Avtal mellan Länsstyrelsen i Västerbottens län och

advertisement
Bilaga 4
1(4)
Avtalsutkast
Datum
Ärendebeteckning
2017-07-14
452-1204-2011
Arkivbeteckning
Avtal mellan Länsstyrelsen i Västerbottens län och
xxx, gällande skogsbrandbevakning med flyg
1. Avtalets parter
Mellan Länsstyrelsen i Västerbottens län, nedan kallad Beställaren, och
XXX, nedan kallad Leverantören, organisationsnummer xxx, har följande
avtal slutits.
2. Avtalshandlingar
Avtalet består av nedanstående handlingar. Om det i kontraktshandlingarna
förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de, om
inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i följande
ordning
1. Skriftliga (av båda parter undertecknade) ändringar och tillägg till avtalet
2. Detta avtal
3. Förfrågningsunderlag med bilagor
4. Leverantörens anbud
3. Avtalsperiod, leverans
Avtalet ska gälla 2011-05-16 – 2011-09-15 med möjlighet för Länsstyrelsen
att förlänga avtalet med ett (1) år/säsong + ett (1) år/säsong. Förlängning ska
meddelas Leverantören senast 2012-02-28 respektive 2013-02-28.
I de fall brandrisk bedöms kvarstå vid säsongens slut enligt ovan, äger
Länsstyrelsen rätt att förlänga avtalet med ytterligare högst en (1) månad.
4. Kontaktpersoner
För Beställaren
Curt Hörnqvist
Tel 090-10 71 73
Mobil nr 0730-92 71 73
För leverantören
X
x
Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ
Livsmiljöenheten
Storgatan 71 B
Tel vx. 090-10 70 00
Direkttel. 090-10 71 73
Fax 090-10 71 00
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
Direktfax 090-1071 00
[email protected]
Länsstyrelsen
Västerbotten
2
Datum
Ärendebeteckning
2017-07-14
452-1204-2011
5. Leverantörens åtagande
Leverantören förbinder sig att utföra uppdraget i den omfattning och på de
villkor som anges i förfrågningsunderlaget och nedan.
Leverantören skall utföra uppdraget fackmässigt och iaktta god sedvänja
inom branschen. Leverantören svarar för allt som erfordras för uppdragets
genomförande i enlighet med vad som anges i detta avtal eller som eljest
måste anses ingå i uppdraget.
6. Beskrivning och genomförande
I uppdraget ingår att efter Länsstyrelsens anvisningar organisera,
administrera och utföra skogsbrandbevakning i länet. Bevakning med flyg
skall kunna utföras kontinuerligt, efter dagliga beslut. Länet indelas i två av
varandra oberoende bevakningsslingor (se bilaga 2).
Skogsbrandbevakning sker normalt vid brandrisk 4, 5 och 5E. Bevakning
skall, efter särskilt beslut, kunna ske även vid lägre brandrisk om de lokala
förhållandena så kräver. Bevakning skall, beroende på rådande läge, kunna
utföras längs hela eller delar av slingorna/annan rutt efter det beslut om
bevakning som tas av Jämtlands Räddningstjänstförbund och dess inre
befäl, för Länsstyrelsens räkning vid varje tillfälle.
7. Anlitande av underleverantör
Leverantören kan använda sig av underleverantör för att genomföra del av
uppdraget. Leverantören ansvarar för underleverantörens arbete som för
eget arbete. Samma krav gäller för underleverantören som för leverantören.
Här förtecknas eventuella angivna och av Länsstyrelsen godkända
namngivna underleverantörer
8. Betalningsvillkor mm
Betalningen sker mot ostridig faktura 30 dagar
Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Fakturering får ske högst
månadsvis.
Fakturaadress: Länsstyrelsen i Västerbotten
FE 216
833 83 STRÖMSUND
Fakturan bör innehålla märkning med Dnr: 452-1204-2011 och i övrigt vara
specificerad enligt överenskommelse mellan Leverantören och Beställaren.
