9 § Underleverantör - Regionförbundet i Kalmar län

advertisement
2015-09-10
MALL 2015
Avtal
Mellan Regionförbundet i Kalmar län, nedan kallad Beställaren
(organisationsnummer 222000-0984) och ---------------- , nedan kallad
Leverantören (organisationsnummer ----------- ) har följande avtal träffats
avseende köp av .......... .......... ........... .
1 § Uppdraget
.Leverantören ställer följande konsulter till Beställarens förfogande:
1.
Namn på konsult A
2.
Namn på konsult B
3.
Namn på konsult C
4.
Namn på konsult D
Leverantören får inte ställa annan konsult utan att Beställaren uttryckligen har
godkänt detta. Leverantören är skyldig att byta ut konsult som enligt Beställaren
inte utför arbetet på ett godtagbart sätt.
2 § Avtalshandlingar
Avtalet består av följande handlingar:
1.
Detta dokument
2.
Beställarens anbudsinbjudan
3.
Leverantörens anbud
Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om
inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, i ovan angiven ordning.
3 § Avtalsperiod
Avtalet träder i kraft 0000-00-00 och gäller till och med 0000-00-00. Beställaren
har rätt att förlänga Avtalet ett år i taget i maximalt två år (dvs. 1+1 år). Skriftligt
meddelande om förlängning av avtalsperioden ska ha lämnats senast tre (3)
månader före avtalstiden utgång.
4 § Ersättning
För uppdraget gäller ett fast pris på XX kr (XX kronor). Priset inkluderar samtliga
overheadkostnader inklusive eventuella rese- och traktamentskostnader samt
restidsersättning. Angivna priser är i SEK exklusive mervärdesskatt
För tillköp av eventuella tilläggstjänster gäller YY kr/tim.
Samtliga priser gäller fast för hela avtalsperioden.
För resor som genomförs på Beställarens uppdrag skall Leverantören, om möjligt,
välja det miljövänligaste transportmedlet.
5 § Betalningsvillkor
Faktura betalas per 30 dagar netto efter det att faktura ankomstdatum och godkänd
leverans. Fakturering sker i efterskott högst en (1) gång per månad för utförda
tjänster. Dröjsmålsränta får utgå med maximalt i gällande räntelag stadgad
räntesats.
Leverantören äger ej rätt att uttaga faktureringsavgift, expeditionsavgift eller
andra mellan parter icke avtalade pristillägg Mervärdesskatt tillkommer
6 § Antidiskriminering
Leverantören ska vid utförande av tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt
gällande diskrimineringslagstiftning.
7 § Upphovsrätt och nyttjanderätt
Upphovsrätt till konsults arbetsresultat tillkommer med undantag för den ideella
rätten Beställaren som har rätt att fritt använda, bearbeta och kopiera redovisat
arbetsresultat. Beställarens rätt innefattar även rätt att göra ändringar i
arbetsresultatet och överlåta sin rätt vidare.
Leverantören ska gentemot eventuell underleverantör göra motsvarande förbehåll.
8 § Sekretess
Leverantören får inte röja hos Beställaren sekretessbelagd uppgift. Leverantören
är skyldig att se till att egen personal och eventuella underleverantörer inte röjer
sådana sekretessbelagda uppgifter.
Leverantören ansvarar för att såväl erhållna som av denne upprättade handlingar
förvaras så att de inte kan åtkommas av obehörig. Detta ansvar gäller såväl egen
personal som eventuella underleverantörer.
9 § Underleverantör
Leverantören får inte utan skriftligt godkännande från Beställaren anlita andra
underentreprenörer än de som angivits i anbudet och som godkänts av Beställaren.
Underlåter Leverantören att inhämta sådant godkännande äger Beställaren rätt att
häva avtalet.
För de fall Leverantören anlitar underleverantörer ansvarar Leverantören för
underleverantörens arbete såsom för eget arbete.
Leverantören ska med underleverantören träffa motsvarande förbehåll avseende
de skyldigheter som överenskommits mellan Beställaren och Leverantören i detta
avtal.
