Handläggare Datum Diarienr Göran Hallsten, 0521

advertisement
Huvudavtal leverans av varor
Handläggare
Göran Hallsten, 0521-275609,
[email protected]
Datum
2012-12-20
Diarienr
SN 390-2012
AVTAL NR 3902012-001
Avtalsområde: Ramavtal - Dikteringsutrustning
AVTALSPARTER:
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(Ange företagets namn)
1(6)
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Avtalsparter ........................................................................................................................ 3
Avtalets omfattning ............................................................................................................ 3
Avtalstid ............................................................................................................................. 3
Avrop mot avtal .................................................................................................................. 3
Upphandlingsvolym ........................................................................................................... 3
Nya och/eller ändrade produkter ........................................................................................ 3
Avtalspriser ........................................................................................................................ 3
Pris- och valutajustering ..................................................................................................... 4
Fakturering och betalning................................................................................................... 4
Leveransadress ............................................................................................................... 4
Leveransvillkor............................................................................................................... 4
Elektronisk handel .......................................................................................................... 4
Viten vid leveransförsening ........................................................................................... 5
Garanti ............................................................................................................................ 5
Tystnadsplikt .................................................................................................................. 5
Intressekonflikt ............................................................................................................... 5
Överlåtelse av avtal/ ägarskifte ...................................................................................... 5
Utnyttjande av Västra Götalandsregionen i marknadsföringssyfte ................................ 5
Tvist ................................................................................................................................ 5
Avtalshandlingar ............................................................................................................ 5
Avtalstecknare ................................................................................................................ 6
Bilagor till detta avtal:
Bilaga 1, Kravspecifikation
Bilaga 2, Prisbilaga
Bilaga 3, Tillägg till Avtal 90
Bilaga 4, Avtal 90 (bifogas ej)
2(6)
1. Avtalsparter
Organisationsnamn
Västra Götalands läns landsting
Organisationsnummer
232100-0131
Postadress
Östergatan , Vänersborg
Kontaktperson för avtalet
Göran Hallsten
Telefon
0521 – 27 56 09
E-post
[email protected]
GLN
Detta avtal har träffats mellan Västra Götalands läns landsting, nedan kallad Regionen och
Ange Avtalspart nedan kallad Leverantören.
2. Avtalets omfattning
Specificeras i enlighet med förfrågningsunderlag, kravspecifikation och anbudsinnehåll.
Västra Götalandsregionen behöver försörjas med dikteringsutrustning innefattande
diktafoner och sekreterarutrustning. En leverantör ska även erbjuda ett kompletterande
sortiment. Då marknaden ständigt erbjuder nya och förändrade produkter kommer
sortimentet att fortlöpande revideras. Regionen kommer att använda sin e-handelslösning
som beställningsfunktion med ett så standardiserat sortiment utifrån det regionalt beslutade
utbudet.
3. Avtalstid
Avtalet gäller från och med den 2013-06-01 till och med den 2016-05-30 och upphör att gälla
utan föregående uppsägning. Regionen har ensidigt rätt förlänga avtalet i ytterligare
sammanlagt 12 månader, varefter det upphör att gälla utan föregående uppsägning. Om
avtalet ska förlängas ska detta anges senast 3 månader innan avtalet löper ut.
4. Avrop mot avtal
Avrop mot detta avtal kommer att ske genom VGR:s e-handelslösning av respektive
verksamhet.
5. Upphandlingsvolym
Eventuella angivna årsbehov är uppskattade och är inte bindande för Regionen, om inte
annat överenskommits i avtalet. De volymer som kommer att avropas kan därför underrespektive överstiga det uppskattade årsbehovet.
Regionen förbehåller sig rätten att vid sidan av avtalet prova produkter med motsvarande
funktion från andra leverantörer. Likaså förbehåller sig Regionen rätten till köp från andra
leverantörer när särskild anpassning krävs.
6. Nya och/eller ändrade produkter
Nya produkter inom det upphandlade produktområdet som lanseras av Leverantören kan
efter Regionens godkännande ingå i avtalet.
Om Leverantören under avtalstiden ersätter en produkt med en annan med samma funktion,
ska priset på den nya produkten vara samma eller lägre.
7. Avtalspriser
3(6)
Priser och andra ersättningar redovisas i prisbilaga. Regionen betalar inga ytterligare
avgifter, ersättningar kostnader utöver vad som redovisas i prisbilagan.
Samtliga priser är angivna netto i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt.
Avtalade priser utgår från en prislista med rabatt, där nettopriser redovisas i regionens ehandelslösning. Denna rabattsats ligger till grund för prissättning av produkter inom samma
produktområde.
Om Leverantörens priser under eventuella kampanjerbjudande under avtalsperioden, är
lägre än avtalade priser skall det lägsta priset tillämpas.
8. Pris- och valutajustering
Priserna gäller under avtalsperioden med möjlighet att påkalla prisjustering enligt
ovanstående punkt, dock tidigast 6 månader efter start. Prisjustering kan träda i kraft tidigast
en (1) månad efter förhandling. Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.
Överenskommen prisändring skall gälla under minst 3 månader.
