantörens oaktsamhet, fel
eller försummelse.
- Beställaren ska framställa skriftligt anspråk avseende inträffad
ersättningsgill skada till leverantören inom tre månader från det att
beställaren fått eller borde få kännedom om skadan. Underlåter
beställaren detta är leverantören fri från ansvar.
Länsstyrelsen
Västerbotten
AVTAL
Datum
4
Ärendebeteckning
502-9367-2013
-
Om beställaren genom vårdslöshet varit medvållande till skadan ska
leverantörens ansvar jämkas i motsvarande mån.
17 § Tvist
Tvist angående tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska prövas av svensk allmän domstol.
18 § Avtalets hävning
Skulle någon av avtalsparterna i något väsentligt avseende inte fullgöra
sina förpliktelser gentemot motparten, äger denne rätt att säga upp avtalet
till upphörande trettio (30) dagar efter skriftlig begäran om rättelse eller
avhjälpande av brister inte sker omedelbart.
Länsstyrelsen kan säga upp detta avtal med omedelbar verkan om
leverantören

Gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt
detta avtal eller i åtaganden uppställda i andra handlingar eller
överenskommelser som utgör en del av avtalet mellan parterna.

Försatts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller tills
vidare inställt sina betalningar eller erhållit näringsförbud.

Blivit föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande.

Dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen
dom.

Gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller

Inte fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och
skatter.

Länsstyrelsen har också rätt att med omedelbar verkan häva avtalet
helt eller delvis om leverantören före eller efter avtals tecknande
underlåtit att lämna uppgifter om företaget som är av väsentlig
betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet.
19 § Befrielsegrunder
Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda,
miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som
parterna inte kan råda över och som förhindrar part att fullgöra sina
avtalsenliga förpliktelser befriar sådan part från fullgörelse av dessa
förpliktelser.
Länsstyrelsen
Västerbotten
AVTAL
5
Ärendebeteckning
Datum
502-9367-2013
Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet
som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Arbetskonflikt
som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som
befrielsegrund.
20 § Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i avtalet ska skriftligen godkännas av båda parter.
21 § Överlåtelse av avtal
Leverantören äger inte rätt att överlåta rättighet eller skyldighet enligt
detta avtal utan Länsstyrelsens skriftliga medgivande.
22 § Kontaktpersoner
Länsstyrelsen
Kontaktperson : Kristin Dahlgren
Telefon: 010- 225 44 23
E-post: [email protected]
Leverantören
Kontaktperson:
Telefon:
Mobiltelefon:
E-post:
23 § Avtalets undertecknande
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit
var sitt.
För Länsstyrelsen
Ort, datum
Namnteckning
Roland Svedberg, Ekonomichef
Namnförtydligande och titel
För Leverantören
Download