Ansökan om stöd till fria yrkesverksamma Datum kulturskapare

advertisement
Ansökan om stöd till fria yrkesverksamma
kulturskapare
Datum
OBS! Läs fullständiga kriterier och utgångspunkter för bedömning, innan du fyller i din ansökan.
Om du inte får plats med dina svar i blanketten, vänligen bifoga svar på separat papper.
1
Uppgifter om sökande
Namn
Organisationsnummer
Adress
Telefon
Postnummer och ort
BG/PG/Konto
E-post
Kontaktperson
Telefon
Ja, verksam i Sundsvalls kommun
Nej, inte verksam i Sundsvalls kommun
Har inte kommun, stat eller landsting som huvudman
Ett kriterium för att få stödet är att man antingen är medlem i någon av KLYS medlemsorganisationer,
eller uppfyller de krav som finns för medlemskap i någon av KLYS medlemsorganisationer.
Se www.klys.se för info om vilka medlemsorganisationerna är och vilka medlemskrav de har.
Om ja, vilken organisation är ni medlem i?
Om nej, finns det någon organisation som ni ändå uppfyller kraven för medlemskap i?
2
Beskrivning av projektet
Namn på projektet
Inom vilket/vilka områden finns projektet? (Scenkonst, Bild & Form, Musik)
Beskriv det planerade projektet:
Beskriv varför ni vill genomföra projektet:
På vilka sätt är projektet relevant i samtiden, för framtiden och för samhället?
På vilka sätt tar projektet upp normbrytande eller obekväma perspektiv?
Vilka aktörer kommer ni att samverka med och vad tillför dessa samarbeten till projektet?
Vilka metoder har ni för att möta eller engagera publik och mottagare?
På vilka sätt kommer barn och unga i hela Sundsvalls kommun kunna ta del av projektet?
På vilka sätt ska projektet marknadsföras?
Presentera en tidplan för projektet:
3
Ekonomisk kalkyl
Beräknade intäkter
Intäkter
Summa intäkter:
Beräknade utgifter
Kronor
Kostnader
Summa utgifter:
Ekonomiska medfinansiärer och respektive summor:
Söker belopp:
Kronor
Underskrift
Härmed intygas att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är korrekta
Ort och datum
Namnunderskrift
Namnförtydligande
Ansökan skickas till:
Sundsvalls museum
851 96 Sundsvall
Eller scannas och skickas till: [email protected]
Märk ansökan med "Kulturskapare".
Download