Parterna är överens om att priserna enligt avtalet kan förändras under avtalets giltighetstid
om marknadspriserna ändras med 3%. Vid sådan förändring skall priserna enligt avtalet
jämföras med priserna i avtal som leverantören har med andra kunder som har nya, eller
nyligen omförhandlade, avtal med leverantören som är jämförbara med detta avtal.
Leverantören åtar sig att sammanställa jämförelsematerial enligt ovan och presentera
materialet för köparen. Visar jämförelsematerialet att prisnivån förändrats med mer än 3%,
skall priserna i avtalet förändras på motsvarande sätt. Stäms av 2-4 gånger per år.
Valutajustering medges ej.
9. Fakturering och betalning
Faktura får sändas tidigast tillsammans med leveransen av varorna. Godkända fakturor
betalas senast 30 dagar efter att de inkommit till Regionen.
Regionen betalar inte några avgifter eller kostnader utöver det som uttryckligen framgår av
avtalet.
Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen (1975:635). Dröjsmålsränta betalas inte för
faktura med avvikelse såsom
•
Beställningsnummer saknas
•
Priset avviker ifrån avtalat pris
•
Felaktig eller ofullständig adress
•
Artikelnummer avviker från avtal
•
Beloppet understiger 100 SEK
Betalning av fakturor innebär i sig inte att Regionen avstått från att göra gällande ersättning
för dröjsmål eller för fel i varan.
10. Leveransadress
Leveransadresser framgår av varje enskilt avrop.
11. Leveransvillkor
DDP angiven adress enligt Incoterms 2010.
12. Elektronisk handel
Regionen har ett verksamhetsstöd för elektronisk handel som följer följande SFTI standarder:
 Avrop mot ramavtal ESAP 6.1, 6.3
 Periodisk fakturering ESAP 9.1
 Orderlös fakturering – ESAP 9.2
 Enkelt handelsflöde med Sveorder (Enkel E-order) och Svefaktura 1.0
 Fulltextfaktura 2.0
 UNSPSC kod på produktnivå
4(6)
Produktunderhåll ska göras av leverantören mot VGR:s produktkatalog.
Detta produktunderhåll sker via web manuellt, via excelmall eller via SFTI pricat Sc 6.1 eller
högre.
E-handelslösningen är i drift mot avtalad tjänstepartner eBuilder. Leverantören ska därför
senast en månad efter avtalsstart, eller enligt separat överenskommelse kunna tillämpa
elektronisk handel och produktunderhåll enligt angivna krav ovan.
13. Viten vid leveransförsening
Leveransförsening medför vite. Vite utgår enligt tillägg till Avtal 90.
Förutom vite kan Regionen debitera administrationsavgift uppgående till 1000 SEK exkl.
moms för de leveranser som levereras före eller efter avtalad leveransdag.
14. Garanti
Enligt Tillägg till Avtal 90 och Funktionsgaranti B.
15. Tystnadsplikt
Leverantören har tystnadsplikt gällande patient- och personuppgifter som leverantören kan få
tillgång till vid fullgörandet av avtalet. Leverantören ska göra sina medarbetare
uppmärksamma på denna tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller även efter leverans av
varan/varorna har slutförts och avtalet upphört att gälla.
16. Intressekonflikt
Leverantören ska utan dröjsmål skriftligen anmäla till Regionen om det finns någon
omständighet som skulle kunna medföra att en intressekonflikt eller liknande uppstår för
Leverantören.
17. Överlåtelse av avtal/ ägarskifte
Ingen part har rätt att överlåta detta avtal, eller rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till
annan utan den andra partens skriftliga godkännande. Detta gäller även en överlåtelse av
rätten att fakturera.
18. Utnyttjande av Västra Götalandsregionen i marknadsföringssyfte
Leverantören har inte rätt att använda Regionens namn i marknadsföringssammanhang utan
att i förväg ha inhämtat skriftligt medgivande till detta från Regionen. Denna bestämmelse
gäller även när avtalet i övrigt upphört att gälla.
19. Tvist
Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande
rättsförhållanden, ska prövas och slutgiltigt avgöras svensk allmän domstol där Regionen
svarar i tvistemål, med tillämpning av svensk rätt. Denna bestämmelse gäller även när
avtalet i övrigt upphört att gälla.
20. Avtalshandlingar
Avtalet gäller i följande ordning:
a. Ändringar och tillägg till detta avtal
b. Detta avtal inklusive bilagor
c. Tillägg till Avtal 90
d. Avtal 90 (bifogas ej)
e. Förfrågningsunderlag
f. Anbud
5(6)
Avtalshandlingarna ska i första hand tolkas så att de överensstämmer med varandra. Om det
trots sådan tolkning finns villkor i avtalshandlingarna som strider mot varandra gäller de i
ovan angiven rangordning.
21. Avtalstecknare
Detta avtal med tillhörande bilagor, är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna
tagit var sitt original.
Västra Götalands läns landsting
Ange Avtalspart
Ange Ort, ÅÅÅÅ-MM-DD
Ange Ort, ÅÅÅÅ-MM-DD
Förnamn Efternamn
Förnamn Efternamn
Titel
Titel
6(6)
Download