Mall månadsbokslut 2007

advertisement
Tjänsteskrivelse
1 (2)
2009-12-15
KFKS 2009/562-730
Nya avgifter inom Äldre – och handikappomsorgen 2010
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att justera avgiftstak för hemtjänst,
avlösning, ledsagning och särskilt boende samt förbehållsbeloppet avseende
ensamboende och sammanboende utifrån fastställt prisbasbelopp för 2010 motsvarande
42400 kr, enligt tabell 11 nedan.
Ärendet
Kommunfullmäktiges beslut den 2009-11-23 baserades på ett felaktigt prisbasbelopp
motsvarande 43800 kr. Prisbasbeloppet för 2010 är fastställt till 42400 kr. Justeringen
påverkar inte fastställd total budgetram för Social- och äldrenämnden.
Tabell 11
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg, familjerådgivning samt
serveringstillstånd
Avgift
Avgift familjerådgivning
Hemtjänstavgift
Hemtjänstavgift
Ledsagning/Avlösning enl. SoL, under 65 år
Ledsagning/Avlösning enl. SoL, under 65 år
Avgiftstak för hemtjänst, avlösning och ledsagning
Omvårdnadsavgift i särskilt boende
Avgiftstak för särskilt boende där hyra ej fastställts
Trygghetslarm
Växelvård avlastning
Korttidsboende
Förbehållsbelopp
Ensamboende
Sammanboende
Nacka kommuns ekonomiska grundtrygghet för
personer i särskilt boende
Serveringstillstånd och tillsynsavgifter
Permanent tillstånd
Permanent tillstånd slutna sällskap
Avgift försäljning tobak
Avgift folköl och tobak ( folköl 1000)
Utökad serveringstid
Tillf. tillstånd allmänheten
Tillf. tillstånd slutna sällskap
Fast avgift, stadigvarande tillstånd
Rörlig avgift baserad på årlig omsättning av
alkhol-drycker, kr inkl moms
0-50 000
50 001-250 000
250 001-500 000
500 001-750 000
750 001-1 000 000
1 000 001-
Kronor
270
115
90
105
90
1 696
1 696
1 766
105
57
Per enhet
Besökstillfälle (2 timmar per
besök)
Timme 1 - 8
Timme 9 och uppåt
Timme 1 - 8
Timme 9 och uppåt
Månad *)
månad
Månad *)
månad
Dag (100 kr matkostnad per dag)
4 787
4 045
Månad *)
månad *)
1 500
månad
8160
5100
1122
1632
3060
3060
612
2 400
500
2 500
5 100
6 500
8 000
11 000
Nacka kommun
2 (2)
*) Beräknat på prisbasbelopp för 2010 motsvarande 42 400 kr.
Eva Jobring
Socialdirektör
Håkan Brekell
Ekonomichef
Download