LSS

advertisement
LSS
1§ Omfattar personer med
1. utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd
2. betydande och bestående
begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder
3. Varaktiga fysiska eller psykiska
funktionshinder som inte beror på
normalt åldrande
2§-4§-5§-6§
• 2§ Lägger fast ansvaret mellan kommuner och
landstinget (9§)
• 4§ Lagen ersätter inte rättigheter i annan
lagstiftning
• 5§ Levnadsvillkor som andra
• Grundad på respekt, självbestämmande
(inflytande) och integritet
7§-8§
• 7§ Rätten till insatser - behov av stöd i sin
livsföring som inte tillgodoses på annat sätt
• Skall tillförsäkra goda levnadsförhållanden och
anpassas utifrån individuella behov
(utredning, bedömning, beslut, genomförande
och uppföljning)
• 8§ insatser ska ges endast om den enskilde
begär det
9§
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Rådgivning eller annat personligt stöd – särskild kompetens
2. personlig assistans eller ekonomisk stöd till assistans
3.Ledsagarservice
4. Biträde av kontaktperson
5.Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför hemmet
7. korttidstillsyn - över 12 år
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn
och ungdom
• 9. Bostad med särskild service för vuxna eller anpassad bostad
• 10. Daglig verksamhet
9a§
• Definierar de grundläggande behov som ska
föreligga för personlig assistans
• Hjälp med den personliga hygienen
• Måltider
• Klä på och av
• Kommunicera med andra
• Eller annan hjälp som förutsätter ingående
kunskaper om den funktionshindrade
9b§ -9c§
• 9b§ Insatsen ska vara beviljad innan personen
fyller 65 år eller att ansökan har kommit till
kommunen senast dagen innan man fyllt 65 år,
insatsen får inte ökas efter att personen har fyllt
65 år
• 9c§ Lägger fast att omvårdnad ingår vid
korttidsvistelse, avlösarservice, korttidstillsyn,
familjehem, bostad för särslid service för barn
och ungdomar och vuxna samt daglig verksamhet
10§
• 10§ Individuell plan
• 19§ Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet
och kulturella aktiviteter
• 21§ LSS insatser enligt 9§ är avgiftsfria
• 26a½ kommun och landsting kan vitesföreläggas
om man inte fullgör sina åtaganden
• 27§ Beslut om insatser kan överklagas till
förvaltningsrätten och o s v
• 29§ Tystnadsplikt enligt Sekretesslagen
Download