10 § Ansvar och försäkringar
Leverantören ansvarar för person- och sakskada denne eller dennes anställda eller
i övrigt av denne anlitade personer, genom vårdslöshet eller försummelse vållar
Beställaren.
Arbete som inte utförs på ett godtagbart sätt skall om Beställaren så påfordrar
snarast rättas av Leverantören utan ersättning.
Beställaren har rätt att häva avtalet vid upprepade, minst tre gånger, påpekanden
om brister.
Vid hävning av avtalet på grund av väsentligt avtalsbrott från Leverantörens sida
har Beställaren rätt till skadestånd.
Beställarens krav på ekonomisk ersättning eller åtgärdande av fel eller brister i
arbetsresultatet skall skriftligen meddelas Leverantören utan dröjsmål från det att
Beställaren fått kännedom om de omständigheter som ger upphov till kravet, dock
senast inom tolv månader efter uppdragets utförande.
Leverantören skall under ansvarstiden hålla en konsultansvarsförsäkring till
betryggande belopp samt kunna styrka att premien är betald.
11§ Leveransvillkor
Försenas utförandet av Tjänsten, ska Beställaren underrättas om detta så snart som
förhållandet är känt.
Leverantören ersätter Beställaren för eventuella skadestånd och dylikt som kan
ställas på Beställaren på grund av förseningar av Tjänsten beroende på orsaker
från Leverantörens sida.
Vid upprepade fel och förseningar äger Beställaren rätt att häva hela eller del av
avtalet.
I samtliga fall ska Leverantören skyndsamt vidta åtgärder för att undanröja
förseningen.
Om överenskommen leveranstid inte uppfylls, utfaller vite med 1 % av
kontraktssumman per påbörjad försenad arbetsvecka. Beställaren har rätt att
räkna av vite från erhållen faktura.
12 § Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt
detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som part ej råder
över och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen. Så snart hindret upphört
skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.
Såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd,
konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställd händelse.
För att få befrielse enligt första stycket skall part utan dröjsmål meddela den andra
parten härom.
13 § Hävning
Beställaren kan häva avtalet med omedelbar verkan om Leverantören i väsentligt
avseende underlåter att uppfylla avtalsvillkoren och om rättelse inte sker utan
dröjsmål efter Beställarens skriftliga påpekande. Leverantören har härvid rätt till
ersättning för utfört arbete endast om resultatet av arbetet har däremot svarande
värde.
Beställaren har rätt att häva hela eller delar av avtalet vid dröjsmål orsakat av
Leverantören eller dennes underleverantör om dröjsmålet överstiger en månad.
Leverantören har rätt till ersättning för utfört arbete endast om resultatet av arbetet
har däremot svarande värde.
Beställaren kan säga upp avtalet med omedelbar verkan på grund av Leverantören
försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar eller eljest kommit på obestånd.
Leverantören kan häva avtalet med omedelbar verkan om Beställaren i väsentligt
avseende underlåter att uppfylla avtalsvillkoren och om rättelse inte sker utan
dröjsmål efter Leverantörens skriftliga påpekande. Leverantören har härvid rätt till
ersättning för utfört arbete, ersättningsgilla kostnader och eventuellt styrkt
nödvändig avvecklingskostnad.
Endera parten kan säga upp avtalet om motpartens fullgörande av viss förpliktelse
har försenats med mer än två månader på grund av force majeure enligt § 12.
Hävning/uppsägning medför inte att parts rätt att göra gällande annan rätt enligt
avtalet bortfaller.
14 § Ändringar och tillägg till avtalet
Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras i skriftligen och undertecknas av
båda parter för at vara giltigt.
15 § Överlåtelse
Rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet får inte överlåtas till annan utan
motpartens godkännande.
16 § Tvist
Tvist skall avgöras vid allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var
sitt.
…………………………………….
……………………………………
Ort och datum
Ort och datum
……………………………………..
……………………………………..
För Beställaren
För Leverantören
………………………………………
…………………………………….
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Download