Kontakt
Kasper Care
Lilla Fiskaregatan 2
222 22 Lund
Kasper Care erbjuder ledsagar- och avlösarservice enligt LSS med
målet att erbjuda stöd i vardagen och bidra till en rikare fritid. Vårt
arbete grundar sig på varje deltagares styrkor, intressen och drömmar
och har sitt utgångsläge i individuellt framtagna genomförandeplaner.
Vår profil
Vår personal
Kasper Care erbjuder ledsagaroch avlösarservice för personer
med autismspektrumtillstånd,
mer specifikt högfungerande
autism och Aspergers syndrom.
Vi använder oss av väldokumenterade arbetsmetoder speciellt
utvecklade för personer med
autismspektrumtillstånd, som till
exempel TEACCH, sociala
berättelser och ett lågaffektivt
förhållningssätt. Genom dessa
metoder tillmötesgår vi deltagarnas
behov av struktur och förutsägbarhet. Många i vår personalstyrka har bred erfarenhet av
målgruppen och är annars
studenter inom områden såsom
psykologi, socialt arbete eller
pedagogik.
Våra tjänster
Vi erbjuder ledsagning för ungdomar och unga vuxna. Ledsagning syftar till att ge möjlighet till en meningsfull och rolig
fritid. Du kan få ledsagning för
att prova på nya saker, för att
umgås och göra saker tillsammans med en ledsagare, ta del
av samhälls- och kulturliv,
samt för att ta dig till och från
en specifik aktivitet.
Vi erbjuder också avlösarservice i hemmet. Insatsen riktar
sig till vårdnadshavare för barn
och ungdomar med funktionsnedsättningar och innebär att
en person tillfälligt övertar omvårdnaden av barnet så att
vårdnadshavaren avlastas.
Avlösarservice ges i hemmet
och kan finnas tillgänglig både
dagtid, kvällar, nätter och helger.
Din möjlighet att välja och
påverka
All verksamhet grundas på de
genomförandeplaner som upprättas tillsammans med varje
deltagare med specifika mål för
insatsen. Våra deltagare och
familjer uppmuntras till att
komma med synpunkter som kan
bidra till förbättringar av verksamheten. Vårt kvalitetsarbete
bygger på ett tätt samarbete
mellan personal, deltagare, familj
och kommunens handläggare.
Jenny Malmqvist
Telefon
070-166 56 39
jenny.malmqvist@
solhagagruppen.se
Aurora Lindström
Telefon
070-166 56 42
aurora.lindstrom@
solhagagruppen.se
www.solhagagruppen.se/
kasperaktivitet
Om du inte är nöjd
Tala i första hand med
vår personal eller
verksamhetsansvariga.
Du kan också vända dig till
Lunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
046-35 50 00 (vx)
[email protected]