9. Pris
(här kompletteras med anbudsvinnarens priser efter beslut om vem som
vinner anbudet, specificerat på de olika efterfrågade priserna) Priserna är i
SEK, exklusive mervärdeskatt.
Länsstyrelsen
Västerbotten
3
Datum
Ärendebeteckning
2017-07-14
452-1204-2011
Priserna är fasta under avtalsperioden. Dock får justering ske av priset om
bränslekostnaden ökar mer än 0,50 SEK/liter. Justering skall i sådant fall
motsvara faktisk prisökning per liter.
Prisjustering
Utnyttjar Länsstyrelsen optionen i avtalet kan leverantören begära justering
av priset för den kommande förlängningsperioden. Eventuell prisjustering
ska kompensera ökade kostnader och inte ökade vinster, samtliga
prisjusteringar ska kunna motiveras genom till exempel relevanta index eller
myndighetsbeslut som påvisar de ökade kostnaderna. Begäran ska vara
inkommen senast en månad efter att Beställaren meddelat förlängning av
avtalet, att besvaras från Beställaren senast 14 dagar därefter. De nya
priserna kan träda ikraft tidigast månadsskiftet efter att Länsstyrelsen lämnat
godkännande.
10. Åtgärdande av brister
Brister i uppdragets utförande eller ett resultat som innehåller fel eller brist i
förhållande till avtalad uppdragsbeskrivning skall åtgärdas av leverantören
snarast, dock senast inom en (1) vecka från påtalad brist.
Vidtar inte leverantören rättelse enligt första stycket har beställaren rätt till
nedsättning av det avtalade priset (prisavdrag) med ett belopp som skäligen
kan anses motsvara felet eller bristen.
11. Hävning
Beställaren har rätt att häva ingånget avtal med omedelbar verkan om
Leverantören:
- i väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelse inte sker utan
dröjsmål efter skriftligt erinran.
- är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål
för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad
näringsförbud,
- är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning,
ackord eller annat liknande förfarande,
- är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,
- har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den
upphandlande enheten kan visa detta,
- inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller
skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller
- i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar
eller lämnat felaktiga upplysningar
Det ska finnas möjlighet för båda parter att avbryta avtalet i händelse av
varaktiga och/eller allvarliga meningsskiljaktigheter mellan Beställare och
Leverantör. Part äger rätt att med en (1) månads varsel häva ingånget avtal
om motparten i väsentligt hänseende underlåter att fullgöra sina åligganden
och rättelse inte sker efter skriftlig erinran.
Länsstyrelsen
Västerbotten
4
Datum
Ärendebeteckning
2017-07-14
452-1204-2011
Part äger rätt att säga upp avtal eller beställning till omedelbart upphörande
om motparten skulle göra sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte inom
trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande härom vidtar rättelse.
12. Försäkring
Leverantören ska under avtalsperioden ha ansvarsförsäkring samt personoch maskinskadeförsäkring som täcker skada för såväl Beställaren som
tredje man, vilken uppstått genom vållande av Leverantörens personal i
uppdraget eller i samband därmed.
13. Överlåtelse av avtalet
Part äger inte rätt att, vare sig helt eller delvis upplåta, överlåta eller
pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan part,
utan att först ha fått motpartens skriftliga samtycke till detta i varje enskilt
fall.
14. Ändringar och tillägg till avtalet
Ändringar eller tillägg till detta avtal skall för att vara gällande göras
skriftligen och vara undertecknat av avtalets parter behöriga personer.
15. Tillämplig lag och tvist
Svensk lag skall vara tillämplig på detta avtal.
Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand avgöras genom
förhandling mellan parterna.
Har parterna inte löst tvisten inom trettio (30) dagar efter skriftligt
påkallande om tvistelösning, äger vardera parten hänskjuta tvisten till
allmän domstol.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har
tagit var sitt
Umeå den
2011
Ort
den
2011
Länsstyrelsen Västerbottens län
Leverantören xxx
……………………………..
…………………….....
Download