Proposition: Ändringar i ekonomiska reglementet

advertisement
Datateknologsektionen
Chalmers studentkår
Proposition: Ändringar i ekonomiska reglementet
Sida 1 av 2
1 april 2017
Proposition: Ändringar i ekonomiska reglementet
1 Bakgrund
Ekonomiska reglementet ska fungera som stöd och riktlinjer för sektionen i hur olika delar av sektionens pengar ska användas. Många punkter är dock utdaterade eller för löst
beskrivna. Flera punkter behöver därför skrivas om och förändras.
2 Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar vi på:
• att under 2.2) från ”Se till att ordförande och kassör i varje förening har tillgång till
och kunskap om sektionens stadgar, reglemente och ekonomiska reglemente”, flytta
kassören till 2.3).
• att ändra 3.1 & 3.2) ”Tillsammans med föreningens kassör/ordförande skriva ett
bindande avtal med styret angående skuldfrågan vid felaktig bokföring” till ”Ställas
till svars inför Styret angående skuldfrågan vid felaktig bokföring”.
• att ändra 3.5.1) från
”DRUST, DAG, Delta, D6 och DNollK skall vid mandatperiodens början ha 0 prisbasbelopp i tillgångar och ha rätt att från styrelsen låna upp till 0.25 prisbasbelopp.”
till
”DRUST, DAG, Delta, D6 och DNollK skall vid mandatperiodens början ha 0 prisbasbelopp i tillgångar. DRUST, Delta, D6 och DNollk har rätt att från styrelsen låna
upp till 0.25 prisbasbelopp, DAG har rätt att låna upp mot 1.25 prisbasbelopp.”
• att ta bort 3.6) ”För arrangemang med omsättning överstigande 0,25 prisbasbelopp
skall en noggrann budget upprättas och godkännas av styret innan arrangemanget
får genomföras.”
• att ändra 3.7) från ”Föreningar får lägga en rimlig summa pengar på arbetskläder.
Rimligt kan anses vara en overall eller motsvarande, t-shirt samt annan tröja/piké.”
till
”Förening får lägga upp till 0.025 prisbasbelopp per person på arbetskläder. Rimliga arbetskläder kan anses vara en overall eller motsvarande, t-shirt samt annan
tröja/piké.”
• att ändra 3.8) från ”Vid arrangemang inom föreningens verksamhet då det ej finns
möjlighet att gå hem och äta får föreningens ekonomi belastas med utgifter för att
Datateknologsektionen
Rännvägen 8
412 58 Göteborg
[email protected]
www.dtek.se
Datateknologsektionen
Chalmers studentkår
Proposition: Ändringar i ekonomiska reglementet
Sida 2 av 2
1 april 2017
laga jobbarmat. Dessa utgifter skall vara på en rimlig nivå samt ingå i arrangemangets
budget.”
till
”Vid arrangemang i föreningens verksamhet får föreningens ekonomi belastas med
utgifter för inköp av jobbarmat enligt följande tidsåtgång för arrangemanget:
– 1-4 timmar: 30 kr/per person (ca 0.00075 prisbasbelopp)
– 4-8 timmar: 60 kr/per person (ca 0.0015 prisbasbelopp)
– Mer än 8 timmar: 90 kr/per person (ca 0.00225 prisbasbelopp)
Dessa utgifter får ej överskrida föreningens ekonomiska kapacitet. Jobbarmatens
tillagning får inte medräknas i arrangemangets tidsåtgång.”
• att ändra under 5.1) från ”Varje sektionsförening har rättighet att varje verksamhetsår bekosta en teambuildingaktivitet och en överlämning med föreningens ekonomi.
Dessa bör dock ligga på en rimlig ekonomisk nivå och inte överskrida föreningens ekonomiska resurser. Den totala summan får maximalt uppgå till 0.015 prisbasbelopp
per medlem. Alkoholhaltiga drycker får ej bekostas med föreningens pengar vid sådant arrangemang.”
till
”Varje sektionsförening och DNS har rättighet att varje verksamhetsår bekosta en
teambuildingaktivitet och en överlämning med föreningens ekonomi upp till 0.015
prisbasbelopp per person. Aspning och aspplagg får separat belasta föreningens ekonomi med 0.025 prisbasbelopp. Dessa bör dock inte överskrida föreningens ekonomiska resurser. Alkoholhaltiga drycker får ej bekostas med föreningens pengar vid
sådana arrangemang. ”
• att lägga till punkt 3.5.3) Stödkapital: Styret finner sig rätt att temporärt låna ut
pengar till en förening för att betala kritiska skulder vid inväntan av inkommande
kapital.”
Sektionsstyrelsen
Datateknologsektionen
Rännvägen 8
412 58 Göteborg
[email protected]
www.dtek.se
Download