Sundsvalls gymnasium 02-08-19

advertisement
2014-08-12
Regler för användning av Sundsvalls gymnasiums IT-resurser
För att få åtkomst till nätverk och Internet/Intranet inom Sundsvalls gymnasium samt för att få tillgång till vårt
elektroniska konferenssystem måste din maskin vara registrerad på din användaridentitet eller måste du logga in med
egen identitet och eget hemligt lösenord. Du kan också använda din egen telefon, dator eller surfplatta i vårt nät om
du loggar in med dina skoluppgifter. Du måste känna till och följa reglerna för IT-användning.
IT-resurser, nät, kringutrustning, konton etc ägs och drivs för att användas i skolans verksamhet.
All annan användning är enbart tillåten om den inte stör ordinarie verksamhet och inte innebär brott mot gällande
lagstiftning, Sundsvalls gymnasiums eller SUNETs regler.
För den som har ett konto på Sundsvalls gymnasiums nätverk gäller:
 Ditt konto är personligt och får endast användas av dig. Låt inte någon annan använda dina kontouppgifter. Du är
ansvarig för vad som sker med hjälp av ditt konto.
Lösenordet med minst sex tecken måste du hålla hemligt och det får inte vara alltför enkelt att lista ut.
 Ditt konto gäller hela gymnasietiden i skolans nätverk. Du får en egen area på server, e-post adress,
identitet i det elektroniska konferenssystemet SkolaOnline och Skolan på webben .
För användning av Sundsvalls gymnasiums dator-, nät och systemresurser gäller
 Sunt förnuft där alla visar hänsyn mot andra är den enkla huvudregeln!
 Sabotage, kommersiell användning eller störande verksamhet mot systemen eller andra användare samt intrång eller
försök till intrång i system är förbjudet.
 Skolan är en arbetsplats med många datoranvändare. Det är inte tillåtet att belasta IT-resurserna i onödan,
t ex genom att använda datorerna till resurskrävande spel eller stora nerladdningar så vida det inte är
undervisningsrelaterat.
 Bara material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller distribueras.
 Sundsvalls gymnasium har rätt att inskränka möjligheterna att publicera och distribuera material via vår utrustning.
 Sociala medier, t ex Facebook, ska användas med omdöme. Kränkande omdömen om andra elever eller lärare är inte
tillåtna. Att lägga ut filmer, bilder eller ljudupptagningar på kamrater eller personal utan deras tillstånd är strängt
förbjudet.
 Dator/Surfplatta är ett arbetsredskap och används under lektionerna endast enligt lärarens anvisningar, vilket innebär
att läraren, om det finns anledning till det, kan ta hand om dator/surfplatta och återlämna den efter lektionens slut.
Det är viktigt att IT-utrustningen används som hjälpmedel i dina studier och inte blir ett störande inslag!
Målen med reglerna och åtgärderna ovan är självklart att på bästa sätt hjälpa dig att uppnå skolans mål:
Att genomgöra dina studier så bra som möjligt samt förstå nödvändigheten av att, för allas skull, följa
nyttjandereglerna för IT-resurserna.
Skola Online och Skolan på webben
SkolaOnline är Barn- och Utbildningsförvaltningens konferenssystem. Här kan du hämta hem information av olika slag
och delta i diskussioner. Du kan också på ett enkelt sätt ta kontakt med skolledning, personal och givetvis andra elever.
Över SkolaOnline kan du hämta och sända e-post.
I Skolan på webben hittar du bl a information kring frånvaro, registrerade kurser och studieresultat.
IT's learning är skolans E-learning-system och används i många av våra kurser.
På vår nya hemsida (lanseras den 1 september) www.gymnasium.sundsvall.se finns information kring skolan och din
utbildning. Du har givetvis också möjlighet att leta vidare ute på Internet och därmed få ett extra verktyg i dina studier.
Lycka till med dina studier och användandet av skolans IT-resurser!
2017-07-15
2017-07-15
Avtal att disponera bärbar dator/surfplatta vid Sundsvalls gymnasium.
___________________
Personnummer
____________________________________
Namn och klass
_________________________
Datorns/surfplattans serienummer
Elever på Sundsvalls gymnasium, Hedbergska, erbjuds att disponera en bärbar dator/surfplatta under studietiden på
följande villkor:
 Dator/surfplatta med programvaror och tillbehör tillhör Sundsvalls gymnasium. Sundsvalls gymnasium äger rätt
att när som helst häva avtalet om hyra av dator, t ex vid missbruk av denna.
 Om eleven slutar på Sundsvalls gymnasium ska den disponerade utrustningen omgående återlämnas. Vi erbjuder
den elev som vill att, efter avslutad fullständig studiegång, få köpa utrustningen till gällande dagsvärde.

Eleven, eller vid omyndig elev elevens målsman, ansvarar alltid för de kostnader som uppkommer vid förlust eller
skada på datorn/surfplattan med tillbehör, vilka ej täcks av datorns/surfplattans försäkring och garantier.
Detta ansvar gäller såväl skoltid som fritid. Datorn/surfplattan är elevens personliga och får inte lånas ut.

Datorn/surfplattan ska förvaras, hanteras och transporteras så att den inte utsätts för onormalt slitage, skada eller
stöldrisk. Vid förvaring i skolans elevskåp skall säkerhetsklassat hänglås med fördel användas.

Underhåll av datorn utförs av personal vid Sundsvalls kommuns IT-Service

Ingen åverkan får göras på dator/surfplatta. Dator/platta med tillbehör får under inga omständigheter demonteras
eller dylikt.

Eleven får installera egna programvaror men är personligen ansvarig för innehållet i dator/platta. Eleven får inte
installera olagliga eller oetiska programvaror, t ex med ogiltiga programlicenser, intrångsprogram eller annat som
riskerar att störa datorns eller nätets funktion.

Vid utkvittering av dator ska giltig legitimation visas.
Vi förbinder oss att följa reglerna för IT-användningen vid Sundsvalls gymnasium.
Vi har läst, accepterar och lovar att följa ovanstående regler och avtal.
Sundsvall den _________________________
_____________________________________
Elevens namnteckning
______________________________________________
Målsmans namnteckning
_____________________________________
Namnförtydligande
______________________________________________
Namnförtydligande
Dator/surfplatta enligt ovan mottagen och kvitteras härmed:
______________________________________________
Elevens namnteckning